Sök

Matematikinlärning för förskollärare i förskoleklass, 15 hp

Det här är en kurs för dig som är förskollärare och arbetar i förskoleklass. Kursens mål är att du utvecklar kunskaper och färdigheter i matematik och matematikdidaktik baserade på såväl forskning som beprövad erfarenhet för att skapa förutsättningar för elevers matematiklärande i ett F-3-perspektiv. Vidare är målet att du utvecklar ett kreativt förhållningssätt till och en medvetenhet om matematikens roll i förskoleklassens vardag.

Särskild vikt läggs vid begreppsbildning och förmågor i matematik i relation till styrdokumenten för åk F-3. Ett ytterligare mål är därför att du ska utveckla förmågor i matematik som innefattar, men inte begränsar sig till, det centrala innehållet för grundskolans tidigare år.

elev med läsplatta,hakan i handen, lärare med långt hår och glasögon sitter bredvid

Kursens innehåll

Kursen innehåller matematikdidaktiska moment inom grundläggande taluppfattning och aritmetik, sortering, och klassificering, samband och förändring, problemlösning, geometri, mätning och rumsuppfattning med utgångspunkt i elevers egen vardag. Kursen innehåller såväl moment relaterade till studentens egen kunskapsutveckling i matematik som studentens ämnesdidaktiska roll vid undervisning i ett F-3-perspektiv.

Kursens innehåll syftar till att skapa ett matematikdidaktiskt förhållningssätt avsett att gagna alla elevers utveckling oavsett kulturell bakgrund, kön eller individuell förmåga. En undervisning som utvecklar elevers matematiska förmåga där progression finns i undervisningsinnehåll i ett F-3 perspektiv. Kartläggningsmaterial för förskoleklass till åk 3 används för uppföljning och bedömning av elevers kunskapsutveckling.

Särskild vikt läggs vid att utveckla studenters förmåga att förmedla olika uttryckssätt i tal, skrift, bild och laborativt material. Studenten tränas i att använda digitala uttrycksformer på ett kritiskt sätt i relation till elevers lärande i matematik. Ett viktigt inslag i kursen är estetiska uttrycksformer och konstruktion av mönster. Dessutom möter studenten matematikämnet utifrån ett kreativt och estetiskt förhållningssätt. Studenten granskar vetenskapliga texter utifrån ett matematikdidaktiskt perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, workshoppar och gruppövningar.
Även fältstudier förekommer kopplat till studentens skola. Undervisningen sker på distans, digitalt via högskolans lärplattform Blackboard samt via mötesverktyget Zoom.

Examination

Kursen examineras genom en muntlig och skriftlig redovisning i grupp i momentet Läromedel och undervisning i matematik. Momentet Kartläggning i matematik examineras genom en muntlig redovisning i grupp, Lärande miljöer examineras genom en skriftlig individuell uppgift och Förskoleklassens matematik examineras som en skriftlig individuell uppgift. Dessa fyra moment innehåller obligatoriska seminarier och workshoppar.

Målgrupp

Förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, som är anställda för undervisning i förskoleklassen.

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten "Huvudmannens godkännande". Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Blanketten "Huvudmannens godkännande"

Du hittar blanketten hos Skolverket, under rubriken "Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar".

Skolverket: Utbildning för förskollärare i förskoleklass Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information och anmälan

Utbildningen ges på kvartsfart under två terminer (HT22-VT23).

Anmälan öppnar: 15 mars 2022
Anmälan stänger: 19 april 2022

Sök utbildningen via antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt