Sjuksköterskestudent

Här hittar du som studerar till specialistsjuksköterska eller till sjuksköterska i Halmstad eller Varberg information om det som rör just din utbildning.

Kontakt och studieinformation

För dig som studerar till sjuksköterska eller specialistsjuksköterska har vi samlat kontaktpersoner, generell studieinformation, viktiga riktlinjer, policydokument, blanketter, intyg och information om utlandsstudier här.

Aktuellt för sjuksköterskestudenter

 

Sjuksköterskestudent

Kontakt


Specialistsjuksköterskestudent

Kontakt

Kliniskt träningscenter

Kliniskt träningscenter, KTC, är en specialutrustad avdelning där du som sjuksköterskestudent får träna på olika moment i en miljö som är så lik den praktiska verksamheten inom vården som möjligt. KTC finns i både Halmstad och Varberg.

På KTC får du lärarledd färdighetsträning i olika moment och procedurträning inom Högskolans sjuksköterskeutbildningar. Vid fullskalesimulering stöds lärande av teamträning och lärandemål. Här är patientsäkerheten en viktig del som tydliggörs vid färdighetsträning och fullskalesimulering genom att du blir medveten om risksituationer och kan lära dig att förebygga dessa.

Kontakt och öppettider

Det finns möjlighet för extra färdighetsträning utanför ordinarie kurstillfällen. För information om dagar och tider då KTC är öppet för detta, se anslag på respektive KTC.

Dessa moment kan du träna på KTC

 • Basala hygienrutiner
 • Basal omvårdnad
  • Patientens personliga hygien
  • Munhälsa
  • Bäddning
  • Förflyttning
 • Matning
 • Fullskalesimulering
 • Läkemedelshantering
 • Kommunikation, bemötande
 • Hjärt-lung-räddning
 • Omvårdnadstekniska moment
  • Mätning av vitalparametrar
  • Injektioner
  • Ven- och kapillärprovtagning
  • Perifer venkateter
  • Central venkateter
  • Subkutan venport
  • Sond
  • Sårvård
  • Urinkateter

Simuleringsövningar

Oavsett om du studerar till sjuksköterska eller specialistsjuksköterska kommer du att få träna olika praktiska moment under din utbildning. Vi benämner dessa moment färdighetsträning och består av olika typer av simuleringsövningar.

Simuleringsövningar för Sjuksköterskeprogrammet

Under de sista tre terminerna bygger vi på med simuleringsövningar. Att använda fullskalesimulering i utbildningen är ett led i ett innovativt tänkande och ger en ökad förståelse för samtliga delmoment/ämnen som måste brukas för att ge en holistisk vård. Att använda fullskalesimulering i utbildningen är ett led i ett innovativt tänkande. Lärandet blir en positiv upplevelse som medför ökat självförtroende och utveckling mot den nya yrkesrollen. Studenten medverkar aktivt i övningarna och medstudenter och lärare arbetar tillsammans med debriefing.

Patientsäkerheten är en viktig del som kan tydliggöras vid simuleringsövning genom att studenten blir medveten om risksituationer och därmed kan förebygga dessa.

Fullskalesimulering omfattar tre delar:

 1. briefing (förberedande genomgång)
 2. genomförande
 3. debriefing.

Den tredje delen, debriefing, består av tre faser: beskrivande-, analys- och användningsfas, vilka gås igenom med studenterna. Debriefing bygger på att det positiva lyfts fram, dvs. det som gjordes bra, men även vad jag lärde mig som kan tas med till framtida liknande situationer. Också den känslomässiga delen av att vara i situationen lyfts fram.

Simuleringsövningar finns inlagda vid tre tillfällen under den treåriga utbildningen till sjuksköterska:

Andra året: Ett tillfälle med simuleringsövningar. Fokus för lärande är korrekt medicinskt omhändertagande och samarbete i det vårdande teamet.

Tredje året: Två tillfällen med simuleringsövningar. Fokus för lärande är komplexa situationer men även akut omhändertagande. Studenterna skall här uppnå ett holistiskt lärande som innefattar samtliga parametrar som krävs för ett evidensbaserat, professionellt omhändertagande och bemötande.

I utvärderingar framkommer "Nyttigt att träna på ABCD i praktiken, jättebra övning inför verkligheten. Skulle ha det flera gånger under utbildningen. Bra sätt att lära sig tydlig kommunikation. Nyttigt att lära sig fungera under stress och veta lite hur man reagerar i pressade situationer".

Simuleringsövningar för specialistsjuksköterskeutbildningarna

Att använda fullskalesimulering i utbildningen är ett led i ett innovativt tänkande och ger en ökad förståelse för samtliga delmoment/ämnen som måste brukas för att ge en holistisk vård.

Lärandet blir en positiv upplevelse som medför ökat självförtroende och utveckling mot den nya yrkesrollen. Studenten medverkar aktivt i övningarna och medstudenter och lärare arbetar tillsammans med debriefing.

Patientsäkerheten är en viktig del som kan tydliggöras vid simuleringsövning genom att studenten blir medveten om risksituationer och därmed kan förebygga dessa.

Fullskalesimulering omfattar tre delar:

 1. briefing (förberedande genomgång)
 2. genomförande
 3. debriefing.

Den tredje delen, debriefing, består av tre faser: beskrivande-, analys- och användningsfas, vilka gås igenom med studenterna. Debriefing bygger på att det positiva lyfts fram, dvs. det som gjordes bra, men även vad jag lärde mig som kan tas med till framtida liknande situationer. Också den känslomässiga delen av att vara i situationen lyfts fram. Inom specialistsjuksköterskeutbildningarna (på avancerad nivå) är fokus för lärande specifika situationer för respektive specialistsjuksköterskeutbildning.

I utvärderingar framkommer "Nyttigt att träna på ABCD i praktiken, jättebra övning inför verkligheten. Skulle ha det flera gånger under utbildningen. Bra sätt att lära sig tydlig kommunikation. Nyttigt att lära sig fungera under stress och veta lite hur man reagerar i pressade situationer".

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i ett flertal av sjuksköterskeprogrammets och specialistsjuksköterskeprogrammets kurser och är förlagda till olika vårdverksamheter såsom kommunal hälso- och sjukvård , privat vård, närsjukvård och sluten regionalvård. Under VFU samverkar handledare, huvudhandledare och lärare för att stödja ditt lärande i mötet med patienter. Nedan finner du aktuella dokument kring VFU.

Personuppgifter

Högskolan i Halmstad (HH) samlar in och behandlar studenters personuppgifter för att administrera VFU-placeringar och gör detta i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Även varje VFU-placering behandlar sina studenters personuppgifter. Läs mer om hur HH behandlar personuppgifter och dina rättigheter på hh.se/dataskydd.

Nationell klinisk slutexamination – NKSE

NKSE examinerar sjuksköterskeprogrammet som helhet och består av en individuell, skriftlig tenta och en individuell, praktisk demonstration av kunskap, färdighet och förmåga och värdering och förhållningssätt i verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Sjuksköterskeexamen

Du som är sjuksköterskestudent har tre moment kopplade till din examen: ansöka om examensbevis, ansöka om legitimation och beställa broscher (gäller dig som läser termin 6 på Sjuksköterskeprogrammet).

uppdaterad

2019-02-26

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta din programansvarig:

Ulrica Åström (termin 1–2)

Annika Jensen (termin 3–6)