Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljöer

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS)

Arbetar med

Professor i Naturvetenskapens didaktik
Prorektor

Forskning

Pernilla Nilsson är professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad. Under 20 år har hon arbetat som lärarutbildare och forskare har ett forskningsintresse för lärares professionella utveckling inom olika områden. Hennes forskning fokuserar på lärares och lärarstudenters utveckling av ämnesdidaktisk kunskap (PCK) i naturvetenskap, både i skola och högre utbildning. Pernilla Nilsson bedriver nationellt och internationellt ledande forskning om Pedagogical Content Knowledge (PCK), ämnesdidaktisk kunskap, kopplat till lärarstudenters och lärares ämnesdidaktiska kunskapsutveckling. I sin forskning har hon arbetat med olika verktyg och aktiviteter som Content Representations (CoRe), Learning Study, videoanalyser och digitala portföljer för att stimulera reflektionsprocesser och för att hjälpa lärare och lärarstudenter att engagera sig i sitt eget professionella lärande. Content Representations (CoRe) har genom Pernillas forskning utvecklats till en digital undervisningspraktik som spridits både på en nationell arena (genom digitala läromedel och skolverksmodul) och till en internationell arena genom, högt rankade tidskriftsartiklar, keynotes i internationella sammanhang och konferenser. Hon har också arbetat med formativ bedömning och self-study. Hon har ett genuint intresse för lärares professionella lärande och aspekter inom lärarens praktik som gör skillnad för elevernas engagemang och lärande i naturvetenskap. Under de senaste åren har hon fokuserat på skolans och lärarutbildningens digitalisering samt hur lärare och lärarstudenter utvecklar ämnesdidaktisk kunskap för att undervisa naturvetenskap med hjälp av digitala verktyg (TPACK).
Pernilla Nilsson har dessutom utvecklat digitala läromedel för Liber som bygger på hennes användning av CoRe. Som ledande inom sitt fält har forskningen samtidigt lett till viktiga regeringsuppdrag och till att forskningsmiljön tillsammans med andra universitet har under 2019 beviljats medel till tre forskarskolor och fem fullt finansierade doktorander i ämnesdidaktik och digitalt lärande som startar hösten 2020. Dessutom har hon lett Skolverkets nationella arbete med kompetensutvecklingsmoduler för undervisning i naturvetenskap med hjälp av digitala verktyg.

Undervisning

Pernilla Nilsson undervisar på lärarutbildningen i förskollärarutbildning, grundlärarutbildning, ämneslärarutbildning och KPU. Hon undervisar främst i områden som knyter an till hennes forskning och introducerar studenterna för PCK som ramverk och olika ämnesdidaktiska modeller. Tillsammans med lärarstudenterna introducerar hon olika ämnesdidaktiska modeller baserat på hennes egen forskning. Främst handlar detta om Content Representations (CoRe) som idag används på alla lärarutbildningar på Högskolan i Halmstad. Hon har dessutom vidareutvecklat CoRe till en T-CoRe som syftar till att stimulera lärarstudenters didaktiska reflektion avseende att integrera digitala verktyg i undervisningen.

2014 blev Pernilla Nilsson utnämnd till Excellent lärare vid Högskolan i Halmstad och 2019 erhöll hon Komteks Jämställdhetspris för jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Kompetens

Pernilla Nilsson är professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad. Under 20 år har hon arbetat som lärarutbildare och forskare har ett forskningsintresse för lärares professionella utveckling inom olika områden. Hennes forskning fokuserar på lärares och lärarstudenters utveckling av ämnesdidaktisk kunskap (PCK) i naturvetenskap, både i skola och högre utbildning. I sin forskning har hon arbetat med olika verktyg och aktiviteter som Content Representations (CoRe), Learning Study, videoanalyser och digitala portföljer för att stimulera reflektionsprocesser och för att hjälpa lärare och lärarstudenter att engagera sig i sitt eget professionella lärande. Hon har också arbetat med formativ bedömning och self-study. Hon har ett genuint intresse för lärares professionella lärande och aspekter inom lärarens praktik som gör skillnad för elevernas engagemang och lärande i naturvetenskap. Under de senaste åren har hon fokuserat på skolans och lärarutbildningens digitalisering samt hur lärare och lärarstudenter utvecklar ämnesdidaktisk kunskap för att undervisa naturvetenskap med hjälp av digitala verktyg (TPACK). Som forskare har hon engagerats i olika nationella uppdrag så som ledamot i skolforskningsnämnden, Skolverkets insynsråd samt ledamot i Kungliga Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Under 2019 var hon projektledare för området ”Forsknings och uppföljning” i samband med den handlingsplan #Skoldigiplan# som togs fram ur Regeringens nationella strategi för digitalisering av skolväsendet. Hon har dessutom vid flera tillfällen varit bedömare för UKÄ och deltog i examensrättsprövningen för lärarutbildningarna 2010 och den nationella utvärderingen av Sveriges lärarutbildningar under 2018. Pernilla blev Vicerektor med särskilt ansvar för grundutbildning och kvalitet 2013 och blev prorektor me samma ansvarsområden 2018. Utöver forskning och externa uppdrag deltar hon i undervisning på lärarutbildningen och forskarutbildning samt handleder doktorander.

Personliga länkar

Senaste publikationer