Sök

Atmosfären lockar nybörjarstudenter till Högskolan i Halmstad

Bra pendlingsmöjligheter, möjlighet att bo kvar på hemorten och goda chanser till praktik. Det är några av de starkaste argumenten för att söka sig till Högskolan i Halmstad, enligt den enkät som nybörjarstudenter svarade på i höstas. Även Högskolans goda rykte anges som en bidragande faktor till studievalet.

”Det är positivt att vi genom åren har lyckats behålla en hög svarsfrekvens på rekryteringsenkäten, vilket gör att vi får en god inblick i våra studenters bakgrund och varför de väljer att studera vid Högskolan.”

Johannes Sandén, utbildnings- och forskningshandläggare

Möjligheten att bo kvar på hemorten har stor betydelse för att välja Högskolan i Halmstad. Det anger 44 procent av respondenterna i förra årets så kallade rekryteringsenkät som nybörjarstudenter vid Högskolan i Halmstad får möjlighet att besvara. Goda pendlingsmöjligheter anses också vara en viktig faktor, vilket 39 procent av studenterna svarar. Båda dessa alternativ hamnar band de mest valda alternativen. Detta är en ökning från föregående år.

En bild visar ord som nybörjarstudenter förknippar med Högskolan i Halmstad. Till exempel framtid, spänning, möjligheter, modernitet och studentliv.

Nybörjarstudenterna förknippar Högskolan i Halmstad med begrepp som framtid, spänning, möjligheter, modernitet och studentliv.

– Det är positivt att vi genom åren har lyckats behålla en hög svarsfrekvens på rekryteringsenkäten, vilket gör att vi får en god inblick i våra studenters bakgrund och varför de väljer att studera vid Högskolan, säger Johannes Sandén, utbildnings- och forskningshandläggare på Högskolan i Halmstad.

Andra anledningar som har påverkat valet är att utbildningen respektive Högskolan har gott rykte, att det är en lagom stor högskola och att det finns goda praktikmöjligheter. Enkätresultatet visar också att studieortens läge har påverkat, att utbildningen endast finns i Halmstad, möjligheten att idrotta parallellt med studierna, att utbildningen ger behörighet för vidare studier och att atmosfären lockar.

Stapeldiagram visar de främsta anledningarna till varför nybörjarstudenter valde Högskolan i Halmstad.

Tre av fyra väljer Högskolan i Halmstad i första hand

Bland nybörjarstudenterna är det 75 procent som har haft Högskolan i Halmstad som förstahandsalternativ. Av dem har 67 procent sökt den utbildning som de nu läser vid Högskolan, medan åtta procent uppger att de nu läser en annan utbildning vid lärosätet. Cirka en fjärdedel av studenterna hade valt en utbildning vid en annan högskola eller universitet i första hand. Det handlar främst om utbildningar vid Lunds universitet, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

– Att 75 procent av våra nybörjarstudenter väljer Högskolan i Halmstad i första hand visar att vi som lärosäte står oss mycket väl i konkurrensen med andra högskolor och universitet. Våra utbildningar har gott rykte, vilket är en indikation på att vi gör ett bra arbete med att kontinuerligt utveckla våra utbildningar, säger Pernilla Nilsson, prorektor med särskilt ansvar för grundutbildning.


Tårtdiagram visar hur många procent av nybörjarstudenterna som väljer Högskolan i Halmstad i första hand.

Fler bestämmer sig tidigare

Enkätresultatet visar att 44 procent av studenterna gör sitt studieval mer än sex månader före sista ansökningsdatum. Det är en ökning jämfört med för några år sedan då siffran var 30 procent. Hälften av studenterna bestämmer sig mindre än ett halvår före och fyra procent gör sitt val efter sista ansökningsdatum.

Olika sätt att hitta sin utbildning

Drygt hälften av nybörjarstudenterna har hittat information om Högskolan i Halmstad via webbplatsen antagning.se. Ett annat sätt att hitta information är genom personer som studerar eller har studerat på Högskolan, vilket 36 procent svarar. Det är 32 procent av de nya studenterna som uppger att de har inhämtat information på Högskolans egen webbplats. Andra informationskanaler har varit studera.nu, sociala medier, tidigare studier på Högskolan eller information genom sitt arbete eller arbetskollegor.

Högskolan i Halmstad syns i sociala medier

Enkätresultatet visar att 36 procent av studenterna har uppmärksammat Högskolan i Halmstad i sociala medier. Andra sätt som studenter har lagt märke till Högskolan har varit på webbplatser, pre-rolls (reklam före exempelvis Youtubeklipp) och genom digitala nyhetsbrev.

Många flyttar till Halmstad

Det är 40 procent av nybörjarstudenterna som svarar att de har flyttat till Halmstad i samband med påbörjade studier vid Högskolan.

­– Det är intressant att notera att av dem som inte har flyttat till Halmstad i samband med studierna uppger över 200 personer att de hade flyttat till Halmstad om de hade blivit erbjuden en studentbostad i Halmstad, säger Johannes Sandén.

Enkätresultatet visar att 42 procent av nybörjarstudenterna kommer från Halland, 24 procent kommer från Skåne och 13 procent från Västra Götaland. Var femte student kommer från övriga delar av Sverige. Resultatet visar att studenter ifrån Skåne har ökat, medan andelen från Västra Götaland har minskat sett över en längre tidsperiod.

Ungefär en femtedel av studenterna uppger att de har utländsk bakgrund och 14 procent svarar att de är födda utanför Sverige.

Tårtdiagram visar de kommuner flest nybörjarstudenter på Högskolan i Halmstad kommer från.

Många jobbar före studiestarten

En stor del av studenterna (56 procent) arbetade före studiestarten. Ungefär en femtedel uppger att de hade gymnasiestudier som huvudsaklig sysselsättning. Fem procent kom från tidigare studier vid Högskolan i Halmstad och fyra procent studerade på Komvux.

Jämn könsfördelning och många unga studenter

Det är en relativt jämn könsfördelning bland de nybörjarstudenter som har besvarat enkäten, där 54 procent var kvinnor och 45 procent var män.

Mer än hälften av studenterna som besvarade enkäten var 21 år eller yngre. Ungefär en fjärdedel av studenterna var mellan 22 och 24 år och en femtedel var mellan 25 och 34 år. Endast fyra procent av studenterna var 35 år eller äldre.

Sedan 2017 svarar ungefär hälften av studenterna att de har minst en förälder som har studerat vid universitet eller högskola. Det är något färre bland studenter med utländsk bakgrund (40 procent), jämfört med studenter som inte har utländsk bakgrund (51 procent).

Enkätresultatet visar även att andelen studenter med föräldrar som har studerat på universitet eller högskola är större bland studenter under 25 år (51 procent) jämfört med studenter över 25 år (42 procent).

Text: Anna-Frida Agardson

Om rekryteringsenkäten

  • Totalt 1 601 nybörjarstudenter har svarat på enkäten
  • Svarsfrekvensen var 89 procent
  • Enkäten har genomförts sedan 2002

Enkäten ger svar på vilka anledningar studenterna har haft för att välja att studera vid Högskolan i Halmstad, om Högskolan har varit förstahandsvalet (eller vilken annan högskola/universitet som de har sökt till), hur de har fått information om lärosätet samt om de har lagt märke till Högskolan i Halmstads marknadsföringsinsatser. Enkäten ger också svar på varifrån nybörjarstudenterna kommer, hur gamla de är och vilka program de valt. Rekryteringsenkäten har genomförts vid Högskolan i Halmstad sedan 2002.

Högskolan genomför flera olika studentenkäter som en del i att stärka studentinflytandet och ge studenter möjlighet att vara med och utveckla Högskolan och kvaliteten.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt