God och nära vård

Som ett uppdragsforskningsprojekt för Region Kronoberg och Ljungby kommun ska forskare vid Health Data Centre på Högskolan i Halmstad koppla samman data från regionen och kommunen. Vårdförlopp, effektivitet och kvalitet ska studeras med hjälp av AI-baserade analyser av patientdata.

Två glada människor på en strand

Bakgrund

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2022 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Omställningen till en god och nära vård syftar till en hälso- och sjukvård som tillhandahålls sammanhållet med utgångspunkt i patientens individuella behov och förutsättningar så att individens hela livssituation kan beaktas. Utvecklingen av nära vård innebär inte en ny organisationsform eller vårdnivå. Nära vård är heller inte en ny benämning på dagens primärvård. Innebörden av begreppen nära och tillgänglig ska definieras med utgångspunkt i patientens behov. Det handlar om ett förhållningssätt som avser en mer personcentrerad hälso- och sjukvård där samarbetet och samverkan mellan regioner och kommuner är central. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Primärvården behöver samspela med den specialiserade vården både på och utanför sjukhusen, den kommunala omsorgen och socialtjänsten samt andra intressenter som behövs utifrån patientens perspektiv. Den nära vården har hälsan i fokus och kan inte uppnås om inte primärvården och folkhälsoarbetet sker i nära samverkan.

Mer om studien

Studien tar sitt avstamp i Region Kronoberg och Ljungby Kommuns ambition att leva upp till de statliga ambitionerna med god och nära vård. Studiens övergripande forskningsfrågor är:

1. Hur kan patient och brukardata inhämtat från Region Kronobergs och Ljungby kommuns respektive datalager användas i en samlad analys för att förbättra förståelsen av vård-utrustning och omsorgsflöden, vårdkvalitet och effektivitet genom hela hälso-och sjukvårdskedjan (både kommun och region)?

2. Hur kan AI-baserade analyser användas som verktyg för att utveckla djupare kunskap om vård- och omsorgsflöden, insatser och dess effekter? Genom att följa och optimera patientens/kundens flöde genom hela hälso-och sjukvårdskedjan (både kommun och region) förväntas samordningsvinster och en mer kostnadseffektiv vård och bättre kvalitet för den enskilde som leder till ett mer självständigt liv för den enskilde.

För att kunna svara på forskningsfrågorna behöver följande frågor besvaras:

  • Vilka är de vanligaste diagnoserna som kräver insats av både Region och Kommun?
  • Hur ser resursförbrukningen (Region, Kommun) ut för de vanligaste diagnoserna?
  • Patientprofilen per diagnos (ålder, kön etc)?
  • Patientens upplevelse av insatserna (per diagnos hos Region/Kommun)?
  • Studera i vilken utsträckning vården för de vanligaste diagnoserna samstämmer med patientcentrerade och sammanhållna vårdförlopp?
  • Identifiera om möjligt mönster i hälso- och sjukvårdskonsumtion och patientdemografi som är associerade med allvarliga kliniska händelser inom 30 dagar efter kontakt med den oplanerade vården?
  • Identifiera om möjligt variabler i journalsystemen som skulle kunna användas mer preventivt för att höja livskvaliteten för den enskilde medborgaren?

Studien är en retrospektiv registerstudie av patient och brukardata i Region Kronoberg och Ljungby Kommun under perioden 2014–2021. Studien kommer även inhämta och vid behov analysera data från nationella register som lyder under Socialstyrelsen såsom dödsorsaksregistret samt nationella kvalitetsregister. Även läkemedelsförskrivning och upphämtning på apotek ingår. Utifrån denna data och variabler utarbetas en nulägesanalys av vård-, och omsorgsflödet mellan Region Kronoberg och Ljungby Kommun samt prediktionsmodeller och variabilitetsanalys i syfte att framställa indikationer som bidrar till bättre behandlingsterapier.

Kontakt

Ansvarig forskare vid Health Data Centre, Högskolan i Halmstad:

Farzaneh (Kobra) Etminani

Projektledare vid Health Data Centre, Högskolan i Halmstad:

Louise Wandel

Övergripande projektledare är Josephine Jernberg vid Campus Ljungby:

God och nära vård (Campus Ljungby webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fem logotyper.

I projektet samarbetar Region Kronoberg, Ljungby kommun, Campus Ljungby, Hallandia V och Högskolan i Halmstad.

Publicerad

Uppdaterad


KONTAKT

Dela