Sök

Om HPC

HPC arbetar med att stödja kvaliteten i utbildningarna genom att främja lärares vetenskapliga förhållningssätt till undervisning, lärande och karriärmöjligheter samt att bidra till innovativa undervisnings- och examinationsformer.

Detta uppnås bland annat genom högskolepedagogisk utbildning för anställda, seminarier och kurser inom forskarhandledning, pedagogisk konsult­verksamhet, stöd till pedagogisk meritering och IKT-stöd för lärare. På så sätt skapar det högskole­pedagogiska centrat förutsättningar för Högskolans personal att delta i och själva vara med att utveckla aktiviteter som svarar mot Högskolans bildningsmål.

Vad gör ett Högskolepedagogiskt centrum?

HPC arbetar med att stödja kvaliteten i utbildningarna genom att främja lärares vetenskapliga förhållningssätt till undervisning, lärande och karriärmöjligheter samt att bidra till innovativa undervisnings- och examinationsformer.

Excellenta utbildningsmiljöer

Ett övergripande uppdrag för verksamheten är att bidra till att Högskolan utvecklar attraktiva utbildningsmiljöer där lärares pedagogiska och didaktiska kompetens stimuleras. De olika områdena i HPC överlappar och stödjer varandra och ger goda möjligheter att utveckla och stärka utbildningens kvalitet samt föra lärosätets utbildningskvalitet i riktning mot excellenta utbildningsmiljöer.

Pedagogisk meritering

Högskolan i Halmstad strävar efter att forskning och utbildning bedrivs i kompletta akademiska miljöer där både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet uppmärksammas. Ett av tre prioriterade områden i Pedagogisk handlingsplan handlar om förutsättningar för lärares yrkesskicklighet. Därför eftersträvar lärosätet en hög grad av formellt behöriga lärare. Högskolan i Halmstad har infört titeln Excellent lärare som ett led i att erbjuda möjlighet till meritering med grund i dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Utvärderingar

Högskolepedagogiskt centrum erbjuder stöd både gällande utvärderingar och kvalitetsarbetet på Högskolan i Halmstad. HPC kommer att arbeta med omvärldsanalyser och vara uppdaterade om såväl interna som externa utvärderingssystem i syfte att stödja akademierna i deras utvärderingsarbete.

Betygskriterier

Enligt ett beslut av utbildningsnämnden ska betygskriterier finnas för alla examensarbeten vid Högskolan i Halmstad, samt för alla kurser. HPC är ett stöd under framtagandet och formulerandet av dessa.

Plagiatprevention

Plagiat beskrivs i sin enkelhet som att framställa ett arbete som någon annan har gjort som sitt eget. Det är därför viktigt att vara noga med att ange referenser till källor för att tydliggöra var exempelvis en text eller ett citat är hämtat. Det är viktigt att förebygga risken för plagiat så tidigt som möjligt i kurser och program – och i detta arbete är HPC ett stöd.

IKT i undervisningen

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) innebär att vi använder teknik för att söka, producera och utbyta information. Att använda IKT i undervisningen är ett flexibelt sätt att undervisa, kommunicera och främja studenters lärande oavsett om det sker på campus eller på distans. HPC kan hjälpa lärare att till fullo utnyttja de resurser som finns.

Pedagogisk handlingsplan

Högskolan i Halmstads verksamhet inom pedagogik styrs av en för svenska lärosäten unik pedagogisk handlingsplan.

Handlingsplanen är en långsiktig strategisk satsning för att positionera Högskolan som ett dynamiskt lärosäte vad gäller högskolepedagogik och för att stärka såväl undervisningens som utbildningarnas kvalitet.

Högskolan i Halmstad ska ha en förstklassig utbildning av hög kvalitet där undervisningen utvecklas i takt med aktuell högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning. Kvalitetsutveckling kräver ett helhetsperspektiv, det vill säga inte bara fokus på resultat utan även på de förutsättningar som leder fram till resultaten.

Tre prioriterade områden

Som ett steg i att stärka kvaliteten i utbildning på alla nivåer, och därmed i ett bredare perspektiv arbeta proaktivt inför nationella och internationella utvärderingar, har en lärosätesövergripande pedagogisk handlingsplan tagits fram.

Planen omfattar tre prioriterade områden för det pedagogiska arbetet: förutsättningar för studenters lärande, förutsättningar för utbildningens kvalitet och förutsättningar för lärares yrkesskicklighet. Till varje område finns en vision samt konkreta mål.

Pedagogisk handlingsplan för Högskolan i Halmstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HPC

Funktionsansvarig

Pedagogiska utvecklare

IKT-pedagoger

SI-ansvarig

Högskolepedagogiskt centrum

Våning 2, hus I
hpc@hh.se

Tre personer ritar cirklar och pilar på en stor digital skärm, bilden är fotograferad uppifrån. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt