Informationsdriven vård

Målet med HDC är att bidra till utvecklingen av informationsdriven vård. Informationsdriven vård innebär att AI och dataanalys används för att dra slutsatser om insamlad hälsodata.

Data som samlas in från patientvården är mycket värdefull när den används effektivt. Genom att dra nytta och lära sig av data kan vårdorganisationer agera mer proaktivt, faktabaserat och hälsoförebyggande. Vårdpersonal och sjukhusledningar kan fatta mer välgrundade beslut. Detta kommer att förbättra vården för patienter lokalt, nationellt och globalt samt minska kostnaderna för vårdleverans. Data som används i forskningsprojekt vid HDC är både resursrelaterad data och klinisk data. All data hanteras på ett säkert och konfidentiellt sätt.

Ansatsen i informationsdriven vård är att se världen, eller åtminstone vårdvärlden, som den är och inte som man önskar att den var. En grundbult är därför att ta tillvara all de data som redan finns i vårdsystemet och som genereras i enorma mängder varje dag.

– Utdrag ur ”En handbok för informationsdriven vård”, sidan 53

Utmaningar och möjligheter

Vi står inför många utmaningar inom vården under de kommande åren. En åldrande befolkning, ökning av kroniska sjukdomar och brist på vårdpersonal kräver att hälso- och sjukvårdsorganisationer förbättrar vårdens kvalitet – utan att öka kostnaderna. En del av lösningen är att på nya sätt ta vara på och lära sig av all hälsorelaterade data som samlas in varje dag. Dessa data kan, med hjälp av AI, ge oss mer detaljerad information om vissa patientgrupper för att förutsäga vilken vård och resurser som behövs. Konceptet kallas för informationsdriven vård och innebär att artificiell intelligens (AI), mer speficikt maskininlärning (ML), används för att hitta mönster i och dra slutsatser från hälsodata för att få en helhetsbild av sjukvården, från individ till systemperspektiv.

Informationen kan användas för att tidigt kunna upptäcka sjukdomar, identifiera riskgrupper och sätta in förebyggande insatser. Ledningen för sjukvårdsorganisationer kan använda informationen för att spara resurser utan att kompromissa med kvaliteten på vården för patienterna.

Samarbete mellan högskola och region

Ett omfattande forskningssamarbete mellan Region Halland och Högskolan i Halmstad inom informationsdriven vård har resulterat i unika prediktionsmodeller baserade på AI. Som ett led i detta har flera större satsningar och projekt inom informationsdriven vård inletts, däribland CAISR Health (finansierat av KK-stiftelsen) och Visionsdriven hälsa (finansierat av Vinnova). Samarbetet över organisationsgränser var också det som ledde till bildande av Health Data Centre (HDC) hösten 2021.

Illustration with dots, going from data to change.

En generell illustration av hur data kan översättas till förändring genom att använda AI och maskininlärning. Inom vården kan denna förändring leda till ett ökat värde för patienten samt en förbättrad och effektivare vårdleverans.

Informationsdriven vård vid Högskolan i Halmstad

Health Data Centre är en del av Högskolans satsning på informationsdriven vård som görs i samarbete med Region Halland. Andra delar inom informationsdriven vård vid Högskolan i Halmstad:

 • Information Driven Care, IDC, är ett forskningsprogram vid Högskolan i Halmstad med tre integrerade forskningsfält: AI och maskininläning, implementeringsforskning och innovationsforskning.
  Forskningsprogrammet IDC
 • CAISR Health är finansierad av KK-stiftelsen och är en forskningsprofil inom informationsdriven vård för forskning och utveckling av AI-verktyg och hur dessa kan implementeras i vården.
  CAISR Health Öppnas i nytt fönster.
 • Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system, CAISR, är ett forsknings- och utbildningscentrum för AI vid Högskolan i Halmstad. CAISR har två huvudinriktningar – informationsdriven vård samt intelligenta fordon och prediktivt underhåll. CAISR Öppnas i nytt fönster.
 • Leap for Life är Hallands gemensamma satsning på connected health. Det är ett innovationscentrum för Region Halland, Högskolan i Halmstad, halländska kommuner och regionens näringsliv.
  Leap for Life Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Hälsoinnovation är ett tvärvetenskapligt fokusområde för utbildning och forskning. Fokusområde Hälsoinnovation är ett av Högskolans två fokusområden.
  Fokusområde Hälsoinnovation

Informationsdriven vård vid Region Halland

Centrum för informationsdriven vård (CIDD) är en virtuell enhet vid Region Halland som stödjer användningen regionens hälsodata samt ansvarar för dataplattformen RIHP. Data används både för forskning och vårdutveckling & övervakning.

CIDD implementerar också vårdkostnader (Patient Encounter Costing, PEC), genererar processanalyser och möjliggör forskning.

Pågående satsningar inom Region Halland, bland annat i relation till CIDD:

 • Demokratiserande data – genom ”dashboard” presenteras skräddarsydd data för olika aktörer inom sjukvården för att stödja deras arbete.
 • Patientrapportering – inkludera patientrapporterade resultatmått (PROM) och patientrapporterade upplevelsemått (PREM) som en del av patientinformationen.
 • Utveckla en datadriven innovations- och samarbetsnod (under uppbyggnad).

Publicerad

Uppdaterad


KONTAKT

Dela