Sök

Elektroingenjörsprogrammet utvärderat

Elektroingenjörsprogrammet har fått omdömet hög kvalitet med förbehåll i den utvärdering som har gjorts. Det beslutade Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd (FUN) nyligen.

”Ingenjörsprogrammen har mycket gemensamt och gynnas av ett samlat arbete kring kvalitetsutveckling och träning i akademisk kommunikation”

Jörgen Carlsson, utbildningsledare, Akademin för informationsteknologi

I våras utvärderades åtta av Högskolans utbildningsprogram inom ramen för lärosätets kvalitetssystem. Syftet är att utveckla både programmen och systemet för kvalitet och utvärdering. Utvärderingen av ett av programmen – Elektroingenjör – återremitterades dock till de externa sakkunniga eftersom det ansvariga utskottet menade att det var svårt att bedöma programmets kvalitet utan en komplettering från utvärderingens externa sakkunniga.

Högskolans entré i bakgrunden med Högskolans logo till vänster. I förgrunden delar av ett träd och blomlådor

Sedan dess har de externa sakkunniga återkommit med reviderat underlag och utskottet har kunnat göra en samlad beskrivning av identifierade brister och utvecklingsområden för programmet. Baserat på denna rapport har FUN beslutat om omdömet hög kvalitet med förbehåll för programmet Elektroingenjör.

– Det är bra att 2021 års utvärderingsomgång nu är i hamn och att vi kunde fatta beslut om också programmet Elektroingenjör. Utvärderingarna har stor betydelse för kvaliteten i våra utbildningar och de externa sakkunnigas inspel och synpunkter är mycket värdefulla, säger Malin Hallén, ordförande i FUN.

Utvecklingsarbete har inletts

För utbildningar som får omdömet hög kvalitet med förbehåll hanteras brister och utvecklingsområden inom ramen för den årliga uppföljningen och berörd akademi återkopplar åtgärder och resultat till FUN. För årets utvärderade program gäller återkoppling senast vid nämndens första sammanträde 2023.

– I början av sommaren fick vi FUN:s beslut efter utvärderingen av Dataingenjörsprogrammet. För både det programmet och Elektroingenjörsprogrammet handlar utvecklingsbehovet till stor del om förberedelse och stöd för uppsatsskrivande. Vi har inlett ett utvecklingsarbete på Akademin för informationsteknologi, ITE. Ingenjörsprogrammen på ITE har mycket gemensamt och gynnas av ett samlat arbete kring kvalitetsutveckling och träning i akademisk kommunikation, säger Jörgen Carlsson, utbildningsledare vid ITE.

Text: Lena Lundén
Bild: Anna-Frida Agardson

Så görs utvärderingarna

Varje utbildning utvärderas av ett internt utskott, ett för varje program, som bedömer utbildningen utifrån dels en bedömningsmatris, dels en rapport från externa experter knutna till utskotten, två per utskott.

De externa experterna har specifik kunskap om respektive område och typ av utbildning som utvärderas av det utskott som de var knutna till. Experterna har ett särskilt uppdrag att bedöma kunskapsområde, måluppfyllelse och forskningsanknytning och i år har de gjort digitala "platsbesök" och pratat med studenter på programmet, lärare och arbetslivsrepresentanter.

Varje utskott leds av en ledamot i forsknings- och utbildningsnämnden. Akademierna har nominerat ledamöter till utskotten, en per utbildning från aktuell akademi, och alla utskott har därtill bestått av en studentrepresentant, en handläggare samt två externa experter.

Programutvärderingarna är en del av Högskolans kvalitetssystem. Vart sjätte år ska utbildningar utvärderas enligt en utvärderingscykel och beslutade riktlinjer.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt