Sök

Simuleringsövningar

Simuleringsövningar bygger vidare på de färdighetsträningar som erbjuds under utbildningen. I fullskalesimulering sker träning av hela situationer med flera aktörer i teamsamverkan.

Simuleringsövningar för Sjuksköterskeprogrammet

Under de sista tre terminerna byggs lärandet i KTC på med simuleringsövningar. Att använda fullskalesimulering i utbildningen är ett led i ett innovativt tänkande; att erbjuda studenter en erfarenhet av högsta kvalitet samtidigt som det ger en ökad förståelse för samtliga delmoment/ämnen som måste användas för att ge en personcentrerad vård. Lärandet blir en positiv upplevelse som medför ökat självförtroende och utveckling mot den nya yrkesrollen. Tre till fyra studenter medverkar aktivt i scenarier vilka sedan reflekteras och diskuteras tillsammans med observerande studenter och ansvariga lärare

Patientsäkerheten är en viktig del som kommer att tydliggöras vid simuleringsövning genom att studenten blir medveten om risksituationer och därmed kan förebygga dessa.

Fullskalesimulering omfattar tre delar:

  1. förberedande genomgång
  2. genomförande
  3. avslutande genomgång

Den tredje avslutande delen, debriefing, består av tre faser: beskrivande-, analys- och användningsfas, vilka gås igenom med studenterna. Debriefing bygger på att det positiva lyfts fram, dvs. det som gjordes bra, men även vad jag lärde mig som kan tas med till framtida liknande situationer. Också den känslomässiga delen av att vara i situationen lyfts fram.

Simuleringsövningar finns inlagda vid tre tillfällen under den treåriga utbildningen till sjuksköterska:

Andra året: Ett tillfälle med simuleringsövningar. Fokus för lärande är strukturerat omhändertagande med stöd av LABCDE-modellen och samarbete i det vårdande teamet.

Tredje året: Två tillfällen med simuleringsövningar. Fokus för lärande är vård vid komplexa situationerStudenterna skall här uppnå ett lärande som innefattar samtliga delar som krävs för ett evidensbaserat, professionellt omhändertagande och bemötande.

I utvärderingar framkommer "Nyttigt att träna på ABCD i praktiken, jättebra övning inför verkligheten. Skulle ha det flera gånger under utbildningen. Bra sätt att lära sig tydlig kommunikation. Nyttigt att lära sig fungera under stress och veta lite hur man reagerar i pressade situationer".

Simuleringsövningar för specialistsjuksköterskeutbildningarna

Att använda fullskalesimulering i utbildningen är ett led i ett innovativt tänkande och ger en ökad förståelse för samtliga delmoment/ämnen som måste brukas för att ge en holistisk vård.

Lärandet blir en positiv upplevelse som medför ökat självförtroende och utveckling mot den nya yrkesrollen. Studenten medverkar aktivt i övningarna och medstudenter och lärare arbetar tillsammans med debriefing.

Patientsäkerheten är en viktig del som kan tydliggöras vid simuleringsövning genom att studenten blir medveten om risksituationer och därmed kan förebygga dessa.

Fullskalesimulering omfattar tre delar:

  1. briefing (förberedande genomgång)
  2. genomförande
  3. debriefing.

Den tredje delen, debriefing, består av tre faser: beskrivande-, analys- och användningsfas, vilka gås igenom med studenterna. Debriefing bygger på att det positiva lyfts fram, dvs. det som gjordes bra, men även vad jag lärde mig som kan tas med till framtida liknande situationer. Också den känslomässiga delen av att vara i situationen lyfts fram. Inom specialistsjuksköterskeutbildningarna (på avancerad nivå) är fokus för lärande specifika situationer för respektive specialistsjuksköterskeutbildning.

I utvärderingar framkommer "Nyttigt att träna på ABCD i praktiken, jättebra övning inför verkligheten. Skulle ha det flera gånger under utbildningen. Bra sätt att lära sig tydlig kommunikation. Nyttigt att lära sig fungera under stress och veta lite hur man reagerar i pressade situationer".

Hjärt-lung-räddning på KTC

Lärare som undervisar i Hjärt-Lung-Räddning (HLR) är utbildade instruktörer enligt Svenska Rådet för Hjärt-Lung-Räddnings rekommendationer. Studenterna arbetar i par i grupper med 8-10 studenter vid varje tillfälle. Undervisning i HLR finns inlagda vid två tillfällen under den treåriga utbildningen till sjuksköterska:

Första året: Undervisning i S-HLR Vuxen

Tredje året: Undervisning i S-HLR Barn

uppdaterad

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta din programansvarig:

Ulrica Åström (sjuksköterskestudenter)

Jeanette Källstrand (specialistsjuksköterskestudenter)