Sök

Tio år som KK-miljö har gett mycket goda resultat

En stor del av Högskolan i Halmstads forskning samlas i lärosätets KK-miljö, kallad Forskning för Innovation. KK-miljön, som är en tioårig satsning stöttad av KK-stiftelsen, är nu inne på sitt sista år. En nyligen genomförd extern utvärdering ger Högskolans KK-miljö bra betyg – resultaten visar på en mycket god utveckling med bland annat ökad forskningsfinansiering och vetenskaplig publicering.

”Jag är stolt över alla medarbetare som har jobbat så metodisk och målinriktat och gjort vår KK-miljö så framgångsrik.”

Stephen Hwang, rektor

– KK-miljön har betytt mycket för vår forskning. Tack vare den har vi kunnat fokusera på att stärka profileringen på innovation. Vi har också ökat vår mångdisciplinära samproduktion med strategiska partner i omvärlden. Jag är stolt över alla medarbetare som har jobbat så metodisk och målinriktat och gjort vår KK-miljö så framgångsrik, säger Stephen Hwang, rektor vid Högskolan i Halmstad.

253 procent i ökad finansiering

Under 2020 genomfördes en stor analys och utvärdering av de tre avslutande KK-miljöernas utveckling. Resultaten pekar på att Högskolan i Halmstads utveckling med KK-miljön Forskning för innovation har varit mycket god. Uppfattningen inom Högskolan i Halmstad är också att KK-miljön har utvecklats mycket väl, då 95 procent av de tillfrågade forskarna anser att KK-miljön har varit en framgång.

– Högskolan i Halmstad har varit särskilt framgångsrik i att attrahera extern offentlig finansiering, vilket tydligt framgår av en ökning av den offentliga finansieringen med 253 procent mellan åren 2014 och 2019, säger Stefan Östholm, ansvarig för analys och utvärdering vid KK-stiftelsen.

Bild av en textruta, blå bild med vit text

Resultaten från utvärderingen har sammanfattats i en rapport som presenterades av KK-stiftelsen vid ett seminarium den 21 maj, 2021. Länk till rapporten finns under "mer om utvärderingen" nedan.

Högskolans nya forskningsstrategi

Förra året inledde Högskolan i Halmstad en övergripande process för att utveckla forskningsstrategier för den kommande tioårsperioden, bland annat med hjälp av med externa experter. En slutsats från den processen är att valet att inom KK-miljön satsa på profilområdena Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen har varit bra. Överlag fick de forskningsmiljöer som ingår i KK-miljön goda omdömen för sina strategier av de externa bedömarna.

– Högskolan i Halmstad kommer att bygga vidare på erfarenheterna från arbetssättet med KK-miljön, till exempel vad gäller kvalitetssäkring, kommunikation, uppföljning, och gemensamt utvecklings- och strategiarbete, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, programchef för Högskolan i Halmstads KK-miljö tillika ansvarig för processen kring Högskolans nya forskningsstrategi.

Profilområdena, som kommer att kallas fokusområden framöver, blir fortsatt inramningen för Högskolans starka forskning efter tioårsperioden som KK-miljö. De närmaste åren kommer flera särskilda forskningsprogram, med inspiration från KK-stiftelsens profilsatsningar, att inrättas vid Högskolan i Halmstad för att stärka profileringen och utvecklingen i fokusområdena.

Text: Louise Wandel

Vad är en KK-miljö?

Högskolan i Halmstad är ett av fem lärosäten i landet som har kvalificerat sig för att bli utnämnd till så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. De andra KK-miljöerna är Högskolan i Skövde, Mittuniversitetet, Högskolan Väst och Jönköping University.

I ett tioårigt avtal som löper till och med år 2021, ger stiftelsen stöd till forskningsinsatser vid Högskolan i Halmstad som successivt utvecklar ett alltmer profilerat lärosäte, med högsta kvalitet, tydlig positionering och med verksamhet som har stark relevans för utvecklingen av näringsliv och samhälle. Förtroendet vilar på tydliga mål, genomtänkt strategi och ett kvalitetsdrivande arbetssätt. För att spegla Högskolans profil har KK-miljön fått namnet Forskning för innovation. Högskolan i Halmstads KK-miljö Forskning för innovation invigdes i april 2012.

Mer om utvärderingen

Utvärderingen genomfördes av företaget Damvad Analytics, på uppdrag av KK-stiftelsen, under perioden maj till december 2020. Resultaten har sammanfattats i en rapport som presenterades av KK-stiftelsen vid ett seminarium den 21 maj, 2021.

De tre miljöer som har utvärderats är Transformative Technologies vid Mittuniversitetet, Forskning för innovation vid Högskolan i Halmstad och INFINIT vid Högskolan i Skövde. Utvärderingen omfattar studier av dokument, dataanalyser, bibliometriska analyser, kvalitativa intervjuer, enkäter och workshoppar. Utvärderingen analyserar KK-miljöernas strategiska och organisatoriska förmåga, deras förmåga till vetenskaplig profilering och genomslag, samverkan och samproduktion med näringsliv, resurssäkring samt utvecklingen av balans mellan forskning och utbildning.

Syftet med utvärderingen är tredelad:

  1. fördjupad förståelse om måluppfyllelsen för KK-miljön, däribland hur effektivt det implementerats av KK-stiftelsen
  2. analys av de tre KK-miljöernas tioåriga utvecklingsresa
  3. rekommendationer av möjliga anpassningar och ändringar för fortsatt utveckling av programmet

Mer information:

Pressmeddelande från KK-stiftelsens, 21 maj 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvärderingen: 10 years as Knowledge and Competence Centre (på engelska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt