Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-02-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Research on Innovation in a Societal Perspective - RISP

Forskargruppen RISP studerar frågor som handlar om dels innovationer beroende av skilda samhällsaspekter, dels sociala innovationer i offentlig-privata sammanhang.

Ingrid Svetoft, Mats Holmquist, Eivor Hoffert-Pålsson och Jörgen Johansson ingår i RISP.


RISP (som är en ombildning av den tidigare forskargruppen RELL - se nedan) fokuserar sin forskningsinriktning mot två huvudområden:

För det första mot forskningsfrågor om innovationer i en samhällskontext. Det innebär att gruppen kommer att uppmärksamma innovationers samhälleliga, politiska och organisatoriska förutsättningar. Det gäller exempelvis förutsättningar som är kopplade till arbetslivets villkor, näringslivs- och tillväxtpolitik, samhällsplanering, jämställdhetsaspekter, lärandefrågor, social tillit och kulturella förutsättningar.

För det andra kommer gruppen att mer specifikt att uppmärksamma sociala innovationer och entreprenöriella förhållanden i offentlig-privata sammanhang.  Gruppen kommer i denna del att integrera teoretisk förståelse/begreppsutveckling i forskningen med ett praktikerintresse kopplat till konkreta aktiviteter i samhället. Det gäller studier och utveckling av innovationer kopplade till frågor om exempelvis attraktivitet och trygghet i boendemiljöer, energi/miljöomställning (byggande), kollektivtrafiklösningar, omsorgssektor/arbetsmiljö, integration etc. Ett exempel på denna typ av forskning utgörs av arbetet med att studera entreprenöriella förutsättningar i urbana miljöer.

Gruppen kommer även att uppmärksamma socialt entreprenörskap som handlar om även annat än ekonomisk tillväxt och kommersialisering av olika produkter. Det handlar då om hur individer drivs av ett samhällsengagemang och vill utveckla socialt och ekologiskt hållbara innovationer.

RISP är en mång- och tvärvetenskaplig forskargrupp med en huvudsakligen samhällsvetenskaplig sammansättning. I gruppen, som i dagsläget består av 11 forskare, har sin disciplintillhörighet inom arbetsvetenskap, statsvetenskap, sociologi, kulturgeografi, pedagogik, arkitektur och byggande. Forskarna har det gemensamt att man i samtliga fall har lång erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete i gränslandet mellan offentlig och privat sektor.

Flera forskare har även en tydlig profil mot en praktikerorienterad, interaktiv och aktionsinriktad forskningsinriktning. Gruppens forskare medverkar som lärare i en rad programutbildningar och fristående kurser vid högskolan.

RISP är en del av den större forskningsmiljön Centrum för forskning om innovation, entreprenörskap och lärande (CIEL).

RELL -gruppen - Regionalt Lärande och Ledarskap
RELL-gruppen, som formellt upphörde med sin verksamhet 2011, hade forskningsfokus riktat mot frågor rörande organisering och ledning av innovations- och utvecklingsverksamhet.

En rad forskningsprojekt bedrevs i RELL:s regi med extern finansiering från bl.a. VINNOVA, NUTEK, Svenska kommunförbundet och EU-finansiering.

En samlad dokumentation av RELL:s verksamhet

Jörgen Johansson

Sidan uppdaterad 2012-02-24