Sök

Studentinflytande

På Högskolan jobbar vi aktivt med Högskolans kvalitet på olika sätt. En viktig del i detta är se till att studenter är delaktiga i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Studentinflytande är också något som Högskolan enligt lag är skyldig att verka för.

Påverka din studietid

Det finns olika former av studentinflytande men i grunden handlar det om att Högskolan ska uppmuntra, stödja och lyfta ditt och andra studenters engagemang i frågor som behandlar utbildning och studiesituation.

Studentinflytande handlar om att du som student ska vara med och påverka samt ta ansvar för beslut som gäller för alla berörda studenter – ett kollektivt studentinflytande. Studentinflytande rör alltså både enskilda studenters engagemang och de studenter som är engagerade i studentkåren.

Kontakta studentkåren om du vill engagera dig!

Påverka Högskolans beslut

På Högskolan har studenter rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildning eller studenters situation, det gäller både vid beredning och beslut som tas av en enskild person och vid beslut av en grupp personer.

Studentkåren och Högskolan bestämmer gemensamt vilka beslutande och beredande organ som studenter kan medverka i och hur många representanter som behövs. Vid beslut som fattas av en grupp personer ska antalet studentrepresentanter vara minst tre enligt högskoleförordningen, undantag får endast göras om det finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i gruppen.

Två tjejer tittar på en bärbar dator, de sitter i kafémiljö. Foto.

Studentrepresentanter

Studentkåren utser studentrepresentanter som för alla studenters talan i Högskolans alla beslutande och beredande organ (nämnder, råd och styrelser).

Programråd

Programråd är ett forum där studenter, lärare och alumner från ett visst utbildningsprogram tillsammans med representanter från arbetslivet diskuterar olika frågor i syfte att förbättra och utveckla utbildningen.

Kursvärderingar

Studenters inflytande över studiesituationen är en viktig del av utbildningen. Genom att delta i kursvärderingen som genomförs i slutet av varje kurs kan du som student utvärdera och påverka utbildningen.

För att kursvärderingarna ska kunna genomföras på ett bra sätt är det viktigt att det finns ett samarbete mellan studenter och lärare och att möjligheten till informella samtal respekteras och tillvaratas av båda parter.

På Högskolan använder vi en modell som kallas kursambassadörsmodellen. Den används för utvärdering av alla våra kurser och är till för att stärka din delaktighet som student under pågående kurser och i kursvärderingsarbetet.

Kursambassadörsmodellen

1. Vid kursstart – föregående års kursvärdering visas och nya kursambassadörer utses

  • I början av varje kurs redogör examinator resultatet av föregående års kursvärdering och ser till att två–fyra studenter utses till kursambassadörer. Här får kursambassadörerna också information om vad det innebär att vara kursambassadör.

2. Framtagning av kursspecifika frågor

  • I slutet av kursen ska examinator i samråd med kursambassadörerna ta fram kursspecifika frågor. Förslag på frågor kan tas fram i ett slutet forum på Blackboard, i ett fysiskt möte eller på distans. Här är det viktigt att kursambassadörerna kan bidra med frågeställningar som rör just det specifika kurstillfället.

3. Kursvärderingsenkäten skickas ut

  • Vid Högskolan används ett digitalt kursvärderingsverktyg för samtliga kursvärderingar. Alla kursvärderingar är anonyma och påverkar inte ditt betyg. Länk till kursvärderingsenkäten skickas ut under sista veckan den aktuella kursen, därefter har du tio dagar på dig att besvara enkäten.

4. Slutvärdering

  • Efter att studenternas svar är sammanställda i enkätsystemet analyserar kursambassadörerna och examinator resultatet. Det kan göras i ett fysiskt möte eller på distans. Mötets diskussion och slutsatser samt examinators diskussion med kursens lärare ligger till grund för examinators kommentar i enkäten.
  • Analysen bör, utöver enkätens resultat, även grundas i kursambassadörernas och lärarnas samlade erfarenhet och även ta upp frågor rörande likabehandling, bemötande mellan studenter och lärare, kontakttid med lärare och, om kursen har haft grupparbete, även samarbetsklimatet i dessa grupper.
  • Varje student får sedan den slutliga kursvärderingsrapporten skickad till sig via mejl.

Studentenkäter

Högskolan genomför flera olika studentenkäter som en del i att stärka studentinflytandet och ge dig som student möjlighet att tillsammans med oss utveckla Högskolan och vår kvalitet. Här kan du läsa om enkäterna och klicka dig vidare för att ta del av enkäternas resultat.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt