Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examination

Examination/prov

Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom ett eller flera skriftliga, muntliga och/eller praktiska prov. Examinationen skall utformas så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna ska framgå av kursplanen.

Enligt Högskolans lokala bestämmelser för examination har student rätt till en ordinarie tentamen och två omtentamenstillfällen på varje kurs/examinationsmoment. Om ytterligare tillfällen krävs måste studenten vara beredd att tentera enligt eventuell ny eller förändrad kursplan. Detta gäller oberoende av om samtliga tre tentamenstillfällen utnyttjats eller ej. Kursansvarig lärare har dock rätt att ge ett extra tentamenstillfälle om särskilda skäl föreligger och examinator så godkänner.

Prov och bedömning

För att få delta i prov ska studenten vara registrerad vid Högskolan i Halmstad.

Studenterna skall vid kursstart informeras om vilken vecka examination äger rum. Om någon av religiösa skäl inte kan göra provet på en lördag, finns det möjlighet att göra provet på en annan veckodag. Anmälan ska göras direkt till examinator.

Betyg

Enligt högskoleförordningen 6 kap, 18 § ska betyg sättas på en genomgången kurs, om inte annat är föreskrivet i kursplanen. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). Enligt 19 § ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om inte högskolan föreskriver ett annat betygssystem.  

Utbildningsnämnden beslutar om annat betygssystem. Inom Högskolan i Halmstad används ett 4-gradigt siffersystem för högskoleingenjörsutbildningar samt ECTS-systemet med ett 7-gradigt bokstavssystem på internationella magisterutbildningar inom teknik.

Omprövning av betyg

Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Ett beslut om betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får enligt 26 § förvaltningslagen rättas, både till fördel och till nackdel för studenten. Ett sådant beslut om rättelse skall enligt 6 kap.23 § högskoleförordningen fattas av examinator. Berörda studenter bör få möjlighet att yttra sig.

Enligt högskoleförordningen kap 6, 24 § följer att om examinator finner att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall examinator ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt. En sådan ändring får enligt bestämmelserna inte innebära att betyget sänks. Omprövning skall ske på begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar den uppenbara oriktigheten.

Studenter som vill framställa anmärkning mot rättning eller begära omprövning ska inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original.

Om studenten i efterhand ändrar angivna svar eller examinators bedömning m.m. kan det medföra straffansvar enligt Brottsbalken, t.ex. för urkundsförfalskning.

Sidan uppdaterad 2016-12-30