Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Jörgen Johansson


Verksamhetsområde
Samhälle och kommunikation

Kompetens
Docent Statsvetenskap

Undervisning
Kurser inom områden som berör: politisk teori, demokratiteori, förvaltningspolitik, jämförande politik, statsvetenskapliga analysinriktningar och uppsatshandledning på B,C samt D-nivåer. Undervisning i samhällskunskap och handledning av examensarbeten inom lärarutbildningenForskning
Min forskning är inriktad mot frågor rörande politisk organisering (demokrati, implementering, samverkan, förhandling, nätverk) främst inom områdena kommunalpolitik och regional utvecklingspolitik.

Jag har, inom ramen för ett antal forskningsprojekt analyserat svensk regionalisering (regionförsök, samverkansorgan och kommunernas omvärldskontakter). För närvarande avslutas ett forskningsprojekt som behandlat politisk styrning av den regionala utvecklingspolitiken med empiriska nerslag i dels Halland och i Gnosjöregionen.

Utveckling av svensk regionalpolitik, från dess initiering på 1950-talet fram till idag, utgör ett annat forskningsområde och för närvarande planeras en övergripande studie av hur svensk regionalpolitik omvandlats från en idé till om att Hela Sverige skulle leva till en politik som idag är fokuserad vid ett intresse att i alla regioner skapa ekonomisk tillväxt.Forskningsmiljö:
arrow Centrum för Samhällsanalys (CESAM)
arrow Centrum för innovations-, entreprenörskaps-, och lärandeforskning (CIEL)
arrow Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL)


Övrigt:
Utöver det statsvetenskapligt orienterade forskningsintresset bedriver jag också utbildningsvetenskaplig forskning inom ramen för forskningsmiljön om utbildning och lärande inom lärarutbildningen. Detta forskningsarbete behandlar politikämnets didaktik och kretsar kring didaktiska grundproblem rörande undervisning om politik, demokrati och värdegrundsfrågor.Länkar:
arrow Forskargrupp: Politisk Kommunikation
arrow In English
arrow Publikationer

Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Johansson, Jörgen, Niklasson, Lars, Persson, Bo (2015). The role of municipalities in the bottom-up formation of a meta-region in Sweden : drivers and barriers. Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, 19 (4), s. 71 - 88. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2005). Kommunpolitikers kontakter : kommunstyrelsepolitikers aktörs­kontakter i Skåne, Västra Götaland och Kalmar län 1994-2004. Kommunal ekonomi och politik, 9 (4), s. 7 - 36. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Artikel, recension
 • Johansson, Jörgen (2012). Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem. Statsvetenskaplig Tidskrift, 114 (1), s. 171 - 175. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2010). Institutionalisering av ansvar i kommunal revision. Statsvetenskaplig Tidskrift, 112 (4), s. 454 - 457. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Bok
 • Johansson, Jörgen (2005). Regionförsök och demokrati – demokratisk legitimitet och regi­onalt utvecklingsarbete i Skåne och Västra Götaland. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 131 s. (Forskning i Halmstad ; 10). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Johansson, Jörgen (2004). Regionalisering och kommunal självstyrelse : halländska kommuner i en regional miljö. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 103 s. (Forskning i Halmstad ; 8). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Johansson, Jörgen (1999). Regionalisering och internationalisering i Halland : politik och statsvetenskap i ett epokskifte. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 116 s. (Forskning i Halmstad ; 3). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Johansson, Jörgen (1995). Europeiska regioner : Regionforskning i empirisk och normativ be­lysning. Högskolan i Örebro, Örebro. 136 s. (Örebro studies ; 13). Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Johansson, Jörgen, Niklasson, Lars, Persson, Bo, Sjöstrand, Niklas (2014). "Kommunernas region" – kommunernas inflytande i en sydsvensk storregion. Behöver vi en sydsvensk region? : Tio röster om möjligheter och fallgropar för medborgare, vård, näringsliv, politik och utveckling. Sydsvensk regionbildning. S. 91 - 112. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2013). Regionalpolitikens utveckling : Mellan politisk kamp och ekonomisk nytta. Det regionala samhällsbyggandets praktiker : Tiden, makten, rummet. Daidalos, Göteborg. S. 51 - 72. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2010). I skärningspunkten mellan regionkommun och kommuner : Med regional utvecklingspolitik och kulturpolitik i fokus. Kulturpolitiken under lupp : Forskare om kultur och kulturpolitik i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens kultursekretariat, Uddevalla. S. 32 - 57. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2010). Regionkommuner och kommunal självstyrelse : Politiska utmaningar i relationen mellan lokalt och regionalt. Flernivåstyrning : Framgångsfaktor för kommuner, regioner och staten. Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Regionplanekontoret vid Stockholms läns landsting och Sveriges Kommuner och Landsting. S. 93 - 120. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2008). De nya regionerna och den kommunala självstyrelsen : politisk organisering i skärningspunkten mellan lokalt och regionalt. Regioner i rörelse : perspektiv på svenska regionaliseringsprocesser. Åbo Akademi, Åbo. S. 49 - 96. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2006). Regionreformer i Sverige : regionalisering i Skåne och Västra Göta­land. Skandinaviske regioner - plass for politikk? : det regionale politiske demokrati i utvikling eller for avvikling?. Fagbokforlaget, Bergen. S. 69 - 92. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2003). Från regionernas Europa till en kommunernas Region : regionre­former i svensk politik sedan 1990. Demokratins geografiska gränser : en antologi om storlek, demokrati och effektivitet. Svenska kommunförbundet, Stockholm. S. 140 - 173. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2001). Regiondemokrati och politisk kommunikation. Politisk kommunikation och demokrati. Studentlitteratur, Lund. S. 360 - 383. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2000). Försök med en ny regional samhällsorganisation : Demokrati, fler­nivåpolitik och regional mobilisering. Regional försöksverksamhet - tre studier : Rapport till Den parlamentariska regionkommittén (PARK). Fritzes, Stockholm. S. 7 - 141. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2000). Regionalisation in Sweden. Local and Regional Governance in Europe : Evidence from Nordic Regions. Edward Elgar Publishing, Cheltenham. S. 125 - 159. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (2000). Politik i ett epokskifte : regiondemokrati i en differentierad poli­tisk ordning. Epokskifte och demokratiparadoxer : tre essäer om tillväxt, partnerskap och demo­krati i den nya regionala utvecklingspolitiken. Landstingsförbundet, Stockholm. S. 10. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (1999). Demokrati i regioner : Utvecklingsdrag och möjligheter. Maktdelning. Fakta info direkt, Stockholm. S. 349 - 374. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (1996). En fungerande region : politisk styrning för regional utveck­ling. Regional tillväxt : villkor och möjligheter. Landstingsförbundet, Stockholm. S. 31 - 56. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Johansson, Jörgen (2007). Politikundervisningens didaktik : Ämnesdidaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete i samhällskunskap. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Doktorsavhandling, monografi
 • Johansson, Jörgen, (1991). Offentligt och privat i regionalpolitiken. Diss. Lund : Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, 1991. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Rapport
 • Johansson, Jörgen, Niklasson, Lars (2013). Kommunernas region : Kommunernas inflytande i regionen. Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm. 62 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Johansson, Jörgen, Brogren, Anders, Petäjä, Ulf (2011). Gymnasielärares syn på demokrati, kunskap och värderingar och hur denna påverkar undervisningen i demokrati- och värdegrundsfrågor. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 115 s. (Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen ; 2011:1). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Johansson, Jörgen (2011). Samordning av regionalt utvecklingsarbete : erfarenheter från kommunala samverkansorgan och regionkommuner. Utredningen om den statliga regionala förvaltningen, Stockholm. 90 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Johansson, Jörgen, Rydstedt, Johan (2010). Att styra regionala utvecklingsprocesser - demokrati, jämställdhet och lärande i Region Halland och i Gnosjöregionen & Jönköpings län. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 166 s. (Forskning i Halmstad ; 19). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Johansson, Jörgen (2009). Politikundervisning vid lärarutbildningarna i Sverige : En översiktlig analys av kursplaner i samhällskunskap. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 30 s. (Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen ; 2009:2). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Johansson, Jörgen (1999). Regionreform på försök : Första stegen mot en ny regional sam­hälls­organisa­tion. Fakta info direkt, Stockholm. 133 s. (Statens offentliga utredningar, SOU ; 1999:103). Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen (1999). Samhällsförändring och förvaltningspolitik på regional nivå. Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö. 16 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Jörgen, Beckman, Björn (1984). Låt 139 blommor blomma : Regionalt utvecklingsarbete i sex län. Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU), Stockholm. 68 s. (ERU-rapport ; 36). Se post i DiVAlänk till annan webbplats
Bild på Jörgen Johansson

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Befattning:
Universitetslektor Statsvetenskap

Hus / Rum:
Hus Q / 250

Telefon:
+46 (0) 35 16 74 76

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-31