Sök

PadAI – AI för bättre psykisk hälsa hos unga

Forskning visar att ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa inte har tillgång till eller får tillfredsställande och effektiva stödjande insatser när de söker för sin problematik. För att främja unga vuxnas psykiska hälsa och förebygga ohälsa driver forskare från Region Halland och Högskolan i Halmstad ett gemensamt forskning- och samverkansprojekt.

PadAI står för Patricipatory and Information Driven Anxiety/Depression Healthcare Journeys of Young Adults. Syftet med projektet är att utveckla kunskaper och strategier för en sammanhållen god och nära vård för målgruppen unga vuxna med psykisk ohälsa. Projektet ämnar utforska:

  • vilka unika behov, mål, utmaningar, preferenser och utgångspunkter finns i relation till hjälpsökande för psykisk ohälsa hos målgruppen unga vuxna och hos professionella inom respektive verksamhet,
  • vilka faktorer och aspekter som bör identifieras och lyftas fram i ett kunskapsunderlag om evidensbaserade och kostnadseffektiva insatser för målgruppen,
  • vilka strukturella förhållanden och kontextuella faktorer finns inom de olika verksamheterna vilka behöver tas i beaktande i det fortsatta strategiska förbättringsarbetet för en sammanhållen god och nära vård för målgruppen,
  • vilka attityder, perspektiv samt strukturella och kontextuella faktorer och förhållanden behöver förtydligas i relation till användandet av AI-teknik som beslutsstöd för att förändra och förbättra vården,
  • hur intressenter kan engageras i ett systematiskt tillvägagångsätt för att möjliggöra och stärka kvalitetsförbättringsprojekt med målet att utveckla och implementera hållbara förbättringar för en sammanhållen god och nära vård för målgruppen,
  • hur har den genomförda interventionen bidragit till förändring på individ, personal och verksamhetsnivå och vilka kontextuella faktorer har påverkat genomförande och utfall

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt