Sök

MeTARoad – Accelerera färdplanen för kommersialisering och upptag av medicintekniska innovationer: rollen av olika aktörers logiker i ett ekosystem för hälsoinnovationer

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att förbättra förståelsen av hur kommersialisering och upptag av medicintekniska innovationer i ekosystem kan påskyndas. Vi strävar också efter att utveckla empiriskt validerade metoder som är användbara för MedTech-företag i deras utveckling av livskraftiga affärsmodeller.

Att kommersialisera medicinsk teknik är utmanande. För att lansera och implementera nya produkter på marknaden krävs ofta en tidshorisont på 10–20 år. Det finns ett behov av djupare förståelse kring hur företag som arbetar med hälsoinnovationer samordnar sig med nyckelaktörer, vilka de är beroende av i deras hälsoinnovationsekosystem. Utmaningar till följd av tidsfördröjningar, bristande samordning med kritiska aktörer och resursbegränsningar kan orsaka betydande värdeförluster för både företag och sjukvårdssystem.

Vi strävar efter att bidra till den teoretiska litteraturen om samspelet mellan aktörer som verkar inom ett institutionellt komplext område och deras upplevelser av olika logiker, dvs. hur olika regulativa, normativa och kultur-kognitiva institutioner formar och styr deras handlingar i ett ekosystem för hälsoinnovation.

Projektet utgår från ett ekosystemperspektiv för hälsoinnovationer genom att särskilt betona synkronisering och samskapande av delad logik.

Forskningsfråga

Forskningen kommer att behandla följande forskningsfråga:

Hur förstår vi processerna för samordning mellan aktörers logiker för att påskynda kommersialiseringen och upptaget av medicintekniska innovationer i ett hälsoinnovationsekosystem?

Vi kommer att använda olika metoder och tekniker (t.ex. repertory grid methodology och affärsmodeller canvas/stakeholder canvas) för att förstå hur individer och grupper av aktörer tänker och agerar enligt deras roller i ekosystemet. Tillsammans med företagen, deras viktigaste sjukvårdskunder, investerare och utvalda experter kommer vi att utveckla livskraftiga affärsmodeller och färdplaner för att kunna hjälpa till att påskynda kommersialisering och upptag av medicintekniska innovationer.

Om projektet

Forskningsgruppens medlemmar

Samverkansföretag

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt