Sök

Pausa eller avbryta studierna

Om du behöver ta studiepaus eller om du inte kan påbörja din utbildning behöver du kontakta Högskolan för att inte gå miste om möjligheten att gå utbildningen vid ett senare tillfälle. Här kan du se om du behöver göra ett studieuppehåll, studieavbrott eller ansöka om anstånd med studierna.

Studieavbrott

Om du inte planerar att gå den utbildning som du redan har registrerat dig på ska du anmäla ett studieavbrott till Högskolan.

Studieuppehåll

Om du under en begränsad tidsperiod inte kan studera kan du ansöka om att göra ett studieuppehåll. Du kan ansöka om studieuppehåll tidigast tre veckor efter att din utbildning har startat. Innan dess kan du ansöka om anstånd med studier.

Universitets- och högeskolerådet om särskilda skäl

UHRFS 2016:1
4 § Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts-eller civilpliktstjänstgöring, militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Fakta om studieuppehåll

  • Du kan inte registrera eller omregistrera dig på kurser inom programmet under ditt studieuppehåll.
  • Vid beviljat studieuppehåll med platsgaranti, glöm inte anmäla ändrade förhållanden till CSN.
  • Under ett studieuppehåll på program får du bara göra examinationer, till exempel skriva tenta eller hemtenta, på kurser som du tidigare har varit registrerad på. Om du inte kan anmäla dig till en omtenta kontaktar du Servicecenter senast sista anmälningsdag.
  • Studieuppehåll kan beviljas för högst två terminer per ansökningstillfälle

Anstånd med studier

Om du är antagen till ett utbildningsprogram en viss termin men inte kan börja studera, kan du ansöka om att påbörja utbildningen vid nästa antagningsomgång. Anstånd med studier beviljas normalt sett bara om du har särskilda skäl, det vill säga om du själv inte kan påverka omständigheterna.

Exempel på särskilda skäl för anstånd

  • Sociala skäl
  • Medicinska skäl
  • Vård av barn
  • Värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring
  • Studentfackliga uppdrag
  • Uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt