Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Docent i Omvårdnad vid avdelningen Hälsa och Omvårdnad

Forskning

Jag är docent inom Omvårdnad.
Mitt forskningsområde är kvinnors och barns hälsa och forskningen har ett hälsofrämjande, hälsogeografiskt och salutogent perspektiv.

Mitt avhandlingsarbete inom reproduktiv hälsa hade som övergripande syfte att öka kunskapen om kvinnors egen hälsosamma kraft under graviditet samt kvinnors upplevelser och bemästringsstrategier innan aktivt förlossningsskede-under latensfasen. Forskningsområdet att främja kvinnors normala förlossning är ett aktuellt forskningsfält eftersom frekvensen av instrumentella förlossningar ökar i Sverige och i Västvärlden. En förlossning som avviker från den normala processen får konsekvenser för kvinnors hälsa såväl som samhällsekonomiska konsekvenser.

Jag har efter avhandlingsarbetet fortsatt med min forskning inom reproduktiv hälsa och bland annat studerat platsens betydelse för barnafödande men också studerat vad det innebär för kvinnor att drabbas av vaginalt framfall efter vaginal förlossning. Vidare deltar jag i ett forskningsprojekt vid GU,om barnmorskors arbetssituation.

Förutom kvinnors hälsa har jag intresserat mig för barns delaktighet i vården samt barn och ungdomars balans i tillvaron.Jag bedriver även studier i ett tvärvetenskaplig samarbete om dubbla karriärer och karriärövergång för elitspelare inom handboll.Andra forskningsområden är implimenteringsforskning och livstilsinterventioner.


Metodologisk expertis:Jag har genomfört och publicerat ett flertal studier där Grounded theory använts som metod.

Forskningen bedrivs inom forskningsmiljön Centrum för forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott (CVHI), Högskolan Halmstad.

Undervisning

Univeristetslektor och docent i omvårdnad. Jag har lång erfarenhet av undervisning inom omvårdnad på grund och avancerad nivå. Undervisning i bland annat vetenskaplig teori och metod, obstetrik samt fullskalesimulering.

Jag handleder flera doktorander som biträdande handledare och har också erfarenhet som mentor till junior forskare.

Kompetens

Uppdrag:
Chef för avdelning hälsa och omvårdnad samt biträdande akademichef.
Ledamot i styrgrupp för Vårdforskning i samverkan (ViS)
Ordförande i styrgrupp forskarskolan Campus Varberg, ett samverkansprojekt med Hallands norra kommuner och Region Halland.
Granskare för FORTE

Docent och lektor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad, Doktor i medicinsk vetenskap med inriktning vårdvetenskap, Karolinska Institutet.
Leg. sjuksköterska och leg. barnmorska

Personliga länkar

Senaste publikationer