Sök

Examensarbete i informatik på ITE

Syftet med examensarbetet är att förbereda dig för en kommande yrkesverksamhet och för vidare studier på masternivå. Syftet är även att du i detta arbete ska visa att du uppnått den kunskapsnivå som din examen representerar.

Seminarium ett – planeringsseminarium

Vid det inledande seminariet behandlas problem och syfte. Vid detta tillfälle ska du kunna presentera en undersökningsbar frågeställning som är grundad i tidigare forskning inom området. Du ska kunna argumentera för frågeställningens relevans och ämnesmässiga betydelse. Inför seminariet är det viktigt att du har en idé om hur frågeställningen kan undersökas, vilken litteratur du kan ta stöd av och studiens förväntade resultat. Det är viktigt att du noggrant går igenom din text, dina argument och val. Tänk också igenom vad det är du vill ha feedback på. För att få kvalitativ feedback är det en god idé att se till så texten är läsbar, begriplig och korrekt formaliamässigt. Ju mer genomarbetad texten är desto bättre feedback kan du få.

Seminarium två – mittseminarium

Vid seminarium två behandlas hela texten från introduktion till metodavsnitt. Du ska kunna argumentera för frågeställningens relevans och ämnesmässiga betydelse, presentera en sammanhållen litteraturstudie, samt kunna argumentera för de val du gjort gällande metod och analys. Likaså behöver du tänka igenom alternativa tillvägagångssätt. Det är viktigt att du noggrant går igenom din text, dina argument och val. Tänk också igenom vad det är du vill ha feedback på. För att få kvalitativ feedback är det en god idé att se till så texten är läsbar, begriplig och korrekt formaliamässigt. Ju mer genomarbetad texten är desto bättre feedback kan du få. Vid seminariet baseras den feedback som ges av handledarna på kriterier för mittseminariet, för att tydligt kommunicera status på uppsatsen.

Slutseminarium

Vid slutseminariet lägger du fram och försvarar din uppsats. Inför seminariet ska du således ha ett komplett examensarbete. De arbeten som inte anses kompletta kommer inte att kunna läggas fram. Du ska vid detta tillfälle också opponera på någon annans arbete. Som opponent ska du diskutera framlagd uppsats kvaliteter och brister. Under seminariet driver du som opponent diskussionen och författaren försvarar sin uppsats. Som opponent är det ditt ansvar att disponera tiden väl så att du hinner behandla uppsatsen i sin helhet.

Det innefattar att ge auditoriet och examinator en god bild av uppsatsens styrkor och svagheter, samt ge tid för eventuella frågor. När du opponerar ska du vara noggrann med att formulera dig konstruktivt och ställa väl genomtänkta frågor. Tänk på att ställa en fråga i taget och att ge författaren tid att svara, kommentera eller förklara. Koncentrera dig på väsentligheter i kritiken, undvik att ödsla tid på detaljer såsom stavfel och liknande (denna typ av brister ska framgå av den skriftliga opponeringen).

Som författare ska du försvara din uppsats genom att besvara frågor och bemöta kritik från opponent, auditoriet eller examinator. Som författare av uppsatsen förväntas du även hantera framförd kritik ödmjukt, samtidigt som du sakligt försvarar uppsatsen. Undvik att gå i överdriven försvarsställning.

uppdaterad

Kontakt

Dela