Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-05-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examination

Prov och bedömning


För att få delta i prov ska studenten vara registrerad vid Högskolan i Halmstad.

Studenterna skall vid kursstart informeras om vilken vecka examination äger rum. Om någon av religiösa skäl inte kan göra provet på en lördag, finns det möjlighet att göra provet på en annan veckodag. Anmälan ska göras direkt till examinator.

Betyg


Enligt högskoleförordningenlänk till annan webbplats 6 kap, 18 § skall betyg sättas på en genomgången kurs, om inte annat är föreskrivet i kursplanen. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). Enligt 19 § skall som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om inte högskolan föreskriver ett annat betygssystem.  

Utbildningsnämnden beslutar om annat betygssystem. Inom Högskolan i Halmstad används ett 4-gradigt siffersystem för högskoleingenjörsutbildningar samt ECTS-systemet med ett 7-gradigt bokstavssystem på internationella magisterutbildningar inom teknik.

Examination/prov


Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom ett eller flera skriftliga, muntliga och/eller praktiska prov. Examinationen skall utformas så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna ska framgå av kursplanen.

Enligt högskolans lokala bestämmelser för examination länk till annan webbplatshar student rätt till en ordinarie tentamen och två omtentamenstillfällen på varje kurs/examinationsmoment. Om ytterligare tillfällen krävs måste studenten vara beredd att tentera enligt eventuell ny eller förändrad kursplan. Detta gäller oberoende av om samtliga tre tentamenstillfällen utnyttjats eller ej. Kursansvarig lärare har dock rätt att ge ett extra tentamenstillfälle om särskilda skäl föreligger och examinator så godkänner.

Examensarbete


Vad gäller examensarbetet (examensarbetet och uppsatser för generell examen och yrkesexamen) är det praxis inom högskolevärlden att examination sker genom opposition och offentliga seminarier. Offentligheten är också en kvalitetsfråga eftersom den garanterar en tillräcklig genomlysande vetenskaplig granskning. En högskola bör därför inte tillåta att examensarbete bygger på hemligt material eftersom detta skulle undandra examensarbetet från den kvalitetsgranskning som högskolestudier bygger på.

Vill du veta mer om vad som är offentlighandling på Högskolan i Halmstad, läs under Högskolan som myndighet till vänster.

När det gäller användandet av Högskolans logotyp finns lokala regler läs mer om detta under logotyp till vänster.

Omtentamen


Får ske tidigast två (2) veckor efter att ordinarie tentamensresultat anslagits. Vid omtentamen gäller samma betygsskala som vid ordinarie tentamenstillfälle. För att få delta i omtentamen gäller samma anmälningsregler som till ordinarie tentamen..

Plussning, dvs. omprov av godkänt tentamensresultat, är ej tillåtet.

Student som har underkänts två gånger i prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få enannan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. (6 kap 22§ högskoleförordningen). Framställan görs till berörd sektionschef.

Obligatoriska moment i kursen ska framgå av kursplanen. Beslut att inte bevilja student befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

För att få skriva tentamen på annan ort krävs skriftligt beslut från tentamensexpeditionen som fattats i samråd med berörd sektionschef. Ansökan om tillstånd för att få skriva på annan ort lämnas in till tentamensexpeditionen (Studentcentrum) senast två veckor innan tentamenstillfället.

Om en students tentamen kommer bort skall sektionschef tillsammans med berörd lärare och student vidtaga lämpliga åtgärder för förnyad bedömning av studieprestation.

Om en tentamen måste avbrytas pga. strömavbrott, brandlarm etc. skall en ny tentamen genomföras så snart som möjligt, dock senast inom tre veckor.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att bevilja ansökan om annan examinationsform än den som angivits i kursplanen.

Resultat


Tentamensresultat skall anslås senast 3 veckor (15 arbetsdagar) efter tentamenstillfället, dock senast två (2)veckor före omtentamen. Tentamensresultat anslås i Studentportalen.

Studenten har rätt till muntlig eller skriftlig genomgång av tentamen. Senast i samband med att tentamensresultatet anslås skall tidpunkt för tentamensgenomgång meddelas.

Provresultat är allmänna handlingar och inte sekretesskyddade dvs. offentliga. Skrivningsfrågor/uppgifter är allmänna och offentliga handlingar när provet delats ut och tiden för att få påbörja provet har löpt ut. Provsvar är allmän och offentlig handling då examinator har fattat beslut om betyg för samtliga provdeltagare (Justitieombudsmannens beslut den 18 juli 1991, dnr 3980-1990). Sektionen är därefter skyldig att på begäran tillhandahålla handlingen och att på begäran lämna ut en kopia. Om antalet kopior uppgår till minst tio skall avgift tas ut enligt bestämmelserna i 16 § avgiftsförordningenlänk till annan webbplats. Inlämnade prov är allmänna och offentliga handlingar så länge de förvaras på sektionen. Skrivningen får även lämnas ut till studenten i original efter kvittering. (Se även avsnitt om högskolan som myndighet.)

Fullständigt personnummer eller namn får inte användas vid anslag avseende provresultat, varken på sektionens anslagstavla eller på webbsida. Detta gäller oavsett om webbsidan är skyddad av lösenord eller inte.

Vid resultatrapportering till LADOK skall datum för provtillfället/uppgiftsinlämnandet anges.

Omprövning av betyg


Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Ett beslut om betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får enligt 26 § förvaltningslagen länk till annan webbplatsrättas, både till fördel och till nackdel för studenten. Ett sådant beslut om rättelse skall enligt 6 kap.23 § högskoleförordningen fattas av examinator. Berörda studenter bör få möjlighet att yttra sig.

Enligt högskoleförordningenlänk till annan webbplats kap 6, 24 § följer att om examinator finner att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall examinator ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt. En sådan ändring får enligt bestämmelserna inte innebära att betyget sänks. Omprövning skall ske på begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar den uppenbara oriktigheten.

Studenter som vill framställa anmärkning mot rättning eller begära omprövning ska inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original.

Om studenten i efterhand ändrar angivna svar eller examinators bedömning m.m. kan det medföra straffansvar enligt Brottsbalken, t.ex. för urkundsförfalskning.

För mer information Övriga lokala bestämmelser för Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2012-05-16