Information om VFU för sjuksköterskestudenter med anledning av coronaviruset

Med utgångspunkt i folkhälsomyndighetens rekommendationer och Högskolan i Halmstads interna rekommendationer avseende minimering av smittspridning av covid-19 har följande riktlinjer för genomförande av VFU för sjuksköterskestudenter tagits fram.

Om du som student är sjuk

Om du har sjukdomssymtom, såsom förkylning, torrhosta, feber eller andningsbesvär ska du sjukanmäla dig till examinatorn för kursen vid Högskolan i Halmstad samt till din VFU-plats.

 • Är du sjuk ska du inte vara på din VFU-plats.
 • Kommer du till VFU-platsen och uppvisar sjukdomssymtom, kommer du att omgående avvisas från verksamheten.
 • Om du som student inte kan genomföra kursen på grund av sjukdom hanteras det enligt ordinarie rutiner.
 • Vid karantän, se Högskolan i Halmstads riktlinjer.

Särskilda åtgärder för att undvika smittspridning

 • Vid VFU ska du som student följa de hygienrutiner som föreskrivs inom aktuell verksamhet.
 • Om isolerad patient med Covid-19 finns inom VFU verksamheten ska du som student ej vårda patienten.
 • Inga platsförlagda bedömningssamtal sker under VT20 med start från och med 20-03-17. Alternativa former för bedömning ska erbjudas genom exempelvis digitala lösningar, fördjupad kontakt med VFU-handledare och huvudhandledare och/eller bedömning av andra examinerande underlag.
 • Befintliga närvarokrav på VFU ersätts under VT20 med skrivningen: närvaro på VFU krävs i den omfattning att lärandemålen kan examineras. Examinatorn avgör vilken närvaro som krävs för godkänd examination samt när eventuell frånvaro som innebär ett underkänt betyg, behöver tas igen.
 • Programansvarig har möjlighet att ge dispens för förkunskapskrav för tillträde till senare kurs i programmet på grund av konsekvenser av föreliggande situation.
 • Genomförande av VFU i annat land under VT20 är inte möjlig.
 • Om programmens studiegångar ska justeras så att VFU förskjuts till senare tillfälle krävs samråd med medverkande huvudmän och Högskolan i Halmstad. Dialog sker i gemensamt kvalitetsråd.

Om VFU-placering ej medges av verksamhet

Om VFU ej medges av verksamhet ska examinator tillsammans med programansvarig möjliggöra för studenten att genomföra sin VFU så snart som möjligt, alternativt undersöka möjligheten till alternativa undervisnings- och examinationsformer.

Ansvar och roller på Högskolan i Halmstad

 • Avdelningschef Ing-Marie Carlsson har övergripande ansvar och är kontaktperson för den samordnade funktionen för övergripande VFU-frågor.
  E-post: ing-marie.carlsson@hh.se
 • VFU-koordinator Mari Falk ansvarar för kommunikation med medverkande VFU- verksamheter samt kommunikation med studenter rörande mer generella VFU-frågor samt specifika frågor om VFU-placering.
  E-post: mari.falk@hh.se
 • Högskolan i Halmstads kombinationstjänstlärare, Karin Rasmusson (Region Halland, Halmstad), Anna-Carin Karlsson (Region Halland Varberg) och Berit Bäcklund (Hallands kommuner) samt Högskolans kliniska lektorer Susann Arvidsson och Marjut Blomqvist arbetar med samverkan och kvalitét av VFU tillsammans med Region Halland och Hallands kommuner, utifrån aktuell handledningsmodell.
 • Examinatorer ansvarar för kommunikation med studenter rörande frågor i specifika VFU-kurser.
 • Programansvariga Ulrica Åström (Sjuksköterskeprogrammet) och Jeanette Källstrand (Specialistsjuksköterskeprogrammen) ansvarar för att bereda eventuella förslag till förändringar i studiegångar.

uppdaterad

2020-03-31

Kontakt

Dela

Kontakt