Funktionsnedsättning och pedagogiskt stöd

Utgångspunkten för Högskolan i Halmstad är att alla ska ha samma möjligheter att läsa på högskolan. Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få så kallat pedagogiskt stöd under din studietid. Det pedagogiska stödet ska ge förutsättningar för dig att nå lärandemålen – de mål för utbildningen som gäller för alla studenter.

Rätt till pedagogiskt stöd

Du ska kunna styrka din funktionsnedsättning med ett intyg från sakkunnig person, till exempel läkare eller logoped, för att få rätt till pedagogiskt stöd.

Manlig student som sitter och skriver tenta, bilden är tagen i profil. Foto.

Stöd vid funktionsnedsättning

De former för pedagogiskt stöd som nämns i listan nedan är de vanligaste, men det kan också finnas andra former. I samtalet med samordnaren kan du diskutera vilka stödformer som skulle kunna vara lämpliga för dig. Se exempel på pedagogiskt stöd i listan nedan.

Olika typer av stöd

Anpassning och stöd vid examinationer

Vid salstenta kan följande stöd erbjudas:

 • Förlängd skrivtid
 • Tekniska hjälpmedel, till exempel dator med talsyntesprogram (uppläsningsfunktion)
 • Möjlighet att skriva tentan i mindre grupp

Observera att dessa stöd bara gäller vid salstenta på plats på campus.

För att du ska få det stöd som du har blivit beviljad vid salstentan måste du anmäla ditt stöd till Högskolan under den aktuella tentans anmälningstid samt anmäla dig till tentan i Studentladok. Du anmäler stödet på en blankett som du får av handläggaren för studenter med funktionsnedsättning, i samband med beviljat beslut om stöd. Blanketten skickar du sedan via mejl.

Anmäl tentastöd till: tentamen@hh.se

Anpassningar vid andra examinationsformer

Anpassningar vid andra examinationsformer kan till exempel vara att få förlängd tid på en hemtenta, att få göra en muntlig tenta i stället för skriftlig eller anpassningar vid muntliga redovisningar.

Handläggaren kan skriva en rekommendation om anpassad examination, men beslutet fattas sedan av berörd examinator utifrån kursens lärandemål. Det är alltid examinator på kursen som tar beslut om vilka justeringar som går att göra utifrån lärandemålen för kursen.

Teckenspråkstolk och skrivtolk

Högskolan ansvarar för att den som är döv eller hörselskadad får teckenspråks- eller skrivtolksstöd i undervisningen. Om du behöver tolkstöd ska du meddela det till handläggaren för pedagogiskt stöd i god tid före utbildningens start, och helst redan när du anmäler dig till en kurs eller ett program.

Anteckningsstöd

Att få anteckningsstöd innebär att en så kallad ”medstudent” på föreläsningar och seminarier skriver minnesanteckningar, som du sedan får ta del av. Ibland kan också medstudenten gå igenom och förtydliga anteckningarna. Den student som för anteckningar får en ersättning för sitt arbete.

Mentorskap

Ibland kan funktionsnedsättningen medföra att du behöver personligt stöd. En mentor kan vara ett stöd i att planera och strukturera studierna. Mentorskapet genomförs av en lärare eller av en annan student. Möjligheten att få detta stöd bygger på att det finns någon lämplig mentor till hands.

Kurslitteratur på anpassade medier

Du kan få din kurslitteratur som talbok, e-textbok, på punktskrift eller med uppförstorad text. På högskolebiblioteket får du mer information och hjälp med anpassad kurslitteratur.

Högskolebiblioteket

Ansök om pedagogiskt stöd

För att beviljas pedagogiskt stöd måste du först göra en ansökan. Du måste ansöka i god tid för att det ska finnas tid att förbereda stödet inför terminsstart. Sök gärna direkt när du har fått ditt antagningsbesked!

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt

  • Susanne Lindén

  • Handläggare för studenter med funktionsnedsättning

  • 035-16 78 41

  • pedagogisktstod@hh.se