Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vision, syfte och mål

Det huvudsakliga medlet för att uppnå AMPI²s vision om att skapa en plattform för att utveckla bland annat näringslivets innovationsförmåga är utvecklingen av ett utbildningsprogram. En utbildning vars utformning i hög utsträckning styrs av företagens och individerna behov. Genom att guidas av den omfattande forskning som finns om hur praktikbaserat lärande sker.

Det övergripande målet handlar om de direkta effekterna om att öka de deltagande individernas förmåga att leda innovativt arbete samtidigt som nya affärsmodeller tas fram samt nya produkter och tjänster utvecklas som kommer företaget till nytta. Detta genomförs genom att företagen får 1) stöd i ett för företaget prioriterat utvecklingsprojekt, och samtidigt 2) ökad kompetens genom att individen får en kompetensförstärkning som är direkt kopplad till företagets behov.

Genom samarbete med Högskolan ges företagen möjlighet att driva ett för företaget strategiskt innovationsprojekt samtidigt som utvalda nyckelpersoner får en strategisk och långsiktig kompetenshöjning som är relevant för företaget.

AMPI² i linje med Högskolans vision

Programmet stödjer den nu pågående profileringen mot området innovation, genom att det knyter samman utbildning, forskning och samverkan.

Genom programmet möjliggörs en ökad flexibilitet för deltagande näringslivsrepresentanter vad gäller växling mellan utbildning och arbete. Insatsen AMPI² kommer också att fungera som ett center för att koordinera olika insatser inom innovationsfältet på Högskolan i Halmstad. Särskilt viktigt för satsningen är Högskolans expertis inom Innovationsvetenskap, och då särskilt inom innovationsledning, affärsutveckling och kommersialisering.

Det är av stor betydelse att tillsammans med företagen utveckla nya flexibla och efterfrågestyrda utbildningsformer, som stärker såväl forskningen och tillväxten hos näringslivet.

Sidan uppdaterad 2018-01-22