Sök

Common Core förändras efter kritik

Högskolans rektor har beslutat att revidera satsningen på att införa Common Core (CC) – en obligatorisk gemensam utbildningskärna. Beslutet fattas efter den uppföljning som har gjorts under vårterminen och där studenter, lärare och programansvariga fått komma med synpunkter. Samtidigt har satsningen många delar som är värda att värna och utveckla vidare.

– Vi tror fortfarande på Common Core som idé men det finns också en utbredd kritik från både studenter och lärare, och därför justerar vi nu konceptet, säger Högskolans rektor Stephen Hwang.

Rapporten från utvärderingen visar att Common Core-kurserna inte upplevs uppfylla många av de mål, värden och förhoppningar som var grunden för CC-konceptet.

Kritiken från studenterna gäller bland annat att de inte förstår nyttan eller syftet med kurserna, som också med något undantag får dåliga omdömen i kursvärderingarna. Många har inte fått läsa den kurs som de har önskat, vilket också har lett till missnöje. Samtidigt uppskattar studenterna möjligheten att träffa studenter från helt andra program.

– Vi tror fortfarande på Common Core som idé – att studenter från olika program får mötas i mångvetenskapliga kurser som hanterar samhällets utmaningar. Uppföljningen pekar på att studenterna också uppfattar det som värdefullt att få den kopplingen och få vidare perspektiv. Samtidigt finns en utbredd kritik från både studenter och lärare som visar att vi inte fullt ut har lyckats leva upp till de ambitioner som fanns för Common Core. Därför måste vi nu lyssna på kritiken och justera konceptet, säger Högskolans rektor Stephen Hwang.

Kursutbudet inom Common Core utvecklas

I revideringen som nu påbörjas blir den gemensamma kärnan mindre och kommer att bestå av två valbara kurser. Nya kurser ska också tas fram på ett nytt sätt. För att utveckla kursutbudet inom CC ska det tillsättas en arbetsgrupp med lärare och studenter från alla akademier, som utifrån de satta kriterierna ska ge förslag på nya kurser som ska vara valbara inom CC.

– Jag är glad över att Högskolan har lyssnat på kritiken från studenterna. Studentkåren ser väldigt positivt på hur konceptet revideras, och på möjligheten för studenter att få vara med och ge inspel till nya relevanta kurser, säger Timmie Hansson, ordförande i Halmstad Studentkår.

– Vi vill att dessa kurser ska uppfattas som så attraktiva att studenterna verkligen uppfattar dem som ett särskilt mervärde. Att våra studenter i så hög grad som möjligt får läsa den kurs de önskar är också viktigare än att alla program ska vara representerade i lika grad i varje kurs, säger Stephen Hwang.

Common Core revideras löpande utifrån följande ramar:

 • De obligatoriska kurserna i åk 1 utgår.
 • CC-kurserna ska framöver bestå av två valbara kurser om 4 hp (i stället för nuvarande 18 hp) och förläggas i åk 2 och/eller åk 3.
 • De valbara kurserna i CC ska tydligt koppla till samhällsutmaningar i Agenda 2030.
 • Studenter ska i möjligaste mån kunna välja fritt välja bland valbara kurser och antalet kurser ska vara tillräckligt stort för att tillfredsställa olika intressen bland studenterna.
 • Den särskilda pedagogiska modell som används för närvarande ska modifieras utifrån synpunkter som framkommit, men inte vara ett obligatorium i kurserna.
 • Kravet att lärare från minst två akademier ska vara verksamma vid varje kurs ska utgå. Kravet att kurserna ska vara mångvetenskapliga kvarstår dock.
 • Kurserna ska beställas centralt utifrån följande kriterier:
  • relevans utifrån ett samhällsperspektiv
  • intresseväckande
  • mångvetenskaplighet

Så påverkas pilotprogrammen i höst

De studenter som redan är studenter på något av de nio program som ingår i pilotomgångarna ska fullfölja den utbildningsplan som gällde när studenterna antogs. Det sker inga förändringar inom pågående utbildning förutom att Högskolan i större utsträckning ska sträva efter att Common Core-studenterna, så långt det är möjligt, ska kunna få sitt förstahandsval. Inga fler program ska införa CC innan revideringarna är fullt implementerade och uppföljda.

Inför antagningen av nya studenter till höstterminen kommer de nio pilotprogrammen att revidera sina utbildningsplaner. De blivande studenter som har sökt ett av dessa program kommer att få information om hur deras utbildningsplan förändras innan de ska tacka ja till sin utbildning.

Fakta: Common Core

Satsningen på Common Core startade 2019 med att fyra pilotprogram infogade CC-kurser i sin utbildning.

Därefter har satsningen gradvis byggts ut och innefattar för närvarande nio pilotprogram: Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation, IT-forensik och informationssäkerhet, Kultur och samhällsutveckling, Mekatronikingenjör, Psykologi – inriktning idrott och motion, Samhällsförändring och social hållbarhet, Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation samt Utvecklingsingenjörsprogrammet.

Under våren 2021 gjordes en uppföljning av införandet så här långt, där studenter, lärare, programansvariga samt berörda chefer vid akademin och i verksamhetsstödet intervjuades. Det gjordes också en analys och togs fram ett antal synpunkter och förslag inför framtiden.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt