Sök

Till Georgis minne – matematikstipendium

Stipendiet Till Georgis minne delas ut till studenter som bland annat har visat särskilt intresse för matematik och som även har bidragit till andra studenters ökade intresse för ämnet. Stipendiet delades för första gången ut 2018.

Stipendiaterna

Stipendierna om 10 000 kronor delas ut till studenter vid Högskolan i Halmstad som har visat ett stort intresse för matematik och även prov på goda kunskaper i ämnet. Studenterna ska ha visat särskild empati för andra studenters behov av stöd i matematikstudierna, och ha bidragit till ökat intresse för matematik bland andra studenter och även ökat deras förmåga att lösa problem – gärna i samarbete med andra. Stipendiaterna ska ha för avsikt att avsluta sina studier det aktuella läsåret.

Stipendiater och motiveringar 2023

 • Jenny Emilsson, Grundlärarutbildning åk 4–6
 • Erica Jonsson, Civilingenjör i intelligenta system
 • Tara Kadir, Ingenjör i hållbar energi

Jenny Emilssons vetgirighet och engagemang under studietiden har lett till såväl goda kunskaper i matematikämnet som i matematikdidaktik. Jenny Emilsson har, förutom att se till sin egna utveckling, även stöttat andra studenter i olika sammanhang. Detta gäller såväl inom den egna klassen, där hon har läst till 4–6-lärare, som när hon som SI-ledare i matematik och naturvetenskap har stöttat studenter från andra klasser. Under SI-passen har Jenny Emilsson varit en uppskattad ledare genom sin förmåga att entusiasmera och stödja andra studenter. Många studenter vittnar också om Jenny Emilssons förmåga att stödja studenter såväl i grupp som individuellt på fritiden och att hon gör det med en stor empatisk förmåga.

Erica Jonsson Under sin utbildning till civilingenjör i intelligenta system har Erica Jonsson handlett och inspirerat flera årgångar ingenjörsstudenter i sin roll som SI-ledare i matematik. Samtidigt har hennes ledaregenskaper gjort henne till en uppskattad mentor som SI-coach där hon har utbildat och handlett andra SI-ledare. Som ordförande i föreningen ADA har Erica Jonsson arbetat aktivt för att främja en jämställd studiemiljö och gjort betydande insatser i rekryteringen av kvinnliga studenter till Högskolans ingenjörsutbildningar inom IT. Erica Jonsson är en stipendiat i sann Georgi-anda och en fin bärare av hans minne.

Tara Kadir är en starkt engagerad student. Hon har arbetat med HUST, Halmstad University Solar Team, där hon har varit lika ambitiös som i sina studier. Hon har läst extra kurser för att stilla sin vetgirighet och för att utvecklas. Tara Kadir är initiativrik och har hjälpt till att marknadsföra programmet Ingenjör i hållbar energi. Som SI-ledare i matematik har hon varit uppskattad när hon har hjälpt studenter att förbättra sin inlärnings- och problemlösningsförmåga. För att utveckla studenters analysförmåga, kritiska tänkande och studiestrategier krävs lyhördhet för att fånga upp studenternas behov. Denna förmåga har Tara Kadir. Sin sista termin har hon på eget initiativ genomfört i Madrid.

Tre kvinnor med diplom och blommor i händerna

Pristagarna 2023. Jenny Emilsson, Erica Jonson och Tara Kadir.

Stipendiater och motiveringar 2022

 • Johan Olsson, Utvecklingsingenjörsprogrammet
 • Daniel Paulsson, Grundlärarutbildning åk F–3

Johan Olsson har genomfört sina studier på Utvecklingsingenjörsprogrammet med högsta betyg i alla ämnen. Redan från början visade han solida matematikkunskaper, stor vetgirighet och smittande entusiasm. Hans sociala kompetens och generositet upptäcktes snabbt av studiekamraterna, och snart var han en omtyckt SI-handledare (Supplemental Instruction). Alla pratar med värme om Johan Olsson! Han blir en utmärkt bärare av Georgis minne!

Daniel Paulsson har under sina studier varit både entusiastisk och vetgirig när det gäller såväl matematik som målet att bli lärare i ämnet. Han har inte enbart haft sin egen utveckling för ögonen, utan även andra studenters. Daniel Paulsson har varit en viktig kugge i implementeringen av SI (Supplemental Instruction) på grundlärarutbildningen åk F–3, och en uppskattad ledare för flera grupper i matematik, naturvetenskap samt inom examensarbete. Daniel Paulssons förmåga att entusiasmera har lyst igenom också i hans egna matematikstudier, där han och hans studiekamrater har träffats i grupp för att lösa problem och stödja varandra i matematikutvecklingen.

Två manliga studenter mot grå bakgrund håller leende varsitt stipendium samt varsin blombukett.

Pristagarna år 2022. Johan Olsson och Daniel Paulsson.

Stipendiater och motiveringar 2021

 • Hanna Holmqvist, Grundlärarutbildning åk F–3
 • Ema Krcic, Civilingenjör i datateknik
 • Matilda Krohn, Byggingenjörprogrammet

Hanna Holmqvists vetgirighet och engagemang under sina studier har lett till såväl höga kunskaper i matematikämnet som i matematikdidaktik. Hanna har förutom att se till sin egen utveckling även stöttat andra studenter i olika sammanhang. Detta gäller såväl inom den egna klassen, där hon läst till grundlärare F-3, som när hon som SI-ledare i matematik och naturvetenskap även stöttat studenter från andra klasser. Under SI-passen har Hanna varit en uppskattad ledare genom sin förmåga att entusiasmera och stödja andra studenter. 

Ema Krcic har under sin utbildning till civilingenjör i datateknik med stort  engagemang arbetat aktivt med såväl rekrytering av kvinnliga studenter till  programmet som med insatser för att främja en jämställd studiemiljö. Som uppskattad SI-ledare har hon med stor framgång handlett flera generationer av nybörjarstudenter under deras inledande kurser i matematik. Samtidigt har hennes goda ledaregenskaper gjort henne till en uppskattad mentor även i utbildningen av nya SI-ledare. Emas insatser under utbildningen har varit mycket värdefulla för såväl för programmets utveckling som för studenterna. 

Matilda Krohn har genomfört sina studier på Byggingenjörsprogrammet på ett utmärkt sätt med högsta betyg i alla ämnen. Ackordet slogs an redan första dagen med lysande matematikkunskaper, vetgirighet och en smittande entusiasm:

Till andra studenters glädje har du varit en klar och trygg källa att ösa stöd och erfarenhet ur. De pratar gärna med värme om dig och de minnesvärda och innovativa insatser du gjorde som SI-handledare i matematik. Som lärare har det varit en sann fröjd att följa din utveckling. Matilda, dina solida kunskaper, din generositet och ödmjukhet gör dig till en fin bärare av Georgis minne! 

Tre unga kvinnor med diplom och blomsterbuketter i händerna,, grå bakgrund

Pristagarna år 2021. Ema Krcic, Matilda Krohn och Hanna Holmqvist.

Stipendiater och motiveringar 2020

 • Alexander Alfredsson, Grundlärarutbildning åk 4–6
 • David Oljelund, Maskiningenjör
 • Oscar Johansson, Mekatronikingenjör

Alexander Alfredsson har under sina studier visat på entusiasm och vetgirighet till såväl matematik som ämnesområde som att bli en välfungerande lärare i matematik. Alexander har genom detta inte enbart haft sin egen utveckling för ögonen utan även andra studenter i olika sammanhang. Alexander har bland annat varit SI-ledare i matematik. Där har Alexander varit en uppskattad ledare genom sin förmåga att entusiasmera och stödja andra studenter.

David Oljelund Det började redan första dagen; ”Jag vill läsa mer matte! Men kommer mina vingar av vax att bära?!” David, du är en sann sökare, som med stor beslutsamhet mekade om i ditt program och tog dessutom ombord extra kurser i matematik. Allt genomfört med bravur! Vi är många som haft förmånen att följa dig och njutit av dina finurliga kunskaper, smittande entusiasm och varma generositet. David, dina vingar är av bästa kvalitet som bär dig så långt du vill. Men glöm inte att låta tiden vara oberoende variabel på resan, allt blir så mycket rikare då!

Oscar Johanssons utbildning till Mekatronikingenjör har resulterat i absoluta toppbetyg. I
sin roll som SI-ledare har han gjort en uppskattad insats genom att
framgångsrikt bidra med såväl sina ämneskunskaper som sin pedagogiska förmåga
till andra studenters utveckling av kunskaper inom matematikområdet. Oscars goda
ledaregenskaper har bidragit till en väl fungerande studiemiljö och varit ett
uppskattat stöd för Högskolans ingenjörsstudenter även inom andra ämnesområden.

Stipendiater och motiveringar 2019

 • Kim Wilhelmsson, Grundlärarutbildning åk 4–6
 • Josefin Hörwing Alvtegen, Utvecklingsingenjörsprogrammet
 • Lucas Ebers, Elektroingenjör

Kim Wilhelmsson har under studietiden visat stor entusiasm och vetgirighet i sina ämnesstudier i matematik och matematikdidaktik. Han har ställt nyfikna frågor och själv tagit initiativ att fördjupa sig i litteratur som går utanför kursens ram. Förutom sitt eget lärande har han stöttat och hjälpt sina studiekamrater. Tillsammans har de löst komplexa uppgifter i syfte att utveckla sina matematikkunskaper. Kim Wilhelmsson har även varit en viktig del i implementeringen av SI (Supplemental Instruction) i matematik, där han har varit ledare för flera grupper. Kim Wilhelmsson har varit en positiv ledare genom sin förmåga att entusiasmera och stödja.

Josefin Hörwing Alvtegen har genomfört sina studier på Utvecklingsingenjörsprogrammet på ett utmärkt sätt. Tonen slogs an redan första dagen då hon visade lysande matematikkunskaper och en smittande entusiasm. Till andra studenters glädje har hon varit en klar och outsinlig källa att ösa stöd och erfarenhet ur. I projektarbete antar Josefin Hörwing Alvtegen gärna med framgång ledarrollen och är den som löser kniviga situationer, av såväl teknisk som social karaktär. Som lärare har det varit en sann fröjd att följa hennes utveckling.

Lucas Ebers har med militärisk precision gått igenom utbildningen till elektroingenjör, vilket har resulterat i studieresultat som ligger i nivå med de allra bästa i programmets snart 30-åriga historia. Han har i sin roll som SI-ledare (Supplemental Instruction) framgångsrikt bidragit med sina kunskaper och pedagogiska förmåga till andra studenters i lärande i matematik. Förutom att vara en uppskattad SI-ledare i matematik har Lucas Ebers goda ledaregenskaper varit ett värdefullt stöd för studenterna på akademins ingenjörsprogram även inom andra områden.

Stipendiater och motiveringar 2018

 • Elin Espling, Grundlärare åk 4–6
 • Frida Femling, Civilingenjör i datateknik
 • Louice Lundvall, Förskollärarutbildningen

Matematikstipendium delades ut för första gången

Elin Espling har visat ett genuint intresse både för elevers och medstudenters lärande. Elin har en entusiasm och drivkraft som ger andra inspiration och energi. Elin har under matematikkursen bidragit till ett gott klimat i klassrummet. Hon har varit ambitiös och vetgirig och avslutat matematikkursen med goda studieresultat. Hon har varit en förebild och positiv ledare. Hon har framfört konstruktiv kritik på ett ödmjukt sätt i syfte att utveckla matematikkursen. Elin har visat ett särskilt intresse för att arbeta med resonemangsförmågan genom att förändra sociomatematiska normer i klassrummet.

Frida Femling har varit målmedveten under sina egna matematikstudier och har i sin roll som SI-ledare (Supplementary Instructions) framgångsrikt bidragit till andra studenters lärande i matematik. Frida är driven och duktig på det mesta och har till exempel drivit ett företag parallellt med studierna. Frida fick Fåhré-priset för bästa examensarbete på ingenjörsprogram under UTEXPO 2018 och är en omtyckt SI-ledare där hon hjälper andra studenter. Hon slutar nu efter tre år på programmet Civilingenjör i datateknik för fortsatta masterstudier på Chalmers entreprenörsskola där hon fick en av 30 platser bland över 400 sökande.

Louice Lundvall Med sin fördjupade förståelse för matematik för våra yngsta medverkar Louice Lundvall till ett matematikkunnande med begrepp och aktiviteter som kommer att få betydelse för matematiken längre fram för både barn och kollegor. Hon har i lektionssammanhang bidragit med kreativitet och nytänkande kring arbetssätt och former för att utveckla intresse för matematik för alla klasskamrater.

Vem var Georgi Tchilikov?

Georgi Tchilikov arbetade under flera år som lärare i matematik på Högskolan i Halmstad.
År 2010 avled Georgi efter en tids sjukdom, han var då 43 år. Georgi Tchilikov tyckte
mycket om sitt arbete och levde för detta. Han fanns alltid där för att hjälpa sina studenter
och han var en mycket uppskattad lärare och kollega. Georgis föräldrar kontaktade Högskolan i Halmstad för att donera Georgis sparpengar, de vill se en fortsättning på hans
beredvillighet att hjälpa studenter genom en form av uppmuntrande stipendier.

Stipendiet delas ut årligen till avgångsstudenter som under sin utbildning läst matematik.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt