Sök

Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass, 15 hp

Det här är en kurs för dig som är förskollärare och arbetar i förskoleklass. Kursens övergripande mål är att vidareutveckla och förstärka forskningsbaserad kompetens för att stödja barns och elevers skriftspråkliga utveckling och lärande i förskoleklassen och de yngre skolåldrarna (F-3).

en lärare med många unga elever i ett bibliotek

Kursens innehåll

I kursen introduceras och förstärks språkvetenskapliga, litteraturvetenskapliga och ämnesdidaktiska perspektiv. Vidare behandlas språk, andraspråks och litteracitetsutveckling utifrån intersektionellt perspektiv med särskilt fokus på interkulturalitet, genus och social hållbarhet.

Fokus ligger på inkluderande språk-, läs- och skrivundervisning F-3 och de pedagogiskt differentierade strategier som finns att tillgå, relaterat till aktuell forskning, styrdokument och beprövad erfarenhet. Det är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där multimodalitet, estetiska lärprocesser, såväl analoga som digitala verktyg och litteracitet av olika slag, bildar utgångspunkt för elevers skriftspråkliga lärande på första och andra språk. Utgångspunkt tas i olika teoretiska och didaktiska perspektiv. Fokus ligger på skapande av lärmiljöer där omsorg, lek och lärande säkerställer tillgänglighet och kollaborativt samlärande.

I kursen behandlas olika modeller för grundläggande läs- och skrivinlärning och modeller för hur skönlitteraturens roll och arbetet med olika genrer kan säkerställas och stärkas, som utgångspunkt i skapande av tillgängliga lek-, språk- och lärmiljöer där estetik och multimodalitet utgör viktiga didaktiska verktyg.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker processinriktat med fokus på kollaborativt samlärande genom föreläsningar, seminarier, workshoppar/laborationer individuellt och i grupp. Studier bedrivs med kontinuerliga inslag av fältstudier i egen förskoleklasspraktik.

Undervisningen sker på distans/digitalt via högskolans digitala lärplattform Blackboard.

Examination

Kursen genomförs i moduler som examineras genom; seminarier, individuella redovisningar, gruppredovisningar samt slutlig individuell skriftlig inlämningsuppgift/tentamen. Lärandemålen utgör grund för examination.

Målgrupp och förkunskaper

För att få delta i kursen ska du: ha en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, vara anställd för undervisning i förskoleklass,
och ha en arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) som har godkänt ditt deltagande.

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten "Huvudmannens godkännande". Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Blanketten "Huvudmannens godkännande"

Du hittar blanketten hos Skolverket, under rubriken "Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar".

Skolverket: Utbildning för förskollärare i förskoleklass Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information och anmälan

Utbildningen ges på kvartsfart under två terminer (HT22-VT23).

Anmälan öppnar: 15 mars 2022
Anmälan stänger: 19 april 2022

Sök utbildningen via antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt