Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Rapportering av Projekt "Motionsbeteenden" : Exercise motivation and improvement of web based health promotion services

JOSEFSSON, KARIN, IVARSSON, ANDREAS
2010

Rapport (Övrigt vetenskapligt)

Abstract:

Det övergripande syftet med projektet var att undersöka motionsbeteenden, målsättning och motivation till motion bland Tappas medlemmar. Ett delsyfte var att skapa underlag till implikationer för att kunna optimera webbtjänsten ur ett motivationsorienterat perspektiv. Deltagarna (n= 1262) var aktiva medlemmar i www.Tappa.se och datainsamling skedde i form av ett webbaserat frågeformulär bestående av flera motionsrelaterade instrument, bl.a The Basic Psychological Needs in Exercise Scale, Barriers Self-Efficacy Scale, Physical Activity Stages of Change Questionnaire 2:1, The Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2, m.fl. Resultaten visade att Tappas medlemmar generellt har en självbestämmande motivationsprofil, att de vanligaste målsättningarna är kopplade till hälsohantering och utseende och att deltagarna inte upplever någon större förändring av faktorer som kondition, självkänsla och humör efter inträdet i Tappa. Vidare visar resultaten demografiska skillnader på flera undersökta variabler. Slutsatsen är att det sannolikt vore framgångsrikt att teoribasera Tappas verksamhet och tjänster, företrädesvis utifrån självbestämmande, självtillit och stegbaserad förändringsbenägenhet. I sin nuvarande form når Tappa sannolikt inte individer som befinner sig i förnekelsestadiet vilket är en utmaning för vidare utveckling av tjänsten, likväl som för motionsfrämjande verksamhet i allmänhet. En omfokusering av Tappas tjänster från viktkontroll till hälsoupplevelser och hälsoeffekter kan ha gynnsam inverkan på medlemmarnas motivation samt locka fler män till Tappa. För att framgångsrikt implementera motionsinterventioner på arbetsplatsen krävs strategiska satsningar på motivations- och engagemangsskapande metoder. Slutligen rekommenderas bruk av kvalificerad kompetens inom beteendevetenskap för motionsfrämjande insatser.

Nyckelord: Motion; motivation; self-efficacy; self-determination; transteoretiska modellen; webbaserat hälsoarbete

Citera: Josefsson, Karin & Ivarsson, Andreas, Rapportering av Projekt "Motionsbeteenden" Exercise motivation and improvement of web based health promotion services, 2010http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-14057