Digga Halland

Digga Halland är ett samverkansprojekt som ska genomföra kompetens­höjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland. Syftet är att öka förutsättningarna att möta den digitala utvecklingen. Projektet pågår mellan augusti 2018 och januari 2021.

Logotyper

Projektet verkar mot bakgrund av de utmaningar som finns inom vård- och omsorgssektorn, bland annat ett ökat antal äldre, stigande kostnader och svårigheter att rekrytera personal. Att digitalisera är ett sätt att möta utmaningarna. Med digitala tjänster, verktyg och hjälpmedel finns förväntningen att även i framtiden skapa förutsättningar för en effektiv och jämlik vård och omsorg, av god kvalitet. Genom att öka medarbetarnas digitala kompetens förväntas vård- och omsorgstagarna samt deras närstående, medarbetarna själva och hela vård- och omsorgssektorn, få mesta möjliga nytta av digitala tjänster och arbetssätt. För att utveckla den digitala kompetensen drivs projektet Digga Halland.

Foto: Joakim Andersson och Petra Lindström

Syfte och mål

Projektets syfte är att stärka vård- och omsorgspersonalens digitala kompetens. Med kompetensutveckling inom digitalisering skapas förutsättningar för medarbetarna att vara med och forma sin egen digitala arbetsmiljö och stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Projektet utgår från fyra delmål där medarbetarna ska:

 1. Bli mer involverade och delaktiga vid implementeringen av digitala tjänster.
 2. Öka sina kunskaper om att kunna ställa om sin organisation och arbetssätt till digitala arbetssätt.
 3. Öka sina kunskaper om hur digitala tjänster kan bidra till att effektivisera, förbättra kvaliteten samt möta kundgruppers behov vid verksamhetens genomförande.
 4. Öka sina kunskaper om hur konsekvensanalyser och kravställningar kan utformas inför införande av digitala system och tjänster.

Aktiviteter

Projektet Digga Halland består av olika delprojekt. Några av delprojekten är övergripande aktiviteter som ska genomföras i alla kommuner och i regionen. En webbutbildning samt lärprocesser, är aktiviteter som berör alla organisationerna. Utöver det har varje samverkanspart ansvar för var sitt delprojekt, som de utifrån behov har planerat att genomföra, för att utveckla verksamheterna mot mer digitala arbetssätt och i syfte att öka medarbetarnas digitala kompetens.

Webbutbildning

En av projektets övergripande aktivitet innebär att totalt 7000 medarbetare i Halland ska genomgå en webbutbildning i digitaliseringens grunder. Utbildningen kommer att genomföras enskilt eller i grupp och omfattar ungefär 3 timmar.

Trailer: Digga Hallands webbutbildninglänk till annan webbplats

Lärprocesser

Delprojektet handlar om att samverkansparterna ska utvecklas, lära av och dela erfarenheter mellan varandra. Den gemensamma aktiviteten består av två olika spår där den ena aktiviteten innebär skuggning av de lokala aktiviteterna genom filmdokumentation. Det andra sättet är ett lärande nätverk som kommer startas mellan delprojektledarna i kommunerna och regionen i syfte att lära av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Lärprocessfilmerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digitaliseringsambassadörer

Flera av projektets kommuner har valt att arbeta med ett urval medarbetare som är utsedda att driva processen och hjälpa till med digitaliseringen. Kungsbacka kommun har utsett 10 digitaliseringscoacher som tillsammans ska inspirera, utbilda och hjälpa kollegor att utveckla den digitala kompetensen. Laholms kommun har valt att göra likande där de kommer utbilda 14 digitaliseringsombud inom socialtjänstens verksamhet. De kommer sedan ha ansvar för att hjälpa till att driva utvecklingen och utbilda sina kollegor. Sen har socialförvaltningen i Halmstads kommun rekryterat en IKT-pedagog som ska arbeta direkt mot verksamheten för att utveckla modeller och rutiner för att omhänderta nya förslag och idéer på digitalisering.

Testmiljöer

En annan typ av aktivitet som är återkommande i valda delprojekt är testmiljöer, med fokus att utveckla olika sätt att föra in och utveckla digitala arbetssätt och hitta modeller för det. Det har Varbergs kommun och Falkenbergs kommun valt att göra. Falkenbergs kommun kommer arbeta med en testmiljö som kallas PIO (Planeringscenter för Individuell Omsorg). I testmiljön planeras aktiviteter där personalen får testa, utvärdera och utveckla digitala arbetssätt. Resultatet av testmiljön ska mynna ut i modeller och strukturer för hur införandet av välfärdsteknik kan genomföras. Varbergs kommun kommer på liknande sätt att arbeta med att testa välfärdsteknik, där de utsett olika testboenden där personal kommer att få använda välfärdsteknik och utvärdera hur de fungerar i praktiken.

Internutbildning

Andra aktiviteter av gemensam karaktär är internutbildningar för personal i redan befintliga eller nya digitala tjänster/verktyg/hjälpmedel. Region Halland ska utbilda personalen inom fyra olika områden:

 • journal- och ärendehantering
 • distansmöten
 • uppföljning med hjälp av dataanalys
 • stödfunktioner

Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun kommer främst utbilda personal som arbetar som samordnare och planerare i kommunen och ge utbildningar i nya digitala system, såsom ett digitalt planeringssystem. Även Hylte kommun har valt att införa ett digitalt verktyg för kvittering av vårdinsatser. Personalen kommer utbildas i användandet av verktyget, involveras i implementeringen och utvärdera verktyget.

Anpassning till coronasituationen

Coronavirusets utveckling har i hög grad påverkat de aktiviteter som varit planerade under våren i projektet Digga Halland. Situationen hos samverkansparterna är fortfarande ansträngd och ordinarie verksamhet måste prioriteras före projektet. Det innebär fortsatt svårighet att nå ut med aktiviteter till medarbetarna inom vård och omsorg. Högskolan i Halmstad beslutade under våren att skjuta upp större planerade evenemang till hösten. Beskedet från ESF om beviljad förlängning av projektet innebär att kompetensutvecklingsinsatser som planerades under våren, kunde flyttas till hösten. Det innebär att projektet framöver har möjlighet att fortsätta i den positiva utveckling som projektresultaten visar på. Coronaviruset har drivit på digitaliseringsarbetet vilket projektet har möjlighet att bygga vidare på.

Utvecklingen av projektet fortsätter anpassas utifrån riktlinjer från finansiären Europeiska socialfonden (ESF) samt efter direktiv från andra myndigheter. Planeringen framåt fortsätter även i dialog med samverkansparterna i Digga Halland.

Personuppgifter i projektet

Som deltagare i projektet Digga Halland kommer du att dela med dig av personuppgifter till oss. Vilka personuppgifter som vi hämtar in och varför vi hanterar dessa i projektet är för att kunna bedriva kompetens­utvecklings­insatser för dig som deltagare.

Vi samlar in personuppgifter för att kunna rapportera in de uppgifter som Europeiska socialfonden (ESF) kräver för att vi ska få bidrag för projektinsatserna. Uppgifter som vi hanterar om dig är alltså till för att kunna bedriva projektet och är i det sammanhang som vi kommer använda uppgifterna.

Svenska ESF-rådets behandling av personuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem är ansvarig för hanteringen?

Som projektägare är Högskolan i Halmstad personuppgiftsansvarig. Hur vi hanterar dina och andras personuppgifter på Högskolan kan du läsa mer om via länken nedan. Där hittar du också information om Högskolans dataskyddsombud.

Högskolans behandling av personuppgifter

Vad samlar vi in för uppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig såsom mejl, personnummer, telefonnummer, fullständigt namn och organisationstillhörighet. Vi samlar in uppgifter om dig för att kunna registerna ditt deltagande i projektet samt för att kunna ge dig tillgång till den information och de verktyg som du kommer att behöva under projektet.

Hur delas dina personuppgifter i projektet?

De personuppgifter som hanteras av Högskolan i Halmstad delas i sin tur vidare till:

 • Europeiska socialfonden (ESF) och Statistiska centralbyrån (SCB) i rapporteringssyfte. Mer om hur detta hanteras och på vilka grunder kan du läsa mer om här:
  Redovisning av deltagare i socialfondsprojektenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Din arbetsgivare (Region Halland eller någon av de halländska kommunerna) samt den kontaktperson som finns representerade i projektgruppen från er organisation.
 • Leverantörer i projektet som kommer att hantera dina personuppgifter på uppdrag av Högskolan som projektägare. Dessa parter har vi tecknat biträdesavtal med och regleras utifrån projektets syfte och grund för insamling av personuppgifter.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi lagrar inte dina personuppgifter i projektet längre än vad som är nödvändigt. Som statlig myndighet har vi dock krav på oss att spara uppgifter, vilket du kan läsa mer om under Högskolans regler för behandling av personuppgifter.

ESF lagrar i sin tur dina uppgifter enligt egna regleringar, se länk under "Hur delas dina personuppgifter i projektet".

Om du har frågor kring hanteringen av dina personuppgifter i projektet är du välkommen att kontakta oss på diggahalland@hh.se.

Bild med texten Digga Halland – mer händer i vård och omsorg. Illustration.

Publikationer från projektet

I Digga Halland pågår flera processer som syftar till att följa upp och utvärdera aktiviteter i projektet. Utvärderingar och uppföljningar skapar möjligheter för studenter och forskare att samtidigt samla underlag till examensarbeten och forskning. Inga projektmedel används för att bedriva forskning, utan projektet stödjer uppföljning av aktiviteter, som i en förlängning kan mynna ut i olika former av publikationer. Nedan listas de artiklar, uppsatser och rapporter som har kommit ur projektet Digga Halland.

 • de Ruiter H. & Skärsäter I. (2020). Introducing a Future-Oriented Approach to Healthcare Technologies and Welfare Techniques: A Swedish innovative ethics project.
  Vetenskaplig artikel med fokus på etiska aspekter i arbetet med välfärdsteknologi.
  Läs artikelns abstract.länk till annan webbplats
  Kontakta oss för att få tillgång till fullständig version.
 • Jarva E. (2019). Health care professionals’ attitudes and acceptance towards and experiences of digital health (eHealth) services.
  Masteruppsats som fokuserar på hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av den digitala transformationen på arbetsplatsen.
  Öppna uppsatsen i DIVAlänk till annan webbplats
  Master's programme in Nordic Welfarelänk till annan webbplats

En fortsättning på HICube kompetenta vården

Digga Halland finansieras av Europeiska socialfonden, Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna.

Projektet är en fortsättning på HICube kompetenta vården. Digga Halland bygger vidare på det nära utvecklingssamarbetet mellan Högskolan och offentliga aktörer inom vård- och omsorgssektorn i Halland som etablerats under det senaste decenniet.

HiCube kompetenta vården

En del av profilområde Hälsoinnovation

Digga Halland är en del av Hälsoinnovation – en tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsprofil vid Högskolan i Halmstad som möter dagens och morgondagens hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med både privata och offentliga aktörer.

Profilområde Hälsoinnovation

uppdaterad

2021-01-26

Kontakt

Dela