Sök

Utbildningar utvärderade inom Högskolans kvalitetssystem

Under våren har ytterligare åtta av Högskolans utbildningsprogram utvärderats inom ramen för lärosätets kvalitetssystem. Syftet är att utveckla både programmen och Högskolans system för kvalitet och utvärdering. Av årets utvärderade program bedöms två ha hög kvalitet, ett program hög kvalitet med förbehåll och fyra program ifrågasatt kvalitet. Utvärderingen för ett av programmen återremitterades.

”Studenternas engagemang och kunskaper är A och O i arbetet med att utveckla kvaliteten i Högskolans utbildningar.”

Malin Hallén, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden

Som ett led i Högskolans kvalitetsarbete utvärderas varje år ett antal utbildningsprogram enligt en sexårscykel. Bedömningsnivåerna som Högskolan använder är desamma som Universitetskanslersämbetet använder i sina lärosätesgranskningar.

Omdömen i 2021 års utvärdering

Hög kvalitet

  • Byggingenjörsprogrammet
  • Ingenjör i hållbar energi

Hög kvalitet med förbehåll

  • Professionell idrottskarriär och arbetsliv

Ifrågasatt kvalitet

  • Dataingenjörsprogrammet
  • Magisterprogram i elektronikdesign
  • Magisterprogram i maskinteknik
  • Språk, textbearbetning och digital kommunikation

– Inför årets utvärdering har vi arbetat med att tydliggöra anvisningar och förenkla upplägget, för både akademierna och de externa sakkunniga. Utvärderingarna ska fungera som ett stöd i vårt interna kvalitetsarbete och upplägget ska hjälpa oss att få syn på vilka insatser och vilken förstärkning som behövs för att göra våra utbildningar ännu bättre, säger Malin Hallén, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, och poängterar hur viktiga studenterna är för utvärderingsprocessen:

– Studenternas engagemang och kunskaper är A och O i arbetet med att utveckla kvaliteten i Högskolans utbildningar. De står för konkretion och bidrar med sina erfarenheter av hur man praktiskt arbetar med exempelvis studentinflytande och kursvärderingar och tar till vara resultat – och också kring vad som fungerar mindre bra och behöver förbättras.

Högskolans logotyp på svart plåt med fönster i bakgrunden. Foto

Utvärderingen av Elektroingenjörsprogrammet, som också ingick i årets utvärderingsomgång, har återremitterats till de externa sakkunniga och beslut om programmets samlade omdöme fattas i stället när ytterligare underlag har inkommit. Utskottet menar att det är svårt att bedöma programmets kvalitet utan ett kompletterande resonemang från utvärderingens externa sakkunniga.

Utvecklingsarbete redan i gång

Ett utvecklingsarbete har redan inletts på akademierna baserat på omdömet för respektive utvärderat program. För alla utbildningar, oavsett omdöme, hanteras utvecklingsområden inom ramen för den årliga uppföljningen. För utbildningar som fick omdömet hög kvalitet med förbehåll ska återkoppling på hur brister har hanterats göras till FUN senast vid nämndens första sammanträde år 2023. För utbildningar som fick omdömet ifrågasatt kvalitet gäller att berörd akademi inom tre månader, alltså senast den 3 oktober i år, ska – baserat på utvärderingsrapporten – ha analyserat och föreslå huruvida utbildningen ska utvecklas eller avvecklas.

– Utvärderingarna är ett mycket viktigt redskap för att ständigt utveckla och förbättra våra utbildningsprogram. Processen att analysera och förbättra programmen utifrån vad de externa granskarna påvisar är redan i gång på akademin och i det arbetet är både lärare och studenter engagerade, säger Magnus Clarin, akademichef vid Akademin för informationsteknologi.

Omfattande arbete med stort engagemang

Detta är den tredje utvärderingen som Högskolan har genomfört i egen regi, ett omfattande arbete som förutom att utvärdera utbildningarna hjälper Högskolan att utveckla sitt system för kvalitet och uppföljning. Hela processen inleds med att programkollegierna gör självvärderingar som är det huvudsakliga underlaget i bedömningen.

– Vi befinner oss mitt i UKÄ:s granskning av vårt kvalitetssäkringsarbete och FUN:s utvärderingar är en viktig pusselbit i Högskolans övergripande kvalitetssystem. Utvärderingarna är till för att identifiera goda exempel och utvecklingsområden och vi kommer nu att titta på hur vi på lärosätesnivå kan arbeta med de delar som utvärderingarna har satt fingret på, säger Pernilla Nilsson, prorektor och ordförande i Högskolans kvalitetsråd.

Vid sidan av akademiernas arbete med att utveckla utbildningsprogrammen och hantera eventuella brister, fortsätter utvärderingen av utvärderingsprocessen i sig för att ytterligare utveckla rutinerna utifrån erfarenheter från årets omgång. Alla lärdomar från både denna och förra årets omgång tas tillvara i det fortsatta utvecklingsarbetet inför nästa års utvärdering.

– Vi har nu en väl fungerande process där återkoppling och synpunkter från alla medverkande direkt ger avtryck i utvecklingsarbetet. Exempelvis kommer vi inför nästa utvärderingsomgång att arbeta lite extra med platsbesöken och se över hur dessa kan utvecklas till att bli ännu mer givande. Under 2020 och 2021 har formatet varit digitalt, vilket givetvis både har för- och nackdelar. Fördelen är att det har varit enklare att samordna platsbesöken med externa sakkunniga, alumner och arbetslivsrepresentanter. Nackdelen är att vi inte på ett bra sätt kan visa våra fina studie- och labbmiljöer för de externa sakkunniga, säger Malin Hallén och passar på att rikta ett stort tack till alla som har varit involverade i utvärderingsarbetet.

Text: Lena Lundén
Bild: Dan Bergmark

Så görs utvärderingarna

Varje utbildning har utvärderats av ett internt utskott, ett för varje program, som har bedömt utbildningen utifrån dels en bedömningsmatris, dels en rapport från externa experter knutna till utskotten, två per utskott.

De externa experterna har specifik kunskap om respektive område och typ av utbildning som utvärderades av det utskott som de var knutna till. Experterna har ett särskilt uppdrag att bedöma kunskapsområde, måluppfyllelse och forskningsanknytning och de har gjort digitala ”platsbesök” och pratat med studenter på programmet, lärare och arbetslivsrepresentanter.

Varje utskott leddes av en ledamot i forsknings- och utbildningsnämnden. Akademierna har nominerat ledamöter till utskotten, en per utbildning från aktuell akademi, och alla utskott har därtill bestått av en studentrepresentant, en handläggare samt två externa experter.

De nu genomförda programutvärderingarna är en del av Högskolans kvalitetssystem. Vart sjätte år ska utbildningar utvärderas enligt en utvärderingscykel och beslutade riktlinjer.


Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt