Sök

Studentpolicy

Högskolans studentpolicy är grunden för hur vi skapar en positiv och trygg studentupplevelse för alla studenter och har tagits fram i samverkan mellan Högskolan och studenter. Här får du veta mer om vad som förväntas av dig.

Vi gör varandra bättre

Studentpolicyn heter ”Vi gör varandra bättre” och utgår från att studenter liksom personal genom ett trevligt och respektfullt bemötande tillsammans skapar förutsättningar för såväl goda studieresultat som en positiv, trygg och stimulerande studentupplevelse.

Högskolan har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier eller mobbning. I policyn nedan kan du läsa mer om hur du förväntas bidra till en god studie- och arbetsmiljö på Högskolan.

Du förväntas att:

  • föregå med gott exempel och ha ett professionellt och respektfullt bemötande mot dina medstudenter, lärare och övrig personal på Högskolan.
  • visa respekt gentemot alla på Högskolan och genom ditt agerande bidra till att upprätthålla en inkluderande, jämlik och jämställd studiemiljö fri från mobbning och alla former av trakasserier.

Du bidrar dessutom genom följande förhållningssätt till en positiv och stimulerande studiemiljö:

  • Ta del av andras kunskaper, erfarenheter och reflektioner och dela med dig av dina.
  • Uppmuntra andra till att våga prata, ställa frågor och dela med sig såväl vid grupparbete som vid föreläsningar.
  • Uppmärksamma goda insatser och initiativ samt ge feedback till dina medstudenter.
  • Värna en studiemiljö som uppmuntrar till att våga pröva och lära av misstag.

Följande regler från högskoleförordningen behöver du vara medveten om och följa:

  • Du får inte med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöka vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
  • Du får inte störa eller hindra undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid Högskolan,
  • Du får inte störa verksamheten vid högskolebiblioteket eller annan särskild inrättning inom Högskolan.
  • Du får inte utsätta en annan student eller en arbetstagare vid Högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

Om en student bryter mot ovanstående kommer händelsen i enlighet med högskoleförordningen att utredas och disciplinära åtgärder, som avstängning eller varning, kommer att övervägas.

Diskrimineringslagen 1 kap. 4 § (2008:567)

Du får inte utsätta en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Du får ej heller utsätta en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sexuella trakasserier, det vill säga uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Tre glada personer sitter bredvid varandra framför en bokhylla med böcker. Endast personen i mitten är i skärpa och tittar leende in i kameran. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt