Sök

Enkät gav många värdefulla inspel om distansstudier

Under våren skickades en enkät ut om hur den hastiga omställningen till distansstudier har fungerat för dig som är campusstudent för att Högskolan ska kunna dra lärdomar för förbättrad undervisning och stöd för distansstudier. Nu har svaren sammanställts och resultatet innehåller både beröm och kritik men också konstruktiva förbättringsförslag.

Den 17 mars 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten att alla högskolor skulle övergå till distansundervisning med anledning av coronapandemin. Högskolans rektor beslutade omedelbart att Högskolan i Halmstad redan dagen efter skulle övergå till distansundervisning och att alla examinationer på campus skulle ställas in. Vissa delar av campus skulle hållas öppna för studenter som behövde tillgång till dator och uppkoppling för att bedriva sina distansstudier.

– Denna exceptionella situation har inneburit att Högskolan på väldigt kort tid och med ordinarie resurser fick anpassa sig till situationen. Målsättningen har varit att i möjligaste mån fortsätta att bedriva undervisningen i normal takt, men som distansundervisning. Det har naturligtvis varit påfrestande för våra studenter och för att ta reda på hur de upplevde situationen och det stöd som vi erbjuder, valde vi att skicka en enkät i slutet av april, säger prorektor Pernilla Nilsson.

1 564 svarade på enkäten

Enkäten skickades till 5 040 studenter som i vanliga fall läser ett campusförlagt program eller fristående kurs. Totalt innehöll enkäten elva frågor, två bakgrundsfrågor och en avslutande fritextfråga.

De områden som ni fick ta ställning till var:

  • högskolans teknik/verktyg för studier på distans
  • kontakt med lärare på kursen
  • kontakt med Högskolans studentstöd och olika former av service till studenter
  • samarbetet med studiekamrater
  • fysisk studiemiljö i hemmet
  • kursens upplägg
  • eget mående (eventuell stress, oro m.m.)

  1 564 studenter slutförde enkäten, vilket gör att svarsfrekvensen hamnade på 31 procent. Över hälften av er som besvarade enkäten, formulerade också i fritextsvar hur ni upplevde nuvarande situation. Med tanke på svarsfrekvensen bör resultatet från enkäten tolkas med viss försiktighet då det går att ifrågasätta om enkäten kan representera studentgruppen som helhet.

  Enkätsvaren innehåller både beröm, en del kritik men också många gånger konstruktiva förbättringsförslag på vad som kan göras. Flera av er som har svarat på enkäten har uttryckt tacksamhet över att Högskolan och lärarna utifrån rådande situation, på kort tid, varit flexibla och hittat lösningar för att få övergången till distansundervisning att fungera så bra som möjligt.

  Hälften har fått det sämre

  Hälften av er upplever att studierna har blivit sämre nu, jämfört med tiden före omställningen. En tredjedel menar att det inte är någon förändring och 14 procent menar att studierna fungerar bättre nu än tidigare.

  Hur effekterna av Högskolans hastiga övergång till distansundervisning upplevs är mycket skiftande och beror på en rad olika omständigheter. Det handlar bland annat om vilken kurs som pågick vid tidpunkten då enkäten besvarades, om det var en kurs med många inslag av lärarledd undervisning eller en kurs med hög grad av självstudier etc.

  Ni som går ert första år anger att studierna fungerar sämre nu, strax över 60 procent, när en jämförelse görs mellan årskullar. Ni som har kommit längre i er utbildning uppger inte i lika hög grad att det har blivit sämre, färre än hälften anger detta. Hälften av er som går år 4 eller 5 upplever inte att det har blivit någon förändring i hur studierna fungerar.

  – Den korta tiden för omställningen har lett till flera utmaningar, både för medarbetare och studenter, problem har fått lösas allt eftersom de har uppstått. Det handlar också om lärarens och studentens vana av distansundervisning och verktyg, startsträckan har helt enkelt varit olika lång. Hur vi som individer upplever situationen och hur vi anpassar oss efter den påverkar naturligtvis också, säger Pernilla Nilsson.

  Studentkåren hoppas att de positiva upplevelserna från våren, bland annat med förändrade undervisningsformer, kan leva kvar.

  – Vi på Studentkåren har, precis som studenterna har svarat i enkäten, sett att lärarna har gjort ett fantastiskt arbete i denna snabba omställning. Flertalet studenter som hört av sig till oss har uppskattat de inspelade föreläsningarna, där möjligheten finns att lyssna och titta igen. Dock är avsaknaden påtaglig av spontana dialoger och diskussioner med lärare och studiekamrater, något som vi hoppas ska finnas mer av till hösten, säger studentkårens ordförande Ida Bard i en kommentar till enkäten.

  Tekniken är bra, men inte välbefinnandet

  Bäst upplever ni att Högskolans teknik och verktyg för studier på distans fungerar, där svarar över 70 procent att det fungerar bra eller mycket bra. Sämst upplevs det egna måendet, där strax över hälften upplever att det är mindre bra eller dåligt.

  Studenthälsan vittnar också om att omställningen till distansstudier har påverkat. Ett stort antal studenter har sökt stöd:

  – Vi ser tydligt att det är kopplat till rådande situation. Det har varit en stor omställning för oss alla och det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Vi vill påminna alla studenter som önskar stöd att kontakta oss, säger Elisabeth Ylander, legitimerad sjuksköterska på Studenthälsan.

  – Därför måste vi fortsatt ha fokus på proaktivt och hälsofrämjande arbete! Vi måste se till att våra studenter får den information som de behöver, inte minst vad gäller det stöd och hjälp som de kan få om hur man lyckas med distansstudier och stöd för hälsorelaterade frågor, understryker Pernilla Nilsson, och hänvisar till studentwebben där all studentinformation finns samlad.

  En av de mest förekommande kommentarerna handlar om utmaningen i att behålla motivationen till att studera. En del saknar den struktur som kommer med campusbaserad undervisning och upplever därmed att mer ansvar landar på studentens axlar nu. En del av er lyfter å andra sidan fram den flexibilitet som de upplever kommer med distansundervisning som något positivt.

  Flera förbättringsförslag

  Många av er har också lämnat förbättringsförslag, exempelvis önskemål om mer enhetlig struktur kring kommunikation från lärare och insatser för att underlätta samarbete mellan studenter bland annat vid grupparbeten.

  Publicerad

  kontakt

  Dela

  Kontakt