Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskning

De senaste 20 åren har min forskning främst varit inriktad mot att studera psykosociala riskfaktorer i relation till skadeuppkomst samt under rehabiliteringen av långtidsskadade idrottare, men också tillämpad idrottspsykologi och rådgivning.

Utmärkande för min samlade forskning kring psykologiska perspektiv på prevention och rehabilitering av idrottsskada är analyser av olika typer av data baserat på skilda designer. Mest frekvent förekommer kvalitativa studier, fallstudier, tvärsnittstudier, longitudinella och prospektiva studier samt experimentella designer. Samma gäller undersökningspopulationen där såväl tävlingsidrottare, barn och ungdomsidrottare, motionärer, tränare och ledare samt läkare och sjukgymaster ingår. Vidare betonas den bredd av nationella och internationella samarbetspartners som medverkar i de olika studierna (t ex Australien och Portugal).

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)