Sök

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

15 hp

Det här är en kurs för dig som är förskollärare och arbetar i förskoleklass.
Kursens mål är att utveckla kunskaper och färdigheter i matematik och matematikdidaktik baserade på såväl forskning som beprövad erfarenhet för att skapa förutsättningar för elevers matematiklärande i ett F-3-perspektiv. Vidare är målet att utveckla ett kreativt förhållningssätt till och en medvetenhet om matematikens roll i förskoleklassens vardag. Särskild vikt läggs vid begreppsbildning och förmågor i matematik i relation till styrdokumenten för åk F-3.
Ett ytterligare mål är därför att du utvecklar förmågor i matematik som innefattar, men inte begränsar sig till, det centrala innehållet för grundskolans tidigare år.
Kursen innehåller matematikdidaktiska moment inom grundläggande taluppfattning och aritmetik, sortering och klassificering, samband och förändring, problemlösning, geometri, mätning och rumsuppfattning med utgångspunkt i elevers egen vardag. Kursen innehåller såväl moment relaterade till din egen kunskapsutveckling i matematik som din ämnesdidaktiska roll vid undervisning i ett F-3-perspektiv. Kursens innehåll syftar till att skapa ett matematikdidaktiskt förhållningssätt avsett att gagna alla elevers utveckling oavsett kulturell bakgrund, kön eller individuell förmåga. En undervisning som utvecklar elevers matematiska förmåga där progression finns i undervisningsinnehåll i ett F-3 perspektiv. Kartläggningsmaterial för förskoleklass till åk 3 används för uppföljning och bedömning av elevers kunskapsutveckling. Särskild vikt läggs vid att utveckla din förmåga att förmedla olika uttryckssätt i tal, skrift, bild och laborativt material. Du tränas i att använda digitala uttrycksformer på ett kritiskt sätt i relation till elevers lärande i matematik. Ett viktigt inslag i kursen är estetiska uttrycksformer och konstruktion av mönster. Dessutom möter du matematikämnet utifrån ett kreativt och estetiskt förhållningssätt. Du granskar vetenskapliga texter utifrån ett matematikdidaktiskt perspektiv.

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, workshoppar och gruppövningar. Även fältstudier förekommer kopplat till din skola.
Kursen examineras genom redovisningar och uppgifter i fyra olika moment. Läromedel och undervisning i matematik examineras genom en muntlig och skriftlig redovisning i grupp, Kartläggning i matematik examineras genom en muntlig redovisning i grupp, Lärande miljöer examineras genom en skriftlig individuell uppgift och Förskoleklassens matematik examineras som en skriftlig individuell uppgift. Dessa fyra moment innehåller obligatoriska seminarier och workshoppar.

Undervisningen sker på distans, digitalt via högskolans lärplattform Blackboard samt via mötesverktyget Zoom.
Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar
Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten "Huvudmannens godkännande". Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.
Blanketten "Huvudmannens godkännande"
Du hittar blanketten hos Skolverket, under rubriken "Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar".
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/utbildning-for-forskollarare-i-forskoleklass

HT 2022 (Distans (Internet), Halmstad, 25%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

U1322

Behörighetskrav:

Förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, som är anställda för undervisning i förskoleklassen.

Urvalsregler:

Lottning.

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela