Sök

Common Core-kurser att söka

Här hittar du som läser ett utbildningsprogram med Common Core mer information om valbara Common Core-kurser och hur du gör för att söka.

Inför varje termin, tidigast från år 2, kan du som läser Common Core söka till valbara Common Core-kurser. Du får ett mejl när ansökan har öppnat med information om att ansökningsperioden är öppen.

Detta gäller för höstterminens kurser

  • 15 mars–17 april: Ansökan för valbara Common Core-kurser är öppen.
  • Vecka 37, 2023: Höstens kurser startar.
  • Vecka 52, 2023: Höstens kurser avslutas.
  • Alla kurser schemaläggs till torsdagar.
  • En kurs kan komma att ställas in om den får alltför få sökande.

Att tala om ekologi: från Nature till Avatar, 4 hp

Dagens samhälle flödar av information kring tillståndet i naturen, klimatet och människans påverkan av alla ekosystem. I kursen utforskar du innovativa sätt att förmedla frågor om ekologi samlat kring tre teman: ”Människans påverkan på ekologi”, ”’Den gode vilden i samklang med naturen” och ”Naturens hämnd”. Du jämför olika sätt att kommunicera och tillgängliggöra olika typer av kunskap.

Kreativa experiment för hållbar utveckling , 4 hp

I kursen får du utveckla grundläggande kunskaper i de design- och produktutvecklingsmetoder som är centrala för utvecklingen av produkter och tjänster. Du kommer att få öva dina färdigheter i designmetodik, illustrationsteknik och modellteknik och ta fram innovationer, i form av modeller och prototyper, med inriktning mot de globala hållbarhetsmålen. Kursen hålls i FabLabs lokaler och FabLabs verktyg kommer att användas.

Centrala områden och begrepp i kursen är Designmetodik, Rapid prototyping methods, Additiv tillverkning, Behovsanalys, Funktionsanalys och Målgruppsanalys, vilket behandlas utifrån design- och produktutvecklingsprocesser med fokus på hållbarhet och de globala målen.

Kursen riktar sig till alla studenter men i huvudsak till de som inte kommer i kontakt med verktyg för design och produktutveckling i sina egna program. Kursen kommer att lyfta fram vikten av ett bra samarbete i gruppen för att skapa en god grund för kreativitet.

Kriser och katastrofer, 4 hp

Genom historien har mänskligheten mött och övervunnit många katastrofer. Globaliseringen har dock utvidgat betydelsen, intensifierat takten och gjort katastrofer mer komplexa. Därför behöver samtida katastrofer undersökas tvärvetenskapligt. Kursen kretsar kring frågor som: Hur skapar stater och regeringar beredskap för kriser och katastrofsituationer? Hur kommuniceras och informeras mänskligt lidande? Vilka lärdomar förhandlas fram i kris- och katastroftider? På vilket sätt blir ett jämlikhet- och jämställdhetsperspektiv avgörande under kriser och katastrofer?

Perspektiv på kapitalism, 4 hp

Varifrån kommer värde? Finns det en gräns för tillväxt? Är ojämlikhet bra eller dåligt? Dessa frågor behandlas i kursen som syftar till att utforska kapitalism som samhällsfenomen, både som ett ekonomiskt verktyg att skapa värde och innovationer, och som dominerande ideologi/ kulturell företeelse som producerar mänskliga relationer och sätt att tänka.

Sensorer, AI och inbyggda system, 4 hp

Internet of Things (IoT), på svenska kallat sakernas internet, innebär att hushållsapparater, fordon, maskiner, kläder och accessoarer och byggnader är uppkopplade mot nätet. Genom att de utrustas med sensorer, processorer och internetuppkoppling kan de kontrolleras och styras via nätet. De kan också utbyta data, uppfatta sin omvärld och kommunicera med den.

Common-core kursens mål är att ge en övergripande förståelse för olika begrepp och tekniker inom digitaliseringen kopplat till inbyggda system, sensorer och artificiell intelligens. En röd tråd i hela utbildningen är studenternas eget arbete i grupper, med hela kedjan​ av digitalisering, från programmering av sensorer till utvinning av information.

Social innovation i en digital kontext, 4 hp Länk till annan webbplats.

Sociala innovationer är nya sociala aktiviteter som kan förändra världen. I den här kursen kommer du att ta avstamp i Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling och de samhällsutmaningar som kan kopplas till målen i arbetet mot ökad hållbarhet.

Du kommer att lära dig att identifiera de sociala aktiviteter som kan flytta oss mot framtiden och att digitaliseringen kan påskynda förändringsprocessen. Du kommer att utveckla din förmåga att använda normteorier och teorier för normförändring som en utgångspunkt för att förstå hur sociala innovatörer tacklar de allvarligaste och mest komplexa utmaningarna, från analfabetism till rent vatten och sanitet, flickors utbildning, fängelsereformer, ekonomisk inkludering, katastrofhjälp med mera.

Social innovation in a digital context

Social innovations are new social practices that can transform the world. In this course, you will take your cue from Agenda 2030 and the Global Sustainable Development Goals and the societal challenges that can be linked to them towards increased sustainability.

You will learn to identify the social practices that can propel us to the future and that digitalisation can speed up the process of transformation. You will develop your ability to use theories of norms and norm change as a basis to understand how social innovators are tackling the world's most serious and complex challenges, ranging from illiteracy to clean water and sanitation, girls' education, prison reform, financial inclusion and disaster relief among others.


I filmen ovan berättar professor Catherine Legrand och Lauri Robbins Ericson, talare och konsult inom social innovation, om kursen Social innovation i en digital kontext. Filmen är på engelska med svensk undertext.

Vad är hållbart?, 4 hp Länk till annan webbplats.

I den här kursen utvecklar du grundläggande kunskap om hur man kan mäta hur organisationer, föreningar och företag praktiskt arbetar med och kommunicerar hållbarhet. Vi diskuterar och belyser hållbarhet som tekniskt och samhälleligt fenomen.

Examinering sker genom workshoppar och ett grupprojekt. Du kommer utifrån fallstudier av hur organisationer förhåller sig till detta att få en grundläggande förståelse och kompetens inom mätning av hållbarhet, och kommer även att i grupp utföra en enklare tvärvetenskaplig version av en hållbarhetsbedömning.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt