Sök

Nu får halländska företag mer tid att utvecklas

I projektet Kompa Halland har runt hundra utbildningar genomförts under två års tid som involverat mer än hundra halländska företag. Följderna av pandemin är fortfarande påtagliga och företagen utmanas på nytt när smittan ökar och nya restriktioner införs. Glädjebesked är att projektet beviljats förlängning vilket innebär att företag som är med i projektet kommer få erbjudande om fler och fördjupade utbildningar året ut. Utbildningarna är ett sätt för dem att ställa om och utvecklas ur krisen.

Två personer i en publik sitter vända mot varandra och pratar.

Projektet förlängs

Att Kompa Halland än så länge varit ett lyckat projekt framgår i uppföljningar, utvärderingar och inte minst i finansiärens beslut om projektförlängning. Europeiska socialfonden skriver i beslutet att projektet framgångsrikt har bedrivit kompetensutvecklingsinsatser till deltagande företag, vilket ligger till grund för deras beslut.

Vad innebär förlängningen?

Förlängningen innebär att projektet fortsätter året ut, till och med siste december 2022. Projektet skulle ha avslutats i slutet av augusti. Beslutet innebär en ytterligare utbildningsperiod där företag kommer kunna erbjuda sin personal att gå olika utbildningar – helt utan kostnad. Projektet får dock inget tillskott av medel utan förlängs med befintlig budget.

Stark efterfrågan på utbildning

Anledningen till att aktörerna bakom projektet bett om förlängning är för att det fortsatt finns en stor efterfrågan på utbildningar. Karaktären på utbildningarna har dock utvecklats och nu efterfrågar företagen och anställda påbyggnader, uppföljningar och fördjupade utbildningsinsatser.

– Med beslutet om förlängning kommer projektet kunna möta efterfrågan på ett bättre sätt och erbjuda skräddarsydda utbildningar i högre grad för att hjälpa företagen vidare i deras utveckling, säger projektledare Nasim Oveissi.

Ett särskilt behov som framkommit under höstens samtal med företagen är att pandemin och det rådande smittläget fortsatt driver den digitala utvecklingen, vilket gör att företag och anställda behöver ställa om och ändra arbetssätt till digitala. Att utbildningarna fortsatt sker digitalt och att utbudet utvecklas är något som efterfråga. Projektledare Nasim Oveissi menar att projektet därför kommer fokusera på att utveckla utbildningsformerna under året.

– Vi kommer titta på hur vi kan utveckla lärformerna – om vi kan erbjuda andra sätt att utbilda sig på och ta till sig ny kunskap. På det sättet målgruppsanpassar vi utbildningarna ytterligare, då den anställda kan gå en kurs eller ta del av en utbildningsfilm, när det passar individen bäst.

Branschernas fortsatta påverkan av pandemin

Pandemin är inte över och dess utveckling fortsätter påverka näringslivet i Halland. Inom industrin finns en stor efterfrågan på produkter, samtidigt som det råder brist på tillgång till råvaror och komponenter vilket stoppar upp produktionen. Inom industrinäringen finns även ett behov av att ställa om verksamheterna och utveckla anställdas kompetens.

Inom handeln och besöksnäringen kvarstår behovet att kunna ställa om och i deras fall möta kunder och turister på nya sätt. Branschen har också ett stort rekryteringsbehov framför allt inför näringens högsäsong.

Handeln står inför en större omvandling i takt med att samhället digitaliseras allt mer, vilket är ett behov som förstärkts av pandemin och fortsätter påverka branschen och kunderna.


Text: Petra Lindström
Bild: Matts Skagshöj

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt