Nationell enkät om sexuella trakasserier skickas till studenter

Högskolan i Halmstad är ett av de deltagande lärosätena i en unik nationell forskningsstudie som handlar om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i den svenska universitets- och högskolesektorn. Du kan vara en av de utvalda studenter som erbjuds att delta i studien.

Med start nästa vecka får 125 000 slumpvis utvalda studenter och anställda vid 38 av landets lärosäten en enkät till sin mejl med frågor om erfarenheter av sexuella trakasserier.

– Det är en väldigt aktuell och viktig fråga. Genom att delta i denna nationella studie kan studenter bidra till att utveckla det förebyggande arbetet för att förhindra att sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet alls förekommer. Studien är väldigt viktig för dig som student för att både Halmstad Studentkår och Högskolan i Halmstad ska kunna få ett så bra underlag som möjligt för att kunna vidta egna åtgärder. Därför hoppas vi att de studenter som får enkäten svarar på den, säger Timmie Hansson, ordförande i Halmstad Studentkår.

Webbaserad enkät

Den webbaserade enkäten skickas via SCB och tas fram på svenska och engelska i tre olika versioner för tre olika grupper: studenter, doktorander och anställda. I enkäten efterfrågas erfarenhet av att själv utsättas, att få kännedom om andra som utsatts samt av att utsätta andra för sexuella trakasserier. Dessutom ställs frågor om genusbaserad utsatthet bortom sexuella trakasserier och hur det relaterar till hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

Skickas ut under vecka 17

Enkäten skickas nästa vecka (vecka 17) och är öppen fram till vecka 24. I höst får lärosätena tillgång till data genom tabeller från SCB. Resultaten planeras att presenteras under nästa år. I förlängningen är förhoppningen att studien leder till ett intensifierat arbete mot sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i sektorn. Dessutom hoppas man att studien också leder till vidare forskning inom området.

Bakgrund

Efter #metoo – lanserades ett nationellt forsknings- och samverkansprogram, Genusprogrammet, med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på landets lärosäten. Programmet inrättades på initiativ av Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet men baseras på samverkan mellan lärosätena i Sverige.

Genusprogrammet syftar till att skapa en gemensam plattform för arbetet mot sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin, genom i huvudsak tre aktiviteter:

  1. En nationell forskningsstudie av förekomst, orsaker och konsekvenser av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i hela den svenska högskolesektorn.
  2. Utveckling av ny forskningsbaserad kunskap om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom akademins olika kontexter.
  3. Utformandet av gemensamma plattformar, arenor och nätverk för såväl forskningssamarbeten som möjlighet till gemensamt förbättringsarbete.
Tre höga byggnader sträcker sig mot en blå himmel och himlen speglas i väggarna.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt