Sök

VFU-guide för sjuksköterskeprogrammen

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i ett flertal av sjuksköterskeprogrammets och specialistsjuksköterskeprogrammets kurser och är förlagda till olika vårdverksamheter såsom kommunal hälso- och sjukvård , privat vård, närsjukvård och sluten regionalvård. Under VFU samverkar handledare, huvudhandledare och lärare för att stödja ditt lärande i mötet med patienter. Nedan finner du information och aktuella dokument kring VFU.

Hälsodeklaration

Du som påbörjar sjuksköterskeprogrammet i Halmstad eller Varberg ska fylla i Hälsodeklaration avseende risk för tuberkulossmitta och kontroll av MRSA. En hälsodeklaration fylls i av samtliga studenter och utifrån den görs en bedömning. Det är rutin för sjuksköterskan på studenthälsan.

I samband med terminsstart vår och höst görs följande:

 • Information ges till studenterna angående hälsodeklarationen i Varberg och Halmstad ca tre veckor in i utbildningen.
 • Hälsodeklaration avseende tuberkulos och MRSA kommer på samma länk som VFU-anmälan. Länken läggs på Blackboard i första kursen på sjuksköterskeprogrammet. Hälsodeklarationen genomförs som webformulär för studenterna
 • Sjuksköterskan bedömer studenternas deklarationer, och kontaktar de studenter som ska MRSA-odlas eller IGRA-testas.
 • Intyg efter genomförd hälsodeklaration skickas VFU-koordinator från studenthälsan. Alla intyg journalförs på studenthälsan.

Vid frågor maila studenthälsan på studenthalsan@hh.se

Beställning VFU-platser

VFU-koordinator informerar studenten inför kommande VFU och beställer platser av Hallands kommuner samt Region Halland två gånger per termin, den 1 april för placeringar kommande hösttermin och 1 oktober för placeringar kommande vårtermin. Studenten placeras utefter tillgång på VFU-platser och med hänsyn till hinder/jäv.

När studenterna fått ett preliminärt besked finns möjlighet att inom en angiven tidsperiod inkomma med synpunkter till VFU-koordinator (möjlighet till byte med annan student) innan placeringarna beslutas. Placeringarna ska vara klara och bekräftas till respektive vårdverksamhet senast sex veckor före VFU-perioden. Då VFU-perioden påbörjas direkt i anslutning till höstterminens start är placeringarna klara före midsommar. Det innebär att studenten får besked om VFU-placering via studentmailen under sommaren.

Inom utbildningarna till specialistsjuksköterska erbjuds VFU-platser inom Region Halland och Hallands kommuner. Det finns även möjlighet att genomföra VFU i annat län än Halland inom samtliga utbildningar till specialistsjuksköterska. Vid önskemål om att genomföra VFU i annat län skall studenterna uppge detta i VFU-anmälan som finns på blackboard samt kontakta examinator för kursen.

VFU-anmälan

Information om VFU ges till studenterna av VFU-koordinator inför varje år, vilket i grundutbildningen innebär att information med tillhörande VFU-anmälan sker sammantaget vid tre tillfällen under utbildningen. Anmälan till kommande VFU sker genom läroplattformen Blackboard och där framgår också vilken information studenten är skyldig att uppge. VFU-anmälan är obligatorisk och ligger till grund för antalet beställda platser. I anmälan ska studenten uppge önskemål och hinder för placering.

Det finns ingen möjlighet för studenter inom grundutbildningen i sjuksköterskeprogrammet att genomföra VFU i annat län. Det beror på de avtal som lärosätet har med verksamheterna i Region Halland och Hallands kommuner. 

VFU-anmälan sker även inom utbildningarna till specialistsjuksköterska, enligt ovan.

Jäv – rättssäker bedömning under VFU

Studenten har rättighet att få en objektiv och rättssäker bedömning under sin VFU-placering. Det kan finnas tillfällen där en jävsituation uppstår. För att minska risken är det inte tillåtet att genomföra VFU:

 • i en vårdverksamhet där studenten arbetar, har arbetat eller har en kommande anställning
 • där anhöriga, nära vänner eller släktingar arbetar
 • där studenten eller närstående har en pågående vårdrelation
 • där studenten eller närstående är på mottagningen, skolhälsovård eller vårdverksamhet där studenten gör sin VFU.

Studenten ansvar för att meddela VFU-koordinator vilka VFU-platser som är olämpliga utifrån att jäv kan uppstå. Vårdverksamheten har också skyldighet att meddela Högskolan i Halmstad om risk för jäv uppstår. Om detta inte efterföljs riskerar studenten att få avbryta sin planerade VFU.

Studenten får inte underteckna någon form av anställning i vårdverksamheten, där studenten är placerad under pågående VFU-period.

VFU-placering

Region Halland har ett administrativt stöd för VFU-placeringar, Kliniska praktikplatser (KLIPP). Studenten får besked av VFU-koordinator via studentmailen när VFU-placeringarna finns tillgängliga i KLIPP.

För VFU-placeringarna inom Hallands kommuner får studenten besked av VFU-koordinator via studentmailen.

Instruktioner för Kliniska praktikplatser (KLIPP) för Region Halland

Nedan finns instruktioner för KLIPP.

 • Går in på adress: http://klipphall.duoit.se Länk till annan webbplats.
 • Klicka i den ruta där det står jag är student.
 • Logga in med användarnamn: student e-postadressen
 • Lösenord: bytut (detta gäller om studenten inte loggat in i Klipp med personlig inloggning tidigare)
 • Byt lösenordet till ett eget. Alla har en personlig inloggning och kan bara se sin egen placering. Kom ihåg sitt lösenord under hela utbildningen.

Sökväg:

 • Välj placeringar
 • Välj sjuksköterskeprogrammet eller aktuell specialistutbildning
 • Välj praktikbeteckning och välj den praktik du skall läsa
 • Välj att kontaktpersoner skall visas i listan.
 • Kontrollera att det står rätt år och termin vid fältet för termin
 • Klicka på visa.

Tillfällig bostad under VFU

Högskolan i Halmstad tillhandahåller ingen tillfällig bostad för studenten under VFU. Studenten ansvarar själv för att ordna övernattning via exempelvis vandrarhem, hotell eller liknande om behov finns. Det är av säkerhet inte tillåtet att övernatta på VFU-platsen.

SITHS-kort inom Region Halland

SITHS är en nationell standard och möjliggör en säker identifiering och hantering av känslig information. SITHS-kortet är en elektronisk identitetshandling, som bekräftar studentens identitet. Det är en värdehandling och ska hanteras därefter. Varje student har SITHS-kort för VFU inom kommunen och ett SITHS- kort för Regionen.

Information om SITHS-kort inom Region Halland

FoU Halland gör en beställning av SITHS-korten till Servicecenter på Region Halland.
Respektive arbetsplats/enhet registrerar studenten i Hallandskatalogen/HAK och gör eventuella beställningar av IT- och VAS-behörigheter. Därefter beställer Servicecenter korten.

Ett brev med personliga koder kommer att skickas till studentens folkbokföringsadress. Brevet är en värdehandling och ska förvaras under hela utbildningen.

Om studenten skulle glömma eller vilja byta koder och inte har tillgång till brevet, behövs ett nytt kodbrev beställas, vilket innebär en kostnad för regionen. Vid uthämtning av SITHS-kortet tar studenten med sig giltig legitimation och brevet med koderna till Region Hallands servicecenter. Har studenten ett giltigt SITHS kort sedan tidigare behövs inget nytt kort utan servicecenter lägger till aktuella behörigheter. Befintliga personliga koder till kortet används som tidigare.

SITHS-kortet kan hämtas ut under 3 månader, hämtas det ej under denna tid kommer kortet att avregistreras.

SITHS kortet är giltigt i 5 år och ska användas och behållas under hela studietiden. När studenten tar examen (eller av annan anledning avslutar sina studier) ska SITHS-kortet återlämnas till valfritt servicecenter inom Region Halland.

Placerad i Varberg och Kungsbacka hämtar sitt kort på Servicecenter hos Region Halland i Varberg övriga hämtar sitt kort på Servicecenter hos Region Halland i Halmstad.

Namnskylt

Student ska bära namnskylt på VFU där förnamn och rollen som sjuksköterskestudent framgår. Högskolan tillhandahåller en enklare form av namnskyltar, men det går bra att beställa egen skylt.

Invasiva moment under VFU

Det är ej tillåtet att studenter sticker eller genomför andra invasiva moment på varandra, handledare eller annan vårdpersonal under studietiden. Det saknar en medicinsk indikation och kan ge en ökad risk för smittspridning och/eller skada.

Ny VFU-placering till följd av tidigare underkänt betyg

Vid de tillfällen studenten har blivit underkänd på VFU ges möjlighet att vid ett tillfälle göra om VFU. I de situationer som studenten blir underkänd i verksamhetsförlagd utbildning och en ny VFU-period ska genomföras kommer examinator för aktuell kurs informera vårdverksamhetens huvudhandledare om att det är aktuellt att studenten gör om VFU. Om en student får betyget underkänt i samband med VFU, informeras studenten av examinator om att inför den nya perioden av VFU ska genomföras informeras vårdverksamheten enligt ovan.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta din programansvarig:

Ulrica Åström (sjuksköterskestudenter, Varberg)

Elenita Forsberg (sjuksköterskestudenter, Halmstad)

Jeanette Källstrand (specialistsjuksköterskestudenter)