Sök

Högskolan söker sin studentkår

Högskolan i Halmstad inbjuder studentsammanslutningar att söka ställning som studentkår för de kommande tre åren. Att vara studentkår innebär att vara den organisation som organiserar studenternas rätt till inflytande över sin utbildning och studiemiljö. Endast en sammanslutning kan vara Högskolans studentkår, och nu är det dags att ansöka för nästa treårsperiod.

Enligt studentkårsförordningen ska den studentsammanslutning som vill få ställning som studentkår ansöka om detta. Nuvarande ställning som studentkår löper ut 2022-06-30 och det är därför tid att lämna in en sådan ansökan till Högskolan i Halmstad för avtalsperioden 2022-07-01–2025-06-30. Enligt beslut i högskolestyrelsen får en (1) studentsammanslutning ställning som studentkår vid Högskolan i Halmstad. Ett beslut om ställning som studentkår gäller för en period om tre år. Därefter ska det omprövas.

Ansök senast den 24 mars 2022.

Ansökan från studentsammanslutning om ställning som studentkår vid Högskolan i Halmstad för perioden den 1 juli 2022 till och med den 30 juni 2025 ska ställas till högskolestyrelsen och ha inkommit till registrator, registrator@hh.se, senast torsdagen den 24 mars 2022. Högskolestyrelsen avser att behandla ärendet vid sitt sammanträde den 13 april 2022.

Det är viktigt att ansökan innehåller de uppgifter som Högskolan efterfrågar. Uppgifter om vad som ska ingå i ansökan finns angivet i dokumentet Ordning för utseende av studentkår vid Högskolan i Halmstad.

Studentinflytande

Studenterna har en lagreglerad rätt till inflytande och medbestämmande över sin utbildning. Vid Högskolan i Halmstad sker det inflytandet i första hand genom att studentkåren erbjuds och bemannar olika poster för förtroendevalda studenter i beslutande organ, från högskolestyrelsen till olika råd och nämnder. Tanken är att studenter, tillsammans med lärare eller annan personal, ska ha närvaro-, yttrande- och rösträtt vid de bord där beslut bereds eller fattas. I och med de olika perspektiven på verksamheten kan besluten få en bredare förankring och genomslagskraft.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt