Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Arbetsgivarens roll för motionsfrämjande och hälsopromotion

JOSEFSSON, KARIN
2009

Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)

Abstract:

I diskussioner kring hur människor kan bli mer fysiskt aktiva för att gynna den allmänna folkhälsan fokuseras helt naturligt ofta på interventioner som rör fritidsaktiviteter och vardagsmotion. Dock finns det ytterligare en arena att ta hänsyn till, nämligen arbets- platsen. Vi tillbringar som bekant förhållandevis mycket tid på arbetet och en krävande arbetsmiljö kan i många fall ge upphov till ohälsa. I en annan vinkling av arbetsplatsen kan dock istället positiva möjlig- heter skönjas, möjligheter till att främja hälsa. Vi påverkas förstås av den atmosfär som råder på arbetet och sociala faktorer påverkar både attityder och beteendemönster, inte minst hälsorelaterade sådana. Omkring hälften av Sveriges befolkning har en arbetsförmån som innebär att de får motionera med arbetsgivarens stöd och av dem som får sådan kompensation av arbetsgivaren nyttjar drygt hälften av männen och mer än två tredjedelar av kvinnorna förmånen (Mark- lund, 2005). Det finns alltså stora möjligheter till hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen och goda utsikter för arbetsgivare att skapa en stödjande miljö för regelbunden fysisk aktivitet.

Nyckelord: fysisk aktivitet; företagshälsovård

Citera: Josefsson, Karin, Arbetsgivarens roll för motionsfrämjande och hälsopromotion, Svensk Idrottsforskning : Organ för Centrum för Idrottsforskning., 18:4, s. 46-49, 2009http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-14059