Sök

Söksupport för forskare

Biblioteket utför större litteratursökningar, till exempel systematiska sökningar, i mån av tid. Sökningarna sker i samarbete mellan bibliotekarier och forskare och förutsätter en kontinuerlig dialog. Kontakta oss så diskuterar vi förutsättningar för vidare samarbete.

  • avancerad informationssökning (välja sökord, söka i relevanta databaser, använda olika sökstrategier)
  • systematiska översikter (som ovan samt metodstöd enligt evidensbaserad praxis).

Ett exempel på hur sökprocessen kan se ut:

  1. Första mötet: Forskaren tar med frågeställningar, eventuell PICO eller motsvarande modell, en eller flera relevanta artiklar samt preliminär tidsplan. Tillsammans diskuterar vi inklusions- och exklusionskriterier, lämpliga databaser och söktermer.
  2. Efter första mötet: Bibliotekarien utformar en preliminär sökstrategi och gör en testsökning. Forskaren går igenom sökresultatet och bedömer relevansen.
  3. Vi träffas igen för att optimera sökstrategin.
  4. När vi har utarbetat en bra sökstrategi gör bibliotekarien, alternativt forskaren, sökningar i relevanta databaser.
  5. Om bibliotekarien gör den slutliga sökningen läggs sökresultatet in i ett referenshanteringsprogram och levereras tillsammans med dokumentation.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt