Sök

Arbetsmiljö

Alla studenter på Högskolan i Halmstad har rätt till en god studiemiljö för att kunna utvecklas och lyckas med studierna. På denna sida kan du ta del av viktig information om arbetsmiljö som du behöver känna till under din studietid.

Högskolans policy för arbetsmiljö och lika villkor

Högskolan ska kännetecknas av en arbetsmiljö där:

  • vi verkar gemensamt för en inkluderande verksamhet som präglas av lyhördhet, delaktighet, öppenhet, samverkan samt respekt för och tillit till individen.
  • vi stödjer och uppmuntrar varandra i att stärka våra kompetenser, involverar varandra och samarbetar mot gemensamma mål.
  • nolltolerans gäller avseende trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier och vi arbetar med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering.
  • vår fysiska arbetsmiljö är trygg och tillgänglig och utformad på ett sätt som stimulerar till möten, delaktighet och inspiration.

Rätt till en god arbetsmiljö

Rätten till en god studiemiljö gäller både fysisk och social arbetsmiljö. Reglerna i arbetsmiljölagen och föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller i många delar även skolan. Du kan läsa mer i arbetsmiljölagen, 1 Kap 3§.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt