Sök Stäng

Om webbplatsen

På Högskolan i Halmstads webbplats hittar du övergripande information om Högskolan och om vår utbildning, forskning och samverkan. På denna sida kan du läsa mer om hur vi använder kakor (cookies) på webbplatsen och hur Högskolan jobbar med digital tillgänglighet på webbplatsen, dataskydd (GDPR) samt behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Här finns information om hur dina personuppgifter behandlas vid Högskolan i Halmstad, om du till exempel är student, samarbetspartner, arbetssökande hos oss, medarbetare eller på annat sätt har haft kontakt med oss. Lärosätet följer dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).

Högskolan i Halmstad är som myndighet ansvarig för all behandling av personuppgifter inom sin verksamhet. Högskolan i Halmstad behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas härefter för dataskyddsförordningen, kanske mer känd som den engelska förkortningen GDPR.

Vad gör Högskolan i Halmstad med personuppgifter?

Högskolan i Halmstad behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet och högskola, dvs. att tillhandahålla högklassig forskning och utbildning, och samverka med samhället. Vi gör det också för att granska och utveckla vår verksamhet och för att följa svensk lag.

All behandling av personuppgifter inom Högskolan i Halmstad sker för att i något led främja dessa ändamål. Behandlingen måste även ha rättslig grund. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas.

Mer detaljerad information om hur just dina personuppgifter behandlas får du som medarbetare, student eller utomstående intressent via din kontaktperson, kursledare, chef eller forskningsledare vid Högskolan i Halmstad. Upplever du att du inte har fått information från dem kan du kontakta vårt dataskyddsombud, se kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Vilka personuppgifter samlar Högskolan i Halmstad in?

Vid Högskolan i Halmstad finns det olika anledningar till att vi behandlar dina personuppgifter. De vanligaste anledningarna är att du är student, forskare, anställd, deltagare i en studie, deltagare i en konferens eller annat evenemang, att du söker en tjänst, eller att du av annan anledning har kontaktat eller samarbetar med Högskolan.

Den mesta av denna information samlar vi in direkt från dig. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, exempelvis Skatteverket, Antagning.se eller Centrala studiestödsnämnden. Varför detta görs informerar vi om i det enskilda fallet.

Vilken information vi behandlar beror på anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter, men det kan till exempel handla om:

 • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post.
 • Personnummer (när det behövs för att kunna fastställa din identitet eller för att samordna dina uppgifter mellan system för att säkerställa enhetlighet i informationen om dig).
 • Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera.
 • Personuppgifter som har inhämtats inom ramen för deltagande i en forskningsstudie.
 • Information om studieresultat och annan information om dina studier vid Högskolan i Halmstad.
 • Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor.
 • Information vid deltagande i konferenser eller kurser.
 • Personuppgifter som behövs vid anställning eller om du söker en tjänst.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Högskolan i Halmstad ska se till att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen.

Säkerhetsaspekterna ska innefatta konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett adekvat tekniskt skydd. Det kan exempelvis vara att endast en behörig person har tillgång till uppgifterna, att uppgifterna krypteras, att de lagras i särskilt skyddade utrymmen och att kopia på behandlingen tas.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Mycket av den information som finns vid Högskolan i Halmstad utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den allmänna handlingen ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.

Utöver detta kan dina uppgifter lämnas ut till Högskolan i Halmstads samarbetsparter inom forskningsprojekt, till leverantörer eller till andra parter som behöver ta del av dem till följd av avtal mellan Högskolan i Halmstad och dig, på grund av en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller på grund av en rättslig förpliktelse som Högskolan i Halmstad har.

En uppgift av allmänt intresse är en uppgift som Högskolan i Halmstad måste uppfylla enligt lag eller beslut med stöd i lag, men som inte direkt ingår i Högskolan i Halmstads myndighetsuppgifter.

Vid överföring till annan part vidtar Högskolan i Halmstad alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Högskolan i Halmstad kommer inte att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd.

Hur länge sparar Högskolan i Halmstad personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

Om du t.ex. är anställd behandlar vi dina personuppgifter så länge det behövs för att administrera anställningsförhållandet.

Om du är student behandlar vi dina personuppgifter så länge du är student vid Högskolan i Halmstad.

Om du är deltagare i en studie behandlar vi dina personuppgifter så länge som det behövs för att säkerställa forskningens kvalitet.

Vad gäller allmänna handlingar hanteras personuppgifter i dessa i enlighet med vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter. I många fall innebär detta att dina personuppgifter kan komma att sparas i mellan fem år och för all framtid i Högskolan i Halmstads centralarkiv.

Data till tredje land

Högskolan i Halmstad kan komma att föra över personuppgifter till tredje land utanför EU/EES, framför allt när det gäller internationella forskningsprojekt. Högskolan i Halmstad kommer då att vidta alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att uppnå en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Du kommer dessutom att bli informerad om detta.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ger dig som enskild ett antal rättigheter gentemot Högskolan i Halmstad:

Rätten till tillgång

Du har rätt att begära svar på om Högskolan i Halmstad behandlar personuppgifter om dig, och att få en kostnadsfri kopia av de personuppgifter som behandlas. Vill du begära utdrag upprepade gånger kommer Högskolan i Halmstad att ta ut en avgift för att täcka de administrativa kostnaderna för detta. I samband med en sådan begäran lämnar Högskolan även ytterligare information om behandlingen, som dess ändamål, kategorier av personuppgifter som behandlas, förutsedd lagringstid m.m.

Rätten till rättelse

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter hos Högskolan i Halmstad rättade om de är felaktiga. Du kan exempelvis göra detta med ett kompletterande utlåtande till din kontaktperson, kursledare, chef eller forskningsledare vid Högskolan i Halmstad. Högskolan i Halmstad är skyldiga att rätta dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Högskolan i Halmstad är inte skyldiga att rätta dina uppgifter om de endast behandlas för att dokumentera färdigställd forskning.

Rätten till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade ur Högskolan i Halmstads system, om personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det ändamål som de samlades in för.

Det kan finnas bestämmelser som kräver att Högskolan i Halmstad inte raderar dina uppgifter, exempelvis reglerna om allmänna handlingar eller om dokumentation av forskning eller studier. Om dina personuppgifter har lämnats ut till en annan part, kommer Högskolan i Halmstad, när så är möjligt, att vidta alla rimliga åtgärder för att underrätta dessa parter om din begäran om radering.

Om Högskolan i Halmstads inte kan radera dina uppgifter av rättsliga skäl, kommer vi att begränsa behandlingen av dina uppgifter till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla Högskolan i Halmstads skyldigheter.

Rätten till begränsning av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att vi ser till att vi bara behandlar dina personuppgifter för vissa specifika ändamål. Högskolan i Halmstad kommer att begränsa behandlingen i följande fall:

 • Om du hävdar att personuppgifterna inte är korrekta och Högskolan i Halmstad behöver tid att kontrollera uppgifternas riktighet.
 • Högskolan i Halmstad inte längre behöver uppgifterna, men du begär att vi fortsätter lagra dem för att du behöver dem för att ta vara på rättsliga anspråk.
 • Om du invänder mot behandling som utförs av Högskolan i Halmstad. Behandlingen begränsas i så fall till dess att en avvägning har gjorts mellan dina skäl för invändningen och Högskolan i Halmstads tvingande berättigade skäl.
 • Om du anser att vi ska radera personuppgifterna, men vi inte kan göra detta av någon anledning.

Rätten att invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot Högskolan i Halmstads behandling av dina personuppgifter i vissa fall, exempelvis inom forskning eller utbildningsverksamhet. Högskolan i Halmstad kommer då att upphöra med behandlingen om vi inte har tvingande skäl till att fortsätta med den, eller om behandlingen krävs för att ta tillvara Högskolan i Halmstads rättsliga anspråk.

Frågor

Om du har frågor om dataskydd kan du alltid kontakta din kontaktperson vid Högskolan i Halmstad, den ansvariga för ett projekt eller en kurs, eller skicka e-post till dataskydd@hh.se.

Om kakor

Här hittar du information om hur Högskolan i Halmstad använder kakor (cookies) på webbplatsen.

Tillgänglighet

På Högskolan i Halmstad strävar vi efter att göra vår webbplats tillgänglig för så många som möjligt oavsett förutsättningar.

Riktlinjer – WCAG 2.1

Riktlinjer för hur information och tjänster kan utformas för att göra webbplatser tillgängliga har tagits fram av WAI (Web Accessibility Initiative, en arbetsgrupp inom W3C, World Wide Web Consortium). EU:s medlemsländer har enats om att offentliga webbplatser ska följa riktlinjerna. De aktuella riktlinjerna från WAI heter WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1). Arbetet med att göra webbplatsen så bra som möjligt ur tillgänglighetssynpunkt är en kontinuerlig process.

Vägledning för webbutveckling Länk till annan webbplats.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Länk till annan webbplats.

Tillgänglighetsutlåtande för hh.se

Högskolan i Halmstad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här utlåtande beskriver hur hh.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från hh.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Formulär för att rapportera brister i tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven.

Problem vid användning utan synförmåga / med nedsatt syn:

 • Automatgenererade pdf-filer (kursplaner och utbildningsplaner) är inte tillgänglighetsanpassade.
 • Vissa dokument på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade. Vi jobbar med att tillgänglighetsanpassa Högskolans dokumentmallar samt utbilda handläggare i hur dokument ska tillgänglighetsanpassas för att kunna ersätta så många dokument som möjligt.
 • Vissa filmer på webbplatsen saknar syntolkning, till exempel filmerna på startsidan och drönarfilm från campus. Vi försöker i största möjliga mån att producera filmer som inte kräver syntolkning, men vissa undantag finns.

Problem vid användning med nedsatt färgseende:

 • Färgkontrasten i vissa element på webbplatsen kan vara för låg. Detta ska åtgärdas snarast.

Problem vid användning utan hörsel / nedsatt hörsel:

 • Vissa filmer saknar undertext. Vi undertextar alla nyproducerade filmer så långt det är möjligt utifrån de resurser som finns och jobbar systematiskt med att undertexta även äldre filmer.
 • Vissa poddar kan sakna textversion.

Problem vid användning med känslighet för flimmer:

 • Rörlig bild på startsidan. Filmen kan pausas genom att användaren klickar på den.

Oskäligt betungande anpassning

Högskolan i Halmstad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Automatgenererade pdf-filer (kursplaner och utbildningsplaner) från utbildningsdatabasen Kursinfo. Att utveckla en funktion som skapar tillgängliga pdf-filer skulle kräva omfattande resurser från Högskolan i Halmstad. En ny version av Kursinfo är också under utveckling. Den som är i behov av anpassade kurs- eller utbildningsplaner kan kontakta servicecenter@hh.se för att få hjälp.
 • Tillgänglighetsanpassade dokument för avgränsad målgrupp. Vissa dokument riktar sig enbart till en specifik målgrupp (till exempel blanketter eller riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter) och att anpassa dessa dokument skulle vara mycket resurskrävande utan att ha betydelse för målgruppen. Den som är i behov av anpassade versioner av sådana dokument kan kontakta Högskolan i Halmstad för att få hjälp.
 • Personalsidor

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Videospelare från Youtube.

Hur vi har testat webbplatsen

Företaget Funka har gjort en oberoende granskning av hh.se. Senaste bedömningen gjordes i februari 2019.

Webbplatsen publicerades den 26 februari 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 mars 2023.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt