Sök

SoCap YMH – Socialt kapital, psykisk hälsa och hjälpsökande bland ungdomar

Forskningsprojektet kommer att undersöka vilka värden och resurser som finns i ungdomars sociala relationer och nätverk, hur dessa kan mätas på ett tillförlitligt sätt och sedan undersöka hur sambanden ser ut mellan ungdomars sociala kapital, deras psykiska hälsa och deras benägenhet att söka hjälp när de mår dåligt.

Forskningsprojektet involverar ungdomar för att undersöka:

  • vilka värden och resurser som finns i ungdomars sociala relationer och nätverk
  • hur dessa kan mätas på ett tillförlitligt sätt och
  • sedan undersöka hur sambanden ser ut mellan ungdomars sociala kapital, deras psykiska hälsa och deras benägenhet att söka hjälp när de mår dåligt.

Tillsammans med ungdomar och nyckelpersoner i verksamheter som arbetar med ungdomar, ska kunskap som skapas under projektets gång kontinuerligt diskuteras och behandlas för att se hur kunskapen bäst kan implementeras i det praktiska arbetet. På så sätt skapas förutsättningar för att forskningsresultat och ny kunskap ska vara till så stor nytta som möjligt för både ungdomar och verksamheter som möter ungdomar i deras vardag och i deras möte med exempelvis elevhälsa, ungdomsmottagningar och organisationer med inriktning på psykisk hälsa.

Om projektet

Projektperiod

2023-03-06–2026-03-06

Projektledare

Mikael Ahlborg, leg. sjuksköterska och universitetslektor i omvårdnad, Högskolan i Halmstad

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

  • Nationell Samverkan för Psykisk hälsa (NSPH)
  • Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI)
  • Affecta Psykiatrimottagning, Halmstad
  • Socialtjänsten, Laholms kommun

Finansiärer

Kampradstiftelsen

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt