Sök

Högskole­pedagogiskt centrum (HPC)

Högskolepedagogiskt centrum (HPC) vid Högskolan i Halmstad är en verksamhet som arbetar för att skapa förutsättningar för studenters lärande, utbildningens kvalitet och lärares yrkesskicklighet med utgångspunkt i vetenskaplig högskolepedagogik.

HPC arbetar med att stödja kvaliteten i utbildningarna genom att främja lärares vetenskapliga förhållningssätt till undervisning, lärande och karriärmöjligheter. Vi bidrar också till innovativa undervisnings- och examinationsformer.

Detta uppnås bland annat genom högskolepedagogisk utbildning för anställda, seminarier inom forskarhandledning, pedagogisk konsult­verksamhet, stöd till pedagogisk meritering och IKT-stöd för lärare. På så sätt skapar det högskole­pedagogiska centrat förutsättningar för Högskolans personal att delta i och själva vara med att utveckla aktiviteter som svarar mot Högskolans bildningsmål.

Arbetsområden inom HPC:s uppdrag

Vi utvecklar attraktiva utbildningsmiljöer där lärares pedagogiska och didaktiska kompetens stimuleras. Våra olika kompetenser stärker och utvecklar utbildningens kvalitet, med målet att föra lärosätets utbildningskvalitet mot en vital utbildningsmiljö.

Lärares kompetensutveckling

Genom olika utbildningsinsatser erbjuder vi kreativa didaktiska koncept, som kan bidra till pedagogisk innovation och nya arbetssätt. HPC arbetar aktivt med att stödja utvecklingen av lärares undervisnings- och bedömningsskicklighet, samt deras pedagogiska kompetensutveckling.

Tre personer sitter runt ett bord och pratar med varandra. Foto

Högskolepedagogiskt/didaktiskt utvecklingsarbete

HPC bidrar till fördjupad kunskap inom det högskolepedagogiska området via riktade utvecklingsprojekt för högskolans lärare, som genomförs inom ramen för verksamhetsuppdraget.

Studentcentrerad undervisning

HPC arbetar med att erbjuda lärarna på HH varierade pedagogiska metoder som betonar vikten av studenters engagemang i sitt lärande och som förflyttar undervisningsfokus från läraren till studenten.

Strategiskt och systematiskt kvalitetsarbete

Som en del av det övergripande kvalitetsarbetet på HH arbetar vi med kontinuerlig uppföljning, utvärdering och utveckling av pedagogiska utvecklingsinsatser, som grund för eventuella framtida insatser och som en integrerad del i verksamhetsplanering och verksamhetsstyrning.

Pedagogisk meritering

Högskolan i Halmstad strävar efter att forskning och utbildning bedrivs så att både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet uppmärksammas. Vi eftersträvar en hög grad av formellt behöriga lärare. Högskolan har infört titeln Excellent lärare som ett led i att erbjuda möjlighet till meritering med grund i dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Digitalisering i undervisningen

Att använda IKT i undervisningen är ett flexibelt sätt att undervisa, kommunicera och främja studenters lärande oavsett om det sker på campus eller på distans. HPC kan inspirera lärare till att fullo utnyttja de resurser som finns.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt