Sök

IDC – Information Driven Care

Hälso- och sjukvården står inför omfattande utmaningar – en åldrande befolkning, olika kroniska sjukdomar, pandemier, patienters förändrade förväntningar och begränsade resurser. Informationsdriven vård har potential att ta itu med några av dessa utmaningar genom en omställning mot en mer proaktiv, förutsägande, exakt, deltagande, innovativ och demokratiserad sjukvård.

Programmet tar ett brett grepp för att undersöka och utveckla informationsdrivna vårdlösningar, till exempel beslutsstödssystem i klinisk praxis.

Programmet tar ett brett grepp för att undersöka och utveckla informationsdrivna vårdlösningar, till exempel beslutsstödssystem i klinisk praxis. Detta kommer att kräva uppbyggnad av kunskap om vårdens hela innovationskedja, från att formulera och prioritera frågor, till datainsamling, algoritmer, engagemang, förklaringsbarhet, innovation, spridning och implementering. Programmet har ett multidisciplinärt förhållningssätt och tar upp utmaningar relaterade till komplexiteten i utvecklingen av informationsdrivna vårdlösningar, särskilt när det gäller AI-system, data, implementering och innovationsutmaningar.

A laptop, an iPad and a stethoscope.

Forskningsambitioner

De övergripande ambitionerna för programmet är:

  • Att vidareutveckla en multidisciplinär forskningsmiljö för informationsdriven, stärka och integrera disciplinerna AI och maskininlärning, datainfrastruktur, implementeringsforskning och innovationsvetenskap. En forskningsmiljö som främjar karriärutveckling inom området och ger lika möjligheter för personer av alla kön och etniciteter.
  • Att ytterligare stärka långsiktiga samarbeten och samproduktion med ledande nationella och internationella universitet, företag och offentlig sektor inom området informationsdriven vård. En forskningsmiljö som har en etablerad modell för hur industri och offentliga partners kan samarbeta för att skapa och implementera AI-system för hållbar adoption och spridning som en del av långsiktiga ansträngningar för att förbättra hälso- och sjukvården.
  • Att fortsätta utveckla en stark akademisk position (inom både forskning, utbildning och samverkan) och tillföra värde till samhället. En forskningsmiljö som tar upp komplexa forskningsfrågor ur multidisciplinära perspektiv och genererar utmärkt forskning och utbildning som är praktiskt användbar och bidrar till ny förståelse, kunskap och innovationer. Forskningsmiljön ska präglas av hög specialisering inom informationsdriven vård och hög genomslagskraft.

Anknytning till fokusområde

Personalized proactive care är en av två inriktningar för Högskolans fokusområde Hälsoinnovation. I detta utgör implementering av informationsdriven vård en väsentlig del. Forskningsprogrammet syftar till att fortsätta utveckla denna riktning och bidra till fokusområdets strategiska mål. Det handlar till exempel om att positionera forskningsområdet nationellt och internationellt och att bedriva samverkansforskning som slår igenom i samhället. Forskningsprogrammet ska bidra till de mål som anges i fokusområdets strategiska mål.

Illustration som visar IDC:s fokusområden.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt