Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Att integrera jämställdhetsperspektiv i en utbildning : G-CoRe som ett pedagogiskt verktyg i högre utbildning

ISAKSSON, ANNA, NILSSON, PERNILLA
2019

Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)

Abstract:

Studier och utredningar visar att lärare ofta upplever det utmanade att jämställdhetsintegrera utbildningars innehåll. Detta återspeglas exempelvis i att perspektivet inte kommer till uttryck i utbildningsplaner och kursplaner eller är otydligt formulerat. Samtidigt är kraven på jämställdhetsintegrering högt ställda i såväl Högskolelagen som i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) kvalitetsgranskningar och i lärosätenas egna kvalitetssystem. Här framgår det på olika sätt att jämställdhet ska beaktas och integreras i utbildningarnas innehåll, genomförande och utformning. Men vad innebär det att integrera ett jämställdhetsperspektiv i utbildningars innehåll? Idag finns få metoder som stödjer lärare i detta arbete och behovet av vetenskapligt grundade verktyg är därmed stort. Inom den ämnesdidaktiska forskningen har ett didaktiskt reflektionsverktyg kallat Content Representations (CoRe) utvecklats för att stödja lärare i att planera ett ämnesinnehåll på ett sätt som främjar studenternas lärande. Forskning visar att en CoRe är ett framgångsrikt verktyg för lärare att utveckla sin förmåga att kommunicera ett ämnesinnehåll på ett sätt som skapar goda lärsituationer. I en CoRe får läraren formulera ett antal Big Ideas, viktiga fenomen eller begrepp, inom ett specifikt ämnesområde. Var och en av dessa Big Ideas reflekteras utifrån ett antal frågor, t.ex. vadstudenterna måste lära och varför,samt studenters eventuella svårigheter med att förstå begreppen. Med utgångspunkt i ämnesdidaktisk forskning har vi utvecklat G-CoRe (Gender CoRe) där lärare formulerar Big Ideas och reflekterar över på vilka sätt det kan vara möjligt att jämställdhetsintegrera innehållet. På så sätt blir en G-CoRe ett stöd för lärare att strukturera och reflektera över hur jämställdhet integreras i utbildningens innehåll.

Nyckelord: Jämställdhetsintegrering; utbildning; innehåll; G-CoRe; CoRe; ämnesdidaktik; pedagogik

Citera: Isaksson, Anna & Nilsson, Pernilla, Att integrera jämställdhetsperspektiv i en utbildning: G-CoRe som ett pedagogiskt verktyg i högre utbildning, Halmstad, 2019