Sök

Betyg och resultat

Här hittar du bland annat information om när du enligt reglerna senast ska ha fått ditt resultat och vad du kan göra om du upptäcker oriktigheter i bedömningen.

När din lärare har bedömt din examination, till exempel en salstenta eller hemuppgift, kan du se ditt betyg i Ladok för studenter. Enligt reglerna ska du få reda på ditt resultat senast tre veckor (15 arbetsdagar) efter tentatillfället och senast två veckor före en eventuell omtenta. Som första arbetsdag räknas första arbetsdag efter tentamen. Alla studenter har rätt till muntlig eller skriftlig genomgång av tentan. Tid för det meddelas i samband med att du får ta del av ditt resultat.

Omprövning av betyg

Om du anser att din examinationsuppgift har blivit felbedömd och kan visa det, till exempel om du och en kursare har svarat likadant på en uppgift men fått olika antal poäng, har du möjlighet att begära att examinator omprövar betyget.

Om du har för avsikt att begära omprövning ska du inte hämta ut din tenta eller uppgift i original. Då kan du be Servicecenter om en kopia av examinationsuppgiften när du hämtar den. Det är inte tillåtet att i efterhand ändra angivna svar eller examinators bedömning.

Skrivfel eller räknefel?

Ett betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande får rättas både till fördel och till nackdel för dig som student enligt förvaltningslagen. Ett sådant beslut fattas av examinator.

Om din examinator däremot upptäcker att ett betyg är uppenbart oriktigt – på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning – ska hen ändra betyget. En sådan ändring får bara göras om den är till din fördel, det vill säga om betyget höjs.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt