Sök

Ledning och organisation

Högskolan leds av högskolestyrelsen och rektor. Styrelsens ansvar definieras genom högskolelagen och högskoleförordningen. Rektor svarar för den verkställande ledningen närmast under styrelsen. Prorektor är rektors ställföreträdare. Nuvarande tillfördnade prorektor har ansvar för samverkan, innovation och internationalisering. Det finns därtill två vicerektorer med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning respektive utbildning, kvalitet och hållbar utveckling. Högskolans utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle – kärnverksamheten – bedrivs vid fyra akademier.

Organisationsschema

Läs mer om den utbildning och forskning som bedrivs inom akademierna på respektive akademis webbsidor:

Högskolan i Halmstads organisationsschema Akademin för företagande, innovation och hållbarhet Akademin för hälsa och välfärd Akademin för lärande, humaniora och samhälle Akademin för informationsteknologi Högskolestyrelsen Forsknings- och utbildningsnämnden Rektor Prorektor Vicerektorer Högskoledirektör Verksamhetsstödet

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar inför regeringen att dess uppgifter fullgörs.

Alla ledamöter i styrelsen ska stå obundna av partsintressen och uteslutande företräda högskolan. Ordförande och sju ordinarie ledamöter utses av regeringen. Lärarkollegiet utser tre ledamöter genom val och studentkåren utser tre ledamöter. Även rektor ingår i styrelsen. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöter i styrelsen

 • Harald Castler, ordförande
 • Susanna Öhman, rektor
 • Erik Blomberg
 • Pauline Broholm Lindberg
 • Christina von Dorrien
 • Staffan Edén
 • Pia Enochsson
 • Gunilla Nordlöf
 • Stefan Östholm

Ledamöter utsedda av lärarkollegiet

 • Vaike Fors
 • Alina Franck
 • Kalle Jonasson

Ledamöter utsedda av studentkåren

 • Linnea Håkansson, kårordförande
 • Felicia Jakobsson
 • Jacob Nilsson

Fackliga representanter

 • Navid Ghannad, Saco-S
 • Camilla Soto, TCO/OFR

Sekreterare i högskolestyrelsen

 • Ann Landén

Adjungerade

 • Anders Nelson, tillförordnad prorektor
 • Catarina Coquand, högskoledirektör
 • Selma Sedelius, kommunikationschef

Rektor

Porträttbild på kvinna i inomhusmiljö. Foto.

Rektor Susanna Öhman

Rektor är Högskolans myndighets­chef och den som leder den dagliga verksamheten vid lärosätet. Susanna Öhman är Högskolan i Halmstads rektor sedan den 20 mars 2023.

Susanna Öhman är professor i sociologi och har haft en lång rad ledningsuppdrag, främst vid Mittuniversitetet. Som föreståndare för forskningscentrumet Risk and Crisis Research Centre (RCR) har hon ägnat sin forskning främst åt samhällsperspektiv på risker och kriser, hur allmänheten uppfattar dem och hur man kommunicerar med allmänheten om risker och kriser. Susanna Öhman har även varit tillförordnad prorektor, dekan, prefekt, proprefekt och ordförande i en fakultetsnämnd vid Mittuniversitetet, samt akademichef vid Högskolan i Halmstad 2018–2020, på Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Hon har även haft olika externa uppdrag, exempelvis som ledamot i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskningsgrupp för utvärdering av kvalitetssystemet vid Örebro universitet, som medlem i Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) arbetsgrupp för flyktingfrågor inom högre utbildning samt ledamot i strategisk grupp för jämställdhetsintegrering i högre utbildning vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

Rektor utses av regeringen efter förslag från styrelsen och anställs i högst sex år. Anställningen kan förnyas högst två gånger om vardera högst tre år. Rektor har en ställföreträdare som kallas för prorektor.

Prorektor

Porträttbild på man i inomhusmiljö. Foto.

Tillförordnad prorektor Anders Nelson

Prorektor är ställföreträdare för rektor. Anders Nelson är tillförordnad prorektor och har särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering vid Högskolan i Halmstad.

Anders Nelson har sedan 2017 varit vicerektor med ansvar för samverkan, innovation och internationalisering vid Högskolan i Halmstad.

Sedan den 1 april 2022 är han tillförordnad prorektor med samma ansvarsområden.

Anders Nelson är universitetslektor i pedagogik och har under sina år på Högskolan haft en rad olika ledningsuppdrag, bland annat som ämnesansvarig, programansvarig, biträdande sektionschef och senast chef för Akademin för hälsa och välfärd.

Vicerektorer

Högskolan i Halmstad har två vicerektorer med egna ansvarsområden. En vicerektor utses av rektor, och uppdraget är treårigt med möjlighet till förlängning.

Malin Hallén, vicerektor med ansvar för utbildning, kvalitet och hållbarhet

Porträttbild på kvinna i inomhusmiljö. Foto.

Vicerektor Malin Hallén

Malin Hallén är sedan 2022 vicerektor med särskilt ansvar för utbildning, kvalitet och hållbarhet. Uppdraget innebär att på olika sätt arbeta med att stärka utbildningarnas kvalitet, och även att vara ordförande i Högskolans kvalitetsråd.

Malin Hallén är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och har under sin tid på Högskolan haft flera ledande positioner, bland annat som ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden, ämnesansvarig, programansvarig, avdelningschef och tillförordnad akademichef för Akademin för hälsa och välfärd.

Thorsteinn Rögnvaldsson, vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning

Porträttbild på man i utomhusmiljö. Foto.

Vicerektor Thorsteinn Rögnvaldsson

Thorsteinn Rögnvaldsson är sedan 2022 vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i Halmstad.

Thorsteinn Rögnvaldsson är professor i datavetenskap och har haft en rad olika ledningsuppdrag på Högskolan, bland annat som tillförordnad rektor, prorektor med särskilt ansvar för forskning, programchef för KK-miljön Forskning för innovation samt ordförande i forskningsnämnden.

Högskoledirektör

Porträttbild på kvinna i inomhusmiljö. Foto.

Högskoledirektör Catarina Coquand

Högskoledirektören är chef för verksamhetsstödet vid Högskolan i Halmstad – all administration, stöd och service till Högskolans ledning, utbildning och forskning.

Verksamhetsstödet hanterar också högskolegemensamma frågor och allt som har med Högskolan som myndighet att göra.

Catarina Coquand är chef för verksamhetsstödet med dess nio avdelningar sedan 2017. Hon har tidigare varit lärare och forskare i datavetenskap, samt prefekt och projektledare vid Chalmers, och senast dekan vid Malmö högskola.

Verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet är den samlade organisationen för stöd och service till Högskolans utbildning, forskning, samverkan och ledning.

Två personer sitter och pratar vid ett möte. Foto.

Avdelningar inom verksamhetsstödet

Högskolekansliet

Högskolekansliet ansvarar för det direkta stödet till Högskolans ledning, styrelse och högskolegemensamma råd och nämnder. Inom högskolekansliet hanteras utredningar, handläggning och sekreterarstöd, registratur och arkiv, juridiskt stöd, kvalitetssamordning, forskningsstöd och administrativt projektstöd.

Kontaktuppgifter till högskolekansliet

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för styrning, administration och uppföljning av Högskolans ekonomi vilket också inbegriper redovisning, upphandling och fakturahantering.

Kontaktuppgifter till ekonomiavdelningen

Utbildningsstöd

Avdelningen ansvarar för allt utbildningsstöd och studentsupport, både centralt och mot akademierna. Här hanteras all studieadministration och -dokumentation, liksom alla de supportfunktioner som Högskolan erbjuder sina studenter, allt ifrån studie- och karriärvägledning och utbytesverksamhet till pedagogiskt stöd och förebyggande hälso- och sjukvård. Arbete med frågor som syftar till en bra studiemiljö i vid mening sker i samverkan med både akademierna och Halmstads studentkår. Servicecenter är vägen in till avdelningen för både personal, studenter och allmänhet.

Kontaktuppgifter till utbildningsstöd

Kommunikation

Avdelningen ansvarar för Högskolans gemensamma interna och externa kommunikation och marknadsföring, inklusive studentrekrytering. Avdelningen har ansvar för webbplatsens struktur och riktlinjer samt för den grafiska profilen. Vid avdelningen finns också en funktion för event- och konferensstöd.

Kontaktuppgifter till kommunikation

Campusservice

Avdelningen ansvarar för det som är Högskolans fysiska miljö och infrastruktur. Till avdelningen hör lokalvård, vaktmästeri, och alla övriga lokal- och fastighetsfrågor. Bäst får du kontakt via avdelningens helpdesk, på www.hh.se/helpdesk.

IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar för IT-frågor och telefoni. Bäst får du kontakt via avdelningens helpdesk, på www.hh.se/helpdesk.

Högskolebiblioteket

Högskolebiblioteket ansvarar för att tillhandahålla informationsresurser inom Högskolans utbildnings- och forskningsområden. Här kan studenter, medarbetare och andra ta del av och utbyta information i form av böcker, medier och andra informationsresurser, både fysiska och virtuella. Högskolebiblioteket ger vägledning och stöd i informationssökning och -hantering, likaväl som i frågor om vetenskaplig publicering. Här finns också ansvaret för Högskolans publiceringsdatabas DiVA, Högskolans förlag och samordningen av e-plikt.

Kontaktuppgifter till högskolebiblioteket

Human Resources (HR)

Avdelningen ansvarar för HR-stöd och lönehantering, både centralt och vid akademierna. Det gäller allt som har med personalfrågor att göra, från strategisk kompetensutveckling och ledarskapsutveckling till rehabilitering och rekrytering. Här handläggs allt som har med facklig samverkan att göra, frågor som rör säkerhet, arbetsmiljö och lika villkor, liksom hantering av löner och pensioner.

Kontaktuppgifter till Human Resources (HR)

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för Högskolans lokalförsörjning, lokalplanering, fastighetsservice samt bevaknings-, fysisksäkerhets- och systematiskt brandskyddsarbete. Avdelningen ansvarar även för Högskolans systematiska miljöarbete och uppföljning, samt för effektivisering av fastigheternas energiförbrukning.

Kontaktuppgifter till fastighetsavdelningen

Forsknings- och utbildningsnämnden

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, ansvarar för forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. FUN ansvarar för att säkerställa en tydlig koppling mellan forskning och utbildning och för övergripande långsiktiga strategiska prioriteringar rörande forskning och utbildning utifrån strategier beslutade av högskolestyrelsen/rektor.

Ansvarsområde

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, är ett kollegialt organ som ansvarar för kvalitetssäkring och utvärdering av forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå för hela lärosätet.

Ledamöter forsknings- och utbildningsnämnden

 • Eva-Carin Lindgren, ordförande
 • Marie Mattsson, vice ordförande
 • Linnea Gustafsson, lärarrepresentant
 • Mikael Hindgren, lärarrepresentant
 • Urban Johnson, lärarrepresentant
 • Håkan Petersson, lärarrepresentant
 • Håkan Pettersson, lärarrepresentant
 • Frida Stranne, lärarrepresentant
 • Pia Ulvenblad, lärarrepresentant
 • Victoria Gerelius, studentrepresentant
 • Hilda Boman, studentrepresentant
 • Dilini Tennakoon, studentrepresentant
 • Britta Teleman, doktorandrepresentant
 • Anna Hoffert, extern ledamot
 • Anders Isaksson, extern ledamot

Sekreterare/handläggare

Nämndens sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@hh.se.

Forskarutbildningsutskottet

Forsknings- och utbildningsnämnden har ett forskarutbildningsutskott knutet till sig, vars främsta uppgift är att på delegation från nämnden följa upp utbildningen på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad.

Sammanträdestider forskarutbildningsutskottet

Ledamöter forskarutbildningsutskottet

 • Marie Mattsson, ordförande
 • Magnus Jonsson, vice ordförande
 • Åsa Andersson
 • Jonas Gabrielsson
 • Krister Hertting
 • Sara Högdin
 • Sara Karnehed, doktorandrepresentant
 • Senad Osmanovic, doktorandrepresentant
 • Jeanette Sjöberg
 • Thomas Magnusson
 • Håkan Pettersson

Sekreterare och handläggare

Utskottets sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@hh.se.

Bolagsverksamheter

Högskolan i Halmstads holdingbolag heter HHUAB – och har dotterbolagen Halland Invest AB och HH Innovation. I bolagen bedrivs stöd till forskare och studenter, bland annat genom finansiering av innovativa företagsidéer och inkubatorverksamhet, samt arbete med uppdragsutbildningar till externa beställare.

Högskolan i Halmstads utvecklingsaktiebolag (HHUAB)

HHUAB är Högskolans holdingbolag, bildat 1995. Bolaget ska aktivt bidra till att utveckla Högskolan i Halmstad som en ledande innovationshögskola och en aktör för akademiskt nyföretagande.

I bolaget finns flera dotterbolag som arbetar för att driva framsteg inom forskning och företagande.

HHUAB är organiserat under högskolestyrelsen. Bolaget har tre styrelseledamöter som representerar olika delar inom lärosätets innovation, forskning, samverkan och styrning. Ledamöterna utses av högskolestyrelsen.

Styrelse – HHUAB

 • Anders Nelson, ordförande
 • Catherine Legrand, ledamot
 • Magnus Clarin, ledamot
 • Monica Karlsson, ledamot
 • Staffan Enting, vd
 • Martin Lidén, bolagsförvaltare
 • Ola Erlandsson, sekreterare

Halland Invest AB (HIAB)

Halland Invest investerar i företag och start-up-företag i Halland, som har tillväxtpotential men som ännu inte är mogna för traditionella riskkapitalbolag. Halland Invest stödjer regional utveckling och främjar innovativa entreprenörer. Bolaget ägs till lika delar av Högskolan i Halmstad och Länsförsäkringar Halland.

Styrelse – HIAB

 • Christian Bille, Länsförsäkringar Halland, ordförande
 • Lennart Andrén, ledamot
 • Johan Hörberg, ledamot
 • Cecilia Rönn, ledamot
 • Jan Carlsson, ledamot
 • Jonas Gabrielsson, Högskolan i Halmstad, ledamot
 • Lars-Göran Persson, Högskolan i Halmstad, vd

Högskolan i Halmstad innovationsaktiebolag (HH Innovation AB)

HH Innovation AB bildades 2016 som ett helägt dotterbolag till HHUAB.
Bolaget ska arbeta med kommersiellt inriktat innovationsstöd för forskare och studenter. HH Innovation samverkar med flera externa parter i stödet till studenter och forskare, bland annat med Chalmers innovationskontor samt med Halmstads kommuns affärsinkubator HighFive. Bolaget hanterar även uppdragsutbildningar, alltså utbildningar som genomförs på uppdrag av en extern part, exempelvis en arbetsgivare.

Styrelse – HH Innovation

 • Anders Nelson, ordförande
 • Catherine Legrand, ledamot
 • Monica Karlsson, ledamot
 • Jonas Malmberg, ledamot
 • Staffan Enting, vd
 • Martin Lidén, bolagsförvaltare
 • Ola Erlandsson, sekreterare

Mer information om HH Innovation Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt