Våra doktorander

I Nationell forskarskola i hälsoinnovation finns 13 doktorander. Alla doktorander är inskrivna i forskarutbildning vid något av de deltagande lärosätena. De är dessutom knutna till ett företag, en region eller en kommun.

Företagsdoktorander

Anna-Caisa Söderberg

Porträtt av en person med ljust hår och glasögon. Foto.
 • Mittuniversitetet
 • Synsam Group

Om forskningen

Närsyntheten (myopi) ökar i världen, men fakta om hur det ligger till i Sverige är knapp. Det finns behandlingar för att stoppa myopiutvecklingen, men vi har inga studier om det på svenska barn.

Syftet i ett hälsovetenskapligt perspektiv är att detta forskningsprojekt som ett resultat kan bidra till att:

 • öka kunskapen och medvetenheten om myopikontroll och behandling
 • ta fram "best practice" för att utföra myopikontroll bland optiker i Sverige
 • på lång sikt minska progressionen av myopi bland svenska barn och minska risken för potentiellt hög myopi i framtiden och således minska allvarliga ögonsjukdomar och tillstånd, som skulle leda till sämre livskvalitet och högre kostnader för samhället.

Anna-Caisa Söderbergs forskning

Kontakt: annacaisa.soderberg@miun.se

Cecilia Johansson

 • Jönköping University
 • Stromder AB

Kontakt: cecilia.johansson@goozo.se

Daniel Daneshmir

 • Högskolan i Halmstad
 • Entergate AB

Om forskningen

Forskningen fokuserar på riskbedömning av patienter med fokus på karies. Detta genom att vidareutveckla mjukvara som tidigare använts för att riskbedöma barn med akut psykisk sjukdom. Genom att både behandlare och patient tidigare upptäcker en förhöjd risk för sjukdom så kan profylaktiska åtgärder förhindra ett framtida behov av vård. Att inkludera patient som samproducent av vård innebär inte bara en ökad produktion av vård men även att behandlare tar stöd av individens delaktighet och autonomi. Patienten tillåts då skapa förutsättningar för en hälsosam livsstil och får även ansvar för sin egen munhälsa. Detta innebär att patienten går från att endast konsumera vård till att samproducera vård.

Kontakt: daniel.daneshmir@hh.se

Hanna Daneshmir

Porträtt av en person med långt, mörkt hår.
 • Högskolan i Halmstad
 • Entergate AB

Om forskningen

Hanna Deshmirs forskning fokuserar på att driva innovativa teknologier för att optimera forskningsprocessen. Genom att använda digitala verktyg och tekniska plattformar med integrerad AI/ML optimera datainsamling och analys. Hennes mål är att skapa en symbiotisk relation mellan klinisk forskning och tekniska lösningar, där de samverkar för att förbättra och förenkla forskning.

Kontakt: hanna@entergate.se

Sofia Dinkelspiel Ekman

Porträtt av en ljushårig person med glasögon på huvudet. Foto.
 • Högskolan i Halmstad
 • Kogmot AB

Om forskningen

Projektet syftar till att förstå hur elevers stillasittande beteende skulle kunna förändras i klassrummet. Genom en förstudie tillsammans med eleverna strävar vi efter att skapa en optimal klassrumsdesign för att undvika stillasittande beteende. En interventionsstudie på ett läsår följer med den design som fastställts i förstudien där kognitiva och muskuloskeletala funktioner samt välbefinnande ska mätas. Resultaten kommer att sammanställas och användas för att utvärdera vart man ska ta vägen härifrån för att förbättra elevernas psykiska och fysiska hälsa.

Kontakt: sofia@servabote.com

Oskar Gustafsson

Porträtt av en person med kort hår. Foto.
 • Högskolan i Halmstad
 • Mölnlycke Healthcare

Om forskningen

Sår är en växande finansiell börda för sjukvården. Kroniska och svårläkta sår kan orsaka mycket lidande och smärta samt kraftigt minska livskvalitén för patienter. Trots att sårvården utgör ungefär 5% av sjukvårdens budget finns inte sårvård som specialistutbildning för sjukvårdspersonal. En stor del av kostnaderna inom sårvård drivs av försenad vård och komplikationer som orsakats av bristande kunskap, ineffektivitet, bristande efterlevnad av protokoll och riktlinjer samt en bristande tro på möjligheten att påverka läkandet av ett sår.

Syftet med min forskning är att öka kunskapen om hur man skapar genomtänkta vårdförlopp för patienter som lider av akuta och svårläkta sår.

Kontakt: oskar.gustafsson@molnlycke.com

Kommun- och regiondoktorander

Carina Fjällman

Porträtt av en person med svart tröja. Foto.
 • Högskolan Väst
 • Melleruds kommun

Om forskningen

Carina Fjällmans doktorandprojekt har sin bas i arbetsintegrerat lärande och handlar om samverkan mellan sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården och andra sjuksköterskegrupper. Syftet är att undersöka hur sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård upplever lärande och kunskap i samverkan med andra sjuksköterskegrupper vid akuta ohälsotillstånd hos äldre som vårdas i hemmet.

Kontakt: carina.fjallman@mellerud.se

Cecilia Solis Lovekvist

Porträtt av en person med korts, mörkt hår och mörk tröja. Foto.
 • Högskolan i Halmstad
 • Halmstad kommun

Om forskningen

Forskningsprojektet handlar om digitalisering inom socialtjänsten och införandet av ett nytt verksamhetsstöd med välfärdsteknik, en individapp för brukare och en personalapp, kopplat till en digital genomförandeplan inom kommuners LSS-boenden.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka och analysera hur brukares erfarenheter, delaktighet och inflytande tillvaratas i utvecklingen utav välfärdsteknik och aktiviteterna i den individuella appen, ett digitalt stöd som är kopplat till brukarens genomförandeplan. Exempelvis, vilka utmaningar och möjligheter finns vid införandet och i utvecklingsarbetet? Jag undersöker även hur de professionella påverkas av införandet av ett digitalt verksamhetsstöd och apparna för personal och brukare.

Cecilia Solis Lovekvists forskning

Kontakt: cecilia.solis_lovekvist@hh.se

Lisabet Lindbäck

Porträtt av en person med ljust hår och svart tröja. Foto.
 • Mittuniversitetet
 • Sundsvalls kommun

Om forskningen

Forskningen handlar om hur vi kan förbättra kvaliteten på hemsjukvård med hjälp av personcentrering, teamarbete och samverkan mellan organisationer, samt hur digitaliseringen kan vara till hjälp i omställningen mot god och nära vård inom kommunerna.

Lisabet Lindbäcks forskning

Kontakt: lisabet.lindback@miun.se

Liv Nordström

Porträtt av en person med ljust hår och grön tröja. Foto.
 • Mälardalens universitet
 • Region Sörmland

Om forskningen

I ett allt mer fragmentiserat välfärdssystem har samverkan och samordning blivit en nyckelfråga för god vård och omsorg. Samordnad planering för personer som behöver stöd från flera olika aktörer ska bidra till ett sammanhållet stöd, samtidigt som det ska erbjuda möjlighet för individen att ha kontroll och inflytande över de insatser som planeras. Om den samordnade planeringen ska vara ett instrument som bidrar till att individen är involverad och har inflytande över den sammanhållna vården och omsorgen, behövs ökad kunskap om hur delaktighet i denna planeringsprocess definieras, upplevs och skapas, särskilt när det handlar om personer som kan behöva särskilt stöd för att göra sin röst hörd. I projektet genomförs fyra delstudier i syfte att öka kunskapen om delaktighet i samordnad planering när det gäller personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism.

Kontakt Liv Nordström: liv.nordstrom@mdu.se

Ninni Löfqvist

Porträtt av en person med långt hår och fräknar. Foto.
 • Mittuniversitetet
 • Region Västernorrland

Om forskningen

Temat för forskningen är ”Hur kan organisationer inom hälso- och sjukvården öka sin förmåga till kontinuerliga förbättringar och lärande?”. Hur kan förmågan till att själva driva förbättringsarbete öka, och hur kan förmågan till organisatoriskt lärande öka?

Kontakt: ninni.lofqvist@miun.se

 

Sara Karnehed

Porträtt av en leende person med långt hår. Foto
 • Högskolan i Halmstad
 • Region Halland

Om forskningen

Användningen av digitala system inom hälso-och sjukvården skapar många nya möjligheter och kan bidra till ökad hälsa hos befolkningen och effektivare vård. Samtidigt bedrivs hälso-och sjukvård i komplexa organisationer där mellanmänskliga relationer står i centrum och där tjänster utförs av olika välfärdsprofessioner. Projektet undersöker hur digitaliseringen påverkar sjuksköterskors arbete och profession, med ett fokus på hemsjukvård. Forskningen bidrar med kunskap om såväl förutsedda som oförutsedda konsekvenser av digitalisering samt hur framtida teknologier kan utformas i samverkan med sjukvårdspersonal.

Kontakt: sara.karnehed@hh.se

Alireza Esmaeilzadeh

Porträtt av en leende person med långt hår. Foto
 • Högskolan i Halmstad
 • Atos Medical AB

Om forskningen

Forskning undersöker hur generativ AI kan integreras i icke-tekniska företag, med fokus på Atos Medical och deras moderbolag Coloplast. Studien bidrar till forskningen om hur innovationer tas emot och används. Projektet undersöker både utmaningar och möjligheter med att införa AI-lösningar i icke-tekniska miljöer och ger värdefulla insikter för både akademin och praktiska tillämpningar.

Kontakt: alireza.esmaeilzadeh@atosmedical.com

Ingela Mauritzon

Porträtt av en leende person med långt hår. Foto
 • Högskolan i Halmstad
 • IVV Labs AB AB

Om forskningen

Forskningen fokuserar på hur AI, framförallt stora språkmodeller och sentimentanalys, används inom reglering av MedTech. Ingela är djupt investerad i att utforska hur attityder och sentiment till nya arbetssätt och verktyg påverkar hur tekniken adopteras och tillämpas i praktiken.

Kontakt: ingela.mauritzon@invitrovista.com

Publicerad

Uppdaterad


KONTAKT

Dela