Sök

Fusk och plagiat

Högskolan ser mycket allvarligt på fusk och utreder alla studenter som anmäls. Det är viktigt att du följer de regler som finns och ber om hjälp om du tycker att studierna är för svåra eller inte förstår instruktionerna.

Högskolestudier kräver att du som student själv tar ansvar för dina studier för att kunna lyckas. Du är skyldig att följa lagar och förordningar men också de lokala regler som gäller vid just Högskolan i Halmstad. Du måste till exempel ta del av och följa våra tentaregler, regler för referenser och ordningsregler. Om det framkommer att du har fuskat riskerar du att bli avstängd från dina studier i sex månader.

Be om hjälp om du tycker att studierna är för svåra. Fråga din lärare eller Servicecenter vad du får och inte får göra om du är osäker.

Om du direkt skriver av en text måste du ange det som ett citat. Om du använder litteratur i dina resonemang utan att skriva av den exakta texten, ska du ange litteraturen som referens.

Användning av AI-verktyg

Som utgångspunkt är det inte tillåtet att använda generativ AI vid examinationer på Högskolan i Halmstad, om det inte uttryckligen står i kursbeskrivningen eller i examinationens instruktioner att det är ett tillåtet hjälpmedel. Skälet är att verktygen i många fall inte låter dig utveckla de förmågor som du behöver efter utbildningen eller att din inlämning vid en examination inte gör det möjligt för en lärare att bedöma vad du kan.

Om du använder AI-verktyg i en examination där det inte är tillåtet är det ett brott mot Högskolan i Halmstads disciplinära regler och ses som fusk. För examinationer där AI är ett tillåtet verktyg måste du vara medveten om reglerna kring plagiering.

Det går inte att utgå ifrån att text och data som tas fram av den här typen av verktyg är korrekt eller relevant. Verktygen kan också utesluta viktig eller till och med avgörande information utan att det finns några goda skäl. Texter som skapas kan innehålla helt falska påståenden, konstruerade för att uppfylla det som har efterfrågats i instruktionerna.

Som student är du alltid ansvarig för det som du lämnar in för examination, oavsett vilka verktyg du har använt. Det är därför viktigt att du noggrant kontrollerar innehållet och de källor som anges.

Högskolan kontrollerar inlämnade uppgifter

För att kontrollera att hemtentor, projektarbeten, examensarbeten och liknande inte innehåller plagiat av andra personers texter utan att källan anges, använder Högskolan sig av ett automatiserat system. Systemet kontrollerar det inlämnade materialet mot internet, material från förlag och tidigare inskickat studentmaterial.

Högskolan testar just nu ett nytt verktyg för granskning av inlämnade uppgifter. Om det blir aktuellt för dig att använda det nya systemet kommer din lärare att informera dig.

Situationer då disciplinära åtgärder får vidtas

 • Om du med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda eller fuska när en studieprestation ska bedömas, till exempel vid tenta.
 • Om du stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för undervisningen vid Högskolan.
 • Om du stör verksamheten vid Högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom Högskolan (enligt 10 kap. 1 § högskoleförordningen)
 • Om du utsätter en annan student eller en arbetstagare vid Högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Om det har gått mer än två år efter det att förseelsen begicks kan disciplinära åtgärder inte längre vidtas.

Detta händer om du blir anmäld för fusk

Fusk, hindrande av undervisning eller trakasserier är inte vanligt, men det förekommer och det är allvarligt. Därför vill vi informera dig om hur disciplinärenden vid Högskolan i Halmstad hanteras.

Om du blir anmäld för att ha fuskat, stört eller hindrat undervisning eller examination eller trakasserat någon görs en utredning. Du får normalt delta i undervisning, prov och liknande under tiden mellan anmälan och beslut.

 • Anmälan till rektor och utredning
  • När en anmälan har kommit in påbörjas en utredning. Du får ta del av anmälan och möjlighet att lämna dina synpunkter. Om rektor beslutar att inte vidta någon åtgärd eller att tilldela dig en varning avslutas ärendet och du får beslutet skickat till dig via e-post. Om anmälan däremot går vidare till disciplinnämnden kallas du till disciplinnämndens möte.
 • Disciplinnämndens möte
  • Disciplinnämnden består av rektor (ordförande), en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit ordinarie domare, en företrädare för lärarna, två studentrepresentanter, utredaren och berörd examinator. Under sammanträdet får du komplettera dina inlämnade synpunkter och svara på frågor från nämndens ledamöter. Efter mötet fattar nämnden beslut.
 • Disciplinnämndens beslut
  • När nämnden har överlagt meddelas du beslutet. Nämnden kan fria dig, ge dig en varning eller stänga av dig från undervisning. Det färdiga protokollet skickas till dig efter cirka en vecka.
   • Varning: Det innebär inte att du inte kan fortsätta att bedriva studier. Det är dock en disciplinär åtgärd som markerar att förseelsen inte är tillåten, men den är inte så allvarlig att den leder till en avstängning.
   • Avstängning: Om du blir avstängd får du inte delta i undervisning, prov eller annan verksamhet vid Högskolan under den tid som du är avstängd, högst sex månader. Du får inte vistas i Högskolans lokaler eller någon annanstans på campus. Din åtkomst till Högskolans system spärras under avstängningen. Även CSN meddelas. Avstängningen träder i kraft påföljande måndag efter disciplinnämndens beslut om inget annat anges.
  • Beslut i disciplinärenden syns inte på kursbevis, examensbevis eller i utdrag från Ladok, utan sparas endast i Högskolans diarium. Beslutet är dock en allmän handling och kan på begäran lämnas ut av registrator.
 • Överklagande av beslut
  • Disciplinnämndens beslut om avstängning och varning överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (12 kap. 3 § högskoleförordningen). Beslutet överklagas skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet du begär. Du måste skicka ditt överklagande till Högskolan i Halmstad inom tre veckor från den dag du delgavs beslutet (23 § förvaltningslagen).

Examinator beslutar om du får betyg

Examinator avgör om provet eller uppgiften som misstänks ha varit föremål för fusk ska godkännas eller inte. Examinator kan välja att låta examinationen vila, det vill säga att inte meddela resultat, i väntan på disciplinnämndens beslut. Om disciplinnämnden beslutar att stänga av dig från studier, betraktas provet normalt som ogiltigt. Det är dock ändå examinator för aktuell kurs som slutgiltigt avgör om ett prov ska förklaras ogiltigt eller om det ska bedömas och betygsättas.

Disciplinnämnden prövar endast frågan om du har gjort dig skyldig till något otillåtet. Nämnden får inte besluta om eller yttra sig om huruvida din studieprestation ska bedömas eller inte.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt