Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-02-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskning och utbildning om hälsa och livsstil

Hälsa och livsstil är ett nytt och prioriterat tvärvetenskapligt område vid Högskolan i Halmstad. I området hälsa och livsstil möts samhällsvetenskapliga och vårdvetenskapliga ämnen i utbildning och forskning runt individers, gruppers och samhällets ansvar och handlande för att främja hälsa och gynnsamma livsstilsval. Vi utvecklar vetenskapligt grundad kunskap om förutsättningar, samband och förändringsprocesser för att förstå, förebygga och utjämna skillnader i hälsa och levnadsvillkor.

Forskning

Forskningen inom området hälsa och livsstil på Högskolan i Halmstad handlar framför allt om hälsofrämjande processer, om funktionshindrades levnadsvillkor och om samband mellan hälsa och fysisk aktivitet. Med en tvärvetenskaplig ambition och utgångspunkter som är relevanta för brukare såväl som för samhället i stort belyser och analyserar vi hälso- och livsstilsfrågor på olika nivåer och ur olika perspektiv.

Kunskapsområde

Kunskapsområdet Hälsa och livsstil är centralt i flera av Högskolan i Halmstads utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Tillsammans med våra samverkanspartner utvecklar och omsätter vi kunskaper i reformer och praktiskt kunskapsbaserat arbete inom välfärds-, hälso- och sjukvårdssektorn, med yttersta syfte att bidra till höjd livskvalitet för individer och minskade kostnader för samhället. 

Forskningsmiljö

Hälsa- och livsstilsforskningen bedrivs framförallt inom forskningsmiljön Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) på Akademin för hälsa och välfärd. På samma akademi är också forskare inom forskningsmiljön Centrum för samhällsanalys (CESAM) engagerade i områdets framväxt, bland annat genom utveckling av kurser på forskarutbildningsnivå och forskarseminarier med en samhällsvetenskaplig tyngdpunkt. Området hälsa och livsstil knyter också an till det övergripande temat hälsoinnovation som växer fram på lärosätet, där också teknik, ekonomi, humaniora och utbildningsvetenskap ingår.

Forskarutbildning

Forskarutbildning i hälsa och livsstil ges för närvarande med tre inriktningar: omvårdnad, handikappvetenskap och idrottspsykologi.

Sidan uppdaterad 2017-02-02